Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит готової продукції основного виробництва та її реалізації на підприємствах спиртової промисловості», 2004 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.11.2006 11:08 · від Ленчик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна сутність готової продукції основного виробництва та її реалізації. Техніко-економічна характеристика Косарського спиртового заводу, аналіз його виробничо-господарської діяльності та фінансового стану за 2002-2003 роки 1.1. Економічна сутність готової продукції та її реалізації 1.2. Техніко-економічна характеристика Косарського спиртового заводу 1.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану Косарського спиртового заводу Розділ 2. Дослідження організації обліку готової продукції основного виробництва та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу, шляхи компютеризації обліку 2.1. Теоретичні аспекти організації обліку готової продукції та її реалізації 2.2. Організація обліку готової продукції та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу. 2.3. Огляд існуючих комп`ютерних технологій з обліку готової продукції та її реалізації. Розділ 3. Організація економічного аналізу готової продукції основного виробництва та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу. 3.1. Теоретичні аспекти економічного аналізу готової продукції та її реалізації. 3.2. Організація економічного аналізу готової продукції та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу. 3.3. Комп`ютеризація економічного аналізу готової продукції та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу. Розділ 4. Організація аудиту готової продукції основного виробництва та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу та пропозиції по його удосконаленню. 4.1. Теоретичні аспекти аудиту готової продукції та її реалізації. 4.2. Практичний внутрішній та зовнішній аудит готової продукції та її реалізації на прикладі Косарського спиртового заводу. 4.3. Аудит фінансової звітності. Висновки. Перелік використаної літератури Додатки

Висновок

Нині майже всі спиртові підприємства працюють в таких умовах господарювання, коли вони самостійно встановлюють показники своєї діяльності:обсяг реалізованої продукції, основна номенклатура продукції, обсяг капіталовкладень, завдання по впровадженню нової техніки і технологій. При цьому показники фінансового стану є досить важливими показниками, що характеризують усі сторони діяльності підприємства.

На сьогоднішній день косарський спиртзавод відноситься до міністерства агропромислового комплексу україни і є одним із спиртових заводів державного концерну “укрспирт”. З 1 січня 1997 року підприємство підпорядковується безпосередньо обласному об’єднанню спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “черкасиспирт”. Форма власності підприємства – державна.

Косарський спиртовий завод виробляє спирт етиловий – ректифікат із меляси вищої очисткиза ГОСТ 5962-67, спирт етиловий ректифікований високоякісний за ГОСТ 3099-95 та горілки особливі за ГОСТ 12712-80. Виробничі потужності станом на 01.01.2000р.дозволяють виробити 1320 тис. Дал спирту вищої очистки та 620 тис. Дал горілчаних виробів. Продуктивність спиртового цеху становить 4500 декалітрів спирту вищої очистки на добу. Технологічний цикл виробництва складає 280-310 днів. Висока культура виробництва забезпечує найвищу якість косарського спирту і добре відома споживачам як в Україні так і за її межами. Здійснена реконструкція підприємства на виробництво спирту із зерна потужністю 3100 дал на добу, також буде збережено і схему виробництва спирту з меляси.

Господарська дiяльнiсть ефективна,якщо пiдприємство: рацiонально використовує активи, своєчасно погашає зобов’язання, рентабельне. Використовуючи статтi фiнансової звiтностi ф.1 та ф.2, проведемо аналiз ефективностi господарської дiяльностi пiдприємства. Мета аналiзу проста i точна оцiнка динамiки розвитку пiдприємства,його фiнансового стану.

Розглянуто такi методи аналiзу: горизонтальний, вертикальний, з застосуванням коефiцiєнтiв.

Суть горизонтального аналізу полягає в порiвняннi показникiв звiтностi попереднього та поточного року. При цьому здiйснюється постатейне зiставлення звiтiв i визначається абсолютна i вiдносна змiна статей.

На відміну від горизонтального, що показує динаміку статей фінансової звітності за ряд років, вертикальний є аналізом внутрішньої структури звітності. При проведенні такого аналізу ціла частина прирівнюється до 100% і обчислюється питома вага кожної її складової.

Метод коефіцієнтів полягає в тому, що оцінку фінансового стану проводять за допомогою коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників балансу і звіту про фінансові результати. Цим способом вивчаються такі показники як ліквідність, довгострокова платоспроможність та рентабельність.

В спиртовій промисловості, а зокрема і на Косарському заводі використовується попередільний метод обліку, а оскільки технологія виробництва безперервна, то переділи не виділяють і використовують однопередільний метод. Застосуванню нормативного методу сприяють специфіка виробництва (вироблення в масових масштабах нескладної і однорідної продукції, відсутність напівфабрикатів); наявність норм затрат на виробництво продукції (розроблено нормативи затрат на 1-цю продукції, рецептуру), на технологічне паливо, електроенергію, на заробітну плату виробничих робітників; порівняно постійна технологія і організація виробництва і праці, можливість організації оперативного і бухгалтерського обліку змін норм та відхилень від норми.

