Дипломна робота «Облік розрахунків з постачальниками та покупцями», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 28.11.2006 10:55 · від Ленчик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Розрахунки з постачальниками та покупцями, як необхідний елемент процесу виробництва. 1.1. Економічна сутність розрахунків з постачальниками та покупцями, особливості їх формування в умовах ринкової економіки. 1.2. Організаційно-правове регулювання розрахунків з постачальниками та покупцями Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями. 2.1. Первинний облік розрахунків з постачальниками та покупцями 2.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та покупцями 2.3. Особливості обліку розрахунків з постачальниками та покупцями з використанням інформаційної системи Розділ 3. Аналіз розрахунків з постачальниками та покупцями. 3.1. Завдання аналізу 3.2. Аналіз динаміки основних показників розрахунків з постачальниками та покупцями 3.3. Факторний аналіз обсягів розрахунків з постачальниками та покупцями Розділ 4. Шляхи підвищення ефективності розрахунків з постачальниками та покупцями. 4.1. Вдосконалення економічних відносин – один із напрямків підвищення ефективності 4.2. Вдосконалення структури виробництва, як фактор підвищення ефективності 4.3. Вдосконалення системи стимулювання праці і ефективність виробництва Висновки Література

Висновок

Предметом дослідження даної дипломної роботи являються розрахунки підприємства з юридичними і фізичними особами.

Для дослідження мети в даній дипломній роботі вирішені слідуючі завдання: з’ясована роль розрахунків підприємства з юридичними і фізичними особами; розкрита економічна суть розрахунків; розглянута нормативно-законодавча база; вивчені місце та роль бухгалтерського обліку, економічного аналізу розрахунків в системі управління підприємством; розглянуті господарські операції з розрахунків підприємства з юридичними і фізичними особами; визначена методика проведення економічного аналізу; розглянуті етапи та процедура вдосконалення економічних відносин, вдосконалення структури виробництва, вдосконалення системи стимулювання праці і ефективність виробництва.

Основні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про розрахунки підприємства з юридичними і фізичними особами, порядок розкриття інформації про розрахунки у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 Баланс № 87 від 31.03.1999 р., Положенням (стандартом) 10 Дебіторська заборгованість № 725/4018 від 25.09.1999 р., Положенням (стандартом) 11 Зобов’язання № 85/4306 від 11.0.2.2000 р., Порядком ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) та Порядком ведення книги обліку продажу товарів робіт, послуг) № 165 від 30.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України № 469 від 08.10.1998 р.), Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій № 8924185 від 21.12.1999 р.

Дана робота написана на основі фінансово-економічних показників виробничо-господарської діяльності ТОВ „Трубокомплект”. Аналізуючи наявність, склад та структуру поточних активів ТОВ „Трубокомплект” можна зробити висновок, що за вивчаємий період виникли значні зміни, що призвели до суттєвого перерозподілу вкладених коштів між окремими видами поточних активів:

- питома вага матеріальних оборотних коштів у 2003 році склала 22,51% у складі всіх поточних активів, у 2004 році-26,51%, це значить, що накопичення виробничих запасів в зв”язку з неліквідністю, збоями в реалізації та інфляційними процесами не було, продукція, яка випускалась користувалась попитом;

- питома вага грошових коштів у 2003 році склала 1,17%, у 2004 році - 0,14% тобто обсяг грошових коштів, які постійно знаходяться в обороті знизився ;

- питома вага дебіторської заборгованості в 2003 році склала 77,44% в 2004 році-73,48% тобто зменшилась з чього можна зробити висновок про нормальне функціювання діючої системи розрахунків.

Дані дипломної роботи свідчать про зміни як абсолютної суми так і структури дебіторської заборгованості. Якщо в 2003 році дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками склала 62,29% то в 2004 році-72,% тобто збільшилась на 10,61%. Суттєві зміни також відбулися і в розрахунках з іншими дебіторами та по розрахунках з бюджетом, вони відповідно зменшились на 5,37% та на 10,9%. Також зменшиласьплатежі зрозрахунків по іншій дебіторській заборгованості на 5,36%.

Зміни, що відбулися в структурі свідчать про поліпшення розрахунків.

Дані дипломної роботи свідчать про суттєві зміни, як абсолютної суми так і структури кредиторської заборгованості. Якщо в 2003 році кредиторська заборгованість по розрахункам за товари, роботи послуги складала 91,29% то в 2004 році-86,6% тобто вона зменшилась на 5,29%. Суттєві зміни також відбулись в розрахунках з інших поточних зобов”язань, збільшились на 0,14%.

Зиіни, які вібдулись в структурі кредиторської заборгованості свідчать про те, що підприємство почало більш активно використовувати в своїй діяльності кошти своїх покупців, замовників.

Про це свідчить й порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

На протязі 2003-2004 роках кредиторська заборгованість перевищує дебіторську:

2003рік

- дебіторська заборгованість складає - 408,8 тис.грн.;

- кредиторська заборгованість складає – 1244 тис.грн.;

- перевищення – 940,5 тис.грн.

2004 рік

- дебіторська заборгованість складає – 586,4 тис.грн.;

- кредиторська заборгованість складає – 1485,7 тис.грн.;

- перевищення – 1116,9 тис.грн.

Взаємні неплатежі в розрахунках з дебіторами та кредиторами очевидні, однак це не в збиток підприємству, так як загальне перевищення на кінець періоду складає 1116,9тис.грн. Така ситуація не призводить до погіршення фінансового стану, враховуючи т, що підприємство не користується кредитами під проценти, а використовує кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги за авнси отримані, як залучені джерела оборотних коштів. Враховуєчи вище викладене можна зробити висновок, що власні кошти підприємства менш підпадають під інфляцію.

Порівнюючи показники оборотності коштів ТОВ „Трубокомплект” за 2003 та 2004 роки можна зробити висновки:

На протязі 2004 року на підприємстві значно погіршилась оборотність оборотних коштів про що свідчать:

- зменшення на 1,71 коефіцеєнту оборотності оборотних засобів та збільшення на 2,22 дня тривалість обороту оборотних засобів; зменшення на 73,29 коефіцеєнту оборотності виробничих запасів але збільшення на 3,11 коефіціенту оборотності коштів у розрахунках; збільшення на 3,11 коефіціенту оборотності дебіторської заборгованості; зменшення на 6,92 коефіціенту обопротності кредиторської заборгованості і збільшення на 10,26 тривалості одного обороту кредиторської заборгованості;

- коефіціент оборотності чистого капіталу зменшився на 1,49 обороти та привалість обороту збільшилась на 21,8 дня;

коефіціент обороту фінансових активів зменшився на 41,43 обороти а тривалість збільшилась на 5,72 дні;

- коефіцієнт оборотності усіх активів збільшився на 4,78 обороти, тривалість зменшилась на 36,28 дні;

- коефіціент оборотності власного капіталу зменшився на 55,28 обороти;

- коефіціент оборотності всього капіталу збільшився на 9,5 оборотів.

Порівнюючи показники ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ „Трубокомплект” за 2003 та 2004 роки можна зробити наступнівисновки:

- коефіцієнт фінансової незалежності показує, що в 2004році можливість розрахуватись за боргами склала від”ємне значення;

- коефіцієнт мобільності в 2004 році порівніно з 2003 роком знизився на 3,1 але вседно не відповідає нормативу ( 0,5 );

- коефіцієнт фінансової стійкості в 2004 році збільшився, але не відповідає нормативу ( 1,0 );

- аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності можна зробити висновок про те, що виличина даного показника не відповідає нормативній ( 0,2-0,3 ). В 2004 році вона склала 0,0006 та в порівнінні з 2003роком знизилась на 0,0044. Можливість підприємства розрахуватися по кредиторській заборгованості терміново майже відсутня;

- коефіцієнт розрахункової ліквідності у 2004 році знизився на 0,1 але нормативному не відповідає;

- кеефіцієнт покриття заборгованості за рахунок дебіторів значно нижчій нормативного на 0,72, це свідчить, що розрахуватись за боргами за рахунок дебіторів майже неможливо;

- рентабельність продукції в 2004 році зросла на 0,11%, тоді як в 2003 році продукція була не рентабельною, підприємство зазнало збитків в 2003 році;

- рентабельність продажу в 2004 році також збільшилась на 0,07%;

- коефіцієнт оборотності дебіторськєї заборгованості також в 2002 році збільшився на 2,3; коефіцієнт показує наскільки швидко підприємство отримує платежі;

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, як швидко підприємство розраховується по заборгованості у 2004 році, коефіцієнт зменшився на 0,34;

- коефіцієнт оборотності оборотних активів збільшився на 1,94%;

- термін обороту оборотних активів знизився на 1,11;

- коефіцієнт оборотності запасів в 2002 році знизився на 9,27 а термін обороту запасів збільшився на 0,3;

- аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності можна зробити висновок про те, що величина даного показника не відповідає нормативній (0,2-0,3). В 2004 році вона склала 0,0006 та в порівнінні з 2003 роком знизилась на 0,0044. Можливість підприємства розрахуватися по кредиторській заборгованості терміново майже відсутня;

В цілому аналізуючи ліквідність підприємства можна зробити висновок про те, що вона є низькою, крім того, має тенденцію до зниження, не відповідає нормативній.

Отже підприємство буде мати проблеми при отриманні кредитів у банках, залученні додаткових коштів, залученні кредиторів. З іншого боку низька величина показників абсолютної ліквідності та автономії свідчать про те, що вагома частина коштів підприємства вкладена в активи, що повільно реалізуються це свідчить про захищення коштів від інфляції.

ТОВ „Трубокомплект” можна віднести до 3 класу – підприємство підвищеного ризику. Фінансові коефіцієнти різко погіршені. Кредитоспроможність обмежена (тільки під надійне забезпечення). Можливий продаж цінних паперів ТОВ „Трубокомплект”

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення