Курсова робота «Конкурентнтоспроможність підприємства», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 04.09.2009 09:02 · від Sama_Ra · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Конкуренція і конкурентоспроможність підпримств у ринковій економіці 5 1.1. Конкуренція, конкурентні сили і конкурентні переваги 5 1.2. Управління конкурентоспроможністю підприємств: специфіка і проблеми 10 Розділ 2. Оцінка конкурентоспроможності тов “шанс один” 19 2.1. Загальна характеристика ТОВ “ШАНС ОДИН” та показників його конкурентоспроможності 19 2.2. Основні конкуренти ТОВ "ШАНС ОДИН" 33 2.3. Оцінка конкурентоспроможності ТОВ “ШАНС ОДИН" 35 Розділ 3. Обґрунтування напрямків підвищення конкурентоспроможності ТОВ "ШАНС ОДИН" 39 3.1. Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ "ШАНС ОДИН" 39 3.2. Розрахунок економічної ефективності та ризиків за проектом 43 Висновки 52 Список використаних джерел 57 Додатки 59

Висновок

Стан загальної економічної ситуації в країні, що характеризується посиленням нестабільності навколишнього середовища, зростанням насиченості ринку, появою великої кількості підприємств різних форм власності, високим ступенем мінливості смаків і переваг покупців, а також посиленням їх вимог до якості реалізованих товарів обумовлює необхідність формування науково обґрунтованої системи управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу. Це дозволить необхідним чином організувати роботу зі споживачем, об'єктивно оцінити своїх конкурентів, їх сильні і слабкі сторони, визначити порівняльні переваги в конкурентній боротьбі, правильно вибрати сегмент чи нішу ринку.

У роботі вирішений комплекс проблем, пов'язаних з управлінням конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах. Сутність основних висновків і пропозицій полягає в наступному.

Розгляд сутності конкуренції і конкурентоспроможності підприємств у ринковій економіці дозволив зробити наступні висновки:

Незважаючи на те, що проблемі конкуренції присвячена велика кількість наукових праць, на сьогоднішній день відсутнє єдине визначення цього поняття. Огляд літератури свідчить, що в даний час існують різні підходи до визначення конкуренції. На наш погляд, ринкова конкуренція – це боротьба між фізичними і юридичними особами за споживача з метою кращого задоволення його запитів і одержання на цій основі прибутку.

Стан конкурентної боротьби на ринку визначає взаємодія п'яти сил конкуренції: погроза появи нових конкурентів; вплив товарів-замінників; конкурентна сила постачальників; конкурентна сила споживачів; інтенсивність конкуренції на ринку. Зазначені п'ять сил конкуренції визначають умови, в яких функціонує кожен конкурентний ринок. Стан кожної сили та їх спільний вплив визначають можливості підприємства в конкурентній боротьбі та напрямки використання його потенціалу.

На наш погляд, конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства до ефективного функціонування на ринку із забезпеченням своєчасної реакції на зміни потреб і переваг споживачів на даний момент часу в порівнянні з підприємствами-конкурентами, які діють на даному ринку.

Ключові фактори успіху – це сукупність внутрішніх характеристик підприємства, які забезпечують йому певне місце на ринку стосовно діяльності основних конкурентів і дозволяють домогтися успіху в конкурентній боротьбі. Конкурентні переваги – це сукупність ключових факторів успіху, які дозволять забезпечити підприємству лідируючі позиції на ринку в довгостроковій перспективі.

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це сукупність дій, спрямованих на дослідження діяльності активних і потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а також розробку конкурентних стратегій, які забезпечують формування і підтримку довгострокових конкурентних переваг.

До основних проблем управління конкурентоспроможністю на сучасному етапі відноситься: нестабільність економічної ситуації в країні; відсутність систем інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю; недостатній рівень конкурентоспроможності товарів підприємства; відсутність конкурентної стратегії, орієнтованої на певні цільові групи споживачів, розробленої з урахуванням конкурентних переваг і існуючих можливостей підприємства; слабкий кадровий потенціал.

Виходячи з теоретичних основ оцінки конкурентоспроможності підприємства та враховуючи наявну інформацію ТОВ "ШАНС ОДИН", при оцінці його конкурентоспроможності на ринку нами було використано наступний перелік основних критеріїв та показників оцінки конкурентоспроможності за різними напрямками діяльності підприємства :

1. Виробнича діяльність;

2. Фінансова діяльність;

3. Кадрова робота;

4. Комерційна діяльність;

5. Організаційна та управлінська діяльність.

Проведений аналіз дозволив зробити висновки, що обсяги виробництва ТОВ "ШАНС ОДИН" з року в рік збільшуються.

Оцінка витрат ТОВ "ШАНС ОДИН" дозволяє зазначити, що найбільшу роль в формуванні собівартості продукції підприємства відіграють витрати на сировину та матеріали, які в 2006 році склали 682,82 тис. грн. крім даних витрат, значна роль належить й іншим витратам та загальнозаводським витратам, обсяг яких в 2006 році складав відповідно 152,81 тис. грн. та 109,55 тис. грн. всього заводська собівартість продукції складає 1151,36 тис. грн.

Що стосується прогресивності використовуваного обладнання та технології виробництва дверей та вікон, то слід відзначити, що обладнання ТОВ "ШАНС ОДИН" є досить старим (було куплене вже бувше у використанні обладнання, загальний вік його на кінець 2006 року складав 11 років). Отже, можна зазначити, що прогресивність технологічного процесу на підприємстві може бути оцінена на середньому рівні: застаріле обладнання та прийнятна технологія виробництва.

Якість продукції ТОВ "ШАНС ОДИН" відповідає встановленим державним стандартам (ГОСТ 13309-90 та 12063-89), і може бути визначена на рівні середня: імпортна продукція є більш якісною, але на ринку існує й продукція нижчої якості, ніж у нашого підприємства.

Розрахунки фінансових коефіцієнтів, проведені в дослідженні показують, що ТОВ "ШАНС ОДИН" має певні проблеми у фінансовій діяльності.

Перш за все неоптимальною є структура коштів, яка характеризується показниками фінансової автономії та стабільності, які на протязі всього періоду не були оптимальними, але мають тенденцію до поліпшення. Так, коефіцієнт автономії у 2004 році складав 0,413, у 2005 році – 0,432, а у 2006 році – 0,460; а коефіцієнт фінансової стабільності – відповідно 0,703, 0,759 та 0,852. Неоптимальним також є й коефіцієнт достатності капіталу, який при нормативі більше 0,1, у ТОВ "ШАНС ОДИН" складає від'ємну величину – відповідно у 2004-2006 роках –0,468, -0,310 та –0,149.

Ппротягом 2006 року погіршились показники ліквідності. Так, всі коефіцієнти ліквідності набагато не досягають оптимальних значень. Так, коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності при оптимумі більше 2 у ТОВ "ШАНС ОДИН" складає в 2006 році лише 1,002, а коефіцієнт швидкої ліквідності при оптимумі більше 1, - лише 0,139. Що ж стосується найбільш жорсткого показника ліквідності – коефіцієнта абсолютної ліквідності, то він у ТОВ "ШАНС ОДИН" при оптимумі більше 0,25, складає лише 0,043.

Досить значною для ТОВ "ШАНС ОДИН" є й швидкість оборотності активів, яка складала у 2004 році лише 2,345 обороти, у 2005 році – 2,485 обороти, у 2006 році – 2,499 обороти. Така швидкість обороту обумовила значну тривалість обороту активів, яка складала у 2004-2006 роках відповідно 153,52 днів, 144,88 днів та 144,06 днів.

Що ж стосується показників прибутковості діяльності підприємства, то слід відзначити, що всі вони знаходяться на прийнятному рівні і мають тенденцію до збільшення.

Якісний стан персоналу ТОВ "ШАНС ОДИН" в 2006 році покращився – з 44,07% до 44,52% збільшується питома вага працівників, які закінчили вищі учбові навчальні заклади 3 та 4 рівня акредитації і з 8,81% до 6,11% зменшується питома вага працівників, які мають тільки середню освіту або незакінчену вищу.

Як показав аналіз, переважна більшість працівників ТОВ "ШАНС ОДИН" є дуже досвідченими і мають стаж роботи в поліграфічній галузі більше 5 років. Їх питома вага складає відповідно у 2005-2006 роках 67,26% та 59,24%. Слід відмітити, що помітне зменшення питомої даних працівників обумовлено наймом у 2006 році нових робітників, які ще не напрацювали досвіду.

Що стосується організаційної та управлінської діяльності, то тут слід відзначити, що хоча підприємство є невеликим, але його керівництво є висококваліфікованим та здійснює ефективне поточне управління. Щодо планування діяльності, то на підприємстві розробляються лише поточні плани на 1-3 місяці, що можна оцінити як відсутність системи планування.

Нами було проведено аналіз ситуації на ринку на якому працює підприємство, за допомогою системи балів та встановлено, що ТОВ "ШАНС ОДИН" знаходиться на передостанньому місці, набравши лише 6,76 бали і випередивши лише тільки одного конкурента, який стоїть дуже близько, набравши 6,06 бали. Поточний рівень конкурентоспроможності ТОВ "ШАНС ОДИН" на ринку серед найближчих конкурентів є низьким. Потенційно підприємство має всі передумови збільшення обсягів реалізації та покращення всіх своїх показників діяльності за рахунок покращення управління витратами, більш активним використанням маркетингових засобів, модернізації виробництва тощо. найбільші проблеми підприємство має у виробничій та комерційній сфері, які пов’язані в першому випадку із невеликими обсягами виробництва внаслідок обмеженості виробничої потужності підприємства; а в другому випадку – низькою маркетинговою активністю підприємства внаслідок відсутності служби маркетингу в його організаційній структурі.

Як показав аналіз конкурентоспроможності ТОВ "ШАНС ОДИН" найбільші проблеми в його діяльності пов’язані із низькою маркетинговою активністю підприємства та обмеженими виробничими потужностями.

Дивлячись на досвід інших підприємств галузі, очікується, що введення в дію відділу маркетингу і запровадження нової рекламної кампанії дозволить максимально завантажити існуючі та нові потужності підприємства, і знайти шляхи збуту існуючої та нової продукції після розширення її асортименту. Крім того, проведення досліджень ринку дозволить ефективно розширити асортимент продукції, підвищивши рівень задоволення потреб споживачів.

Наступний чинник підвищення конкурентоспроможності ТОВ "ШАНС ОДИН" пов’язаний із необхідністю розширення виробничої потужності підприємства. При цьому необхідне технічне переоснащення комбінату та реконструкція цеху по виробництву шкільних дверей та вікон.

Отже, розроблений в роботі проект підвищення конкурентоспроможності ТОВ "ШАНС ОДИН" передбачає реорганізацію підприємства та виділення в його структурі служби маркетингу, а також технічне переозброєння підприємства з метою збільшення його виробничої потужності та обсягів виробництва. Проект вимагає 90,73 тис. грн. одноразових інвестиційних вкладень та ще 642,95 тис. грн. поточних витрат на рік. При цьому обсяг реалізації збільшиться на 959,04 тис. грн., а прибуток – на 330,49 тис. грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?