Планування собівартості продукції для підприємства являє собою систему техніко-економічних розрахунків, які відображають величину затрат, які включаються до складу собівартості продукції. Ціллю собівартості є економічно обгрунтоване визначення величини затрат, необхідних в плановому періоді для виробництва кожного виду і всієї промислової продукції.

Як правило, на підприємстві спочатку складається план виробництва за видами продукції або виробнича програма. Ціль виробничої програми це забезпечення об’єму виробництва, достатнього для задоволення попиту споживачів, та створення економічно обгрунтованого рівня запасів.

Контроль руху готової продукції здійснюється за схемою 1.

Для аналізу виконання виробничої програми використовуються дані статистичної звітності “Квартальний звіт підприємства по продукції

Для населення – як головного споживача готової продукції спиртового заводу важливим є не лише виконання плану з випуску продукції в цілому, а й у асотиментному виразі, в 2003 році Косарським спиртовим заводом завдання за структурою виробництва продукції виконано.

На косарському спиртовому заводі постійно в центрі уваги знаходиться якість продукції і, як результат, з перевірок якості в 2002 році контролюючими органами (агростандартом, черкаською обласною, санепідемстанціями) не було виявлено жодних порушень – перевірена продукція відповідала вимогам діючої нормативної документації встановлених рецептур. За останні кілька років на косарському спиртовому заводі проведено цілий ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення якості продукції, її асортименту, культури виробництва, механізації і автоматизації та економії паливно-енергетичних ресурсів. Якість продукції, що випускається заводом, була визнана як на рівні україни, так і на міжнародному рівні. Так, у 1997 році підприємство отримало міжнародну нагороду за найвищу якість продукції “арка європи” у столиці іспанії мадриді. У 1998 році одержало міжнародний приз “за якість” в місті парижі та приз “за технологію та за якість” в берліні. У 2001 році підприємство отримало вітчизняну винагороду за якість продукції під торговою маркою “холодний яр” – “вища проба”.

На косарському спиртовому заводі облік ведеться за допомогою комп”ютерної системи обліку з використанням внутрішніх розробок документів та накопичувальних відомостей, звітності, що пояснюється специфікою галузі та організацією роботи та обліку самого підприємства

Комп’ютерна система призначена для ведення синтетичного і аналітичного обліку, підготовки звітності і первинних документів, а також може бути використана на всіх ділянках обліку підприємства будь-якого виду.

Можливості програми:

-автоматизація всіх ділянок бухгалтерського обліку;

-багаторівневі плани рахунків і можливість використання декількох планів рахунків;

-багаторівневий аналітичний і кількісний облік, багатовалютний облік;

-ручний і автоматичний способи введення бухгалтерських проводок;

-введення, зберіганняя і друкування будь-яких первинних документів;

-формування і друкування будь-яких звітів;

-облік по декількох підприємствах.

Оскільки процедури внутрішнього контролю попереджують, виявляють і виправляють можливі помилки у системі бухгалтерського обліку і звітності, то зовнішній аудитор має право використовувати його дані при своїх дослідженнях. Але він повинен оцінити величину аудиторського ризику, що має суттєвий вплив на подальший процес перевірки.

Вирішення питань внутрішнього аудиту, можливе шляхом розробки основних контрольних номенклатур з урахуванням технологічного процесу галузей діяльності. Для підприємств виробничої сфери (сюди належить і досліджуване) основними є такі процеси:

-матеріальне забезпечення;

-виробництво продукції;

-реалізація готової продукції.

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Косарського спиртового заводу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів про підприємницьку діяльність.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Держкомстатом України. Господарські операції у первинних документах відображаються згідно нормативних актів про документи і документооборот у бухгалтерському обліку, затвердженими Мінфіном і Держкомстатом України. Аудиторській перевірці підлягали Баланс підприємства 2003 року, Звіт про фінансові результати за 2003 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2003 рік, Звіт про власний капітал за 2003 рік. У перелічених формах у повному обсязі відображена фінансово-господарська діяльність заводу. Позастатутної діяльності не виявлено. Перевіривши зміст зазначених звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним регістрів бухгалтерського обліку, Головної книги і бухгалтерського балансу. Статті бухгалтерського балансу підтверджені інвентаризацією, проведеною відповідно до нормативних документів про бухгалтерські звіти і баланси, які діють в Україні.

Отже, можна зробити висновок, що досліджуване підприємство Косарський спиртовий завод веде господарську діяльність відповідно діючому законодавству та нормативно-правовим актам, ведення податкового обліку та прийнята система бухгалтерського обліку не суперечить вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та діючому законодавству, іншим нормативним актам. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1.01.2004 року. Підприємство в цілому працює непогано, в планах має на меті розширення виробництва, збільшення потужностей та розширення асортименту продукції за рахунок розроблення нових видів продукції для задоволення попиту, для підтримання своєї конкурентоспроможності та держави на міжнародних ринках збуту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення