Дипломна робота «Управління формуванням фінансових результатів підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрсільмаш»).», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 10.09.2009 23:41 · від wild cat · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання на дипломну роботу 2 Реферат 5 Вступ 7 Розділ 1. Теоритичні основи управління фінансовими результатами підприємства 11 1.1. Сутність та зміст фінансових результатів. 11 1.2. Прибуток як фінансова категорія 13 1.3. Методи планування прибутку 23 1.4. Розрахунок, розподіл та використання прибутку 26 Розділ 2. Аналіз формування фінансових результатів діяльності підприємства ват „укрсільмаш” 33 2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства ВАТ „Укрсільмаш” 33 2.2. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів 39 2.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності 44 2.4. Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку 53 2.5. Аналіз діяльності ВАТ „Укрсільмаш” за основними фінансово-економічними показниками 60 РОЗДІЛ 3. Управління формуванням фінансовими результатами ВАТ „Укрсільмаш” 66 3.1. Розрахунок запасу фінансової міцності і межі рентабельності 66 3.2. Комплексна оцінка ефективності діяльності та шляхи підвищення ділової активності 75 3.3. Удосконалення внутрішнього механізму управління фінансовими результатами діяльності 86 Висновки 94 Список використаних джерел 98 Додатки 103

Висновок

Дослідження теорії та практики функціонування організаційно-економічного механізму управління фінансовими результатами діяльності підприємства дозволяє сформулювати наступні висновки:

1. В умовах переходу вітчизняної економіки до ринкових відносин головним орієнтиром і критерієм розвитку підприємницької діяльності підприємств є одержання максимального прибутку, який акумулює в собі результати всіх напрямків їхньої діяльності. Сьогодні поряд з іншими економічними й соціальними проблемами як і раніше залишається актуальним питанням функціонування вітчизняних підприємств, отже, і питання їхньої прибутковості.

2. Фінансовими результатами є ефективність використання виробництва, що виражається у вартісній (грошовій) формі. Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками, як валовий і чистий дохід, прибуток.

3. У цілому прибуток підприємства в умовах ринкових відносин дозволяє не тільки створити умови для ефективної діяльності, а певною мірою забезпечує повне та гармонічне задоволення різнобічних і зростаючих потреб суспільства. Прибуток є найважливішим показником, який узагальнено характеризує виробничо-фінансову діяльність підприємства. В отриманому прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Прибуток є основним джерелом розширення основних і оборотних фондів, дієвим фактором, який стимулює (шляхом створення та використання фондів економічного стимулювання) до досягнення якомога вищих показників виробництва, джерелом доходів Державного бюджету.

4. Першочерговим завданням аналізу фінансових результатів є оцінювання динаміки прибутку, виявлення і кількісне оцінювання впливу різних чинників на його розмір, а також оцінювання резервів збільшення прибутку.

5. Проведений аналіз фінансових результатів діяльності досліджуваного підприємства свідчить про збільшення чистого прибутку, абсолютне та відносне збільшення адміністративних витрат, інших операційних витрат, а особливо витрат на збут, що залежить від збільшення обсягів реалізації та відносного зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. За 2005-2007 рр. інші фінансові доходи (дивіденди, відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій) збільшились, проте при цьому також збільшились і інші витрати. Як наслідок цього відбулися зміни у структурі прибутку від звичайної діяльності, а саме: значно збільшилась частка прибутку від операційної діяльності (збільшення відбулося майже в 2 рази), а також вагомо зменшились за 2007 р. інші фінансові доходи. Збільшення операційного прибутку до 601 тис. грн. пояснюється збільшенням прибутку від реалізації продукції та збільшенням інших операційних доходів.

6. Доведено, що вирішальними чинниками збільшення прибутку від реалізації прибутку є: підвищення цін на реалізовану продукцію (за умови виключення впливу інших чинників цей чинник сприяв би збільшенню операційного прибутку в 2,5 рази порівняно з фактичним рівнем); збільшення собівартості реалізованої продукції (внаслідок дії цього чинника за умови незмінності інших чинників операційний прибуток зменшився б майже в 1,3 рази порівняно з фактичним рівнем).

7. Проведений аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку свідчить проте, що фактичні обсяги реалізації за всіма видами виробів перевищували критичні. Це забезпечило підприємству прибуток від реалізації продукції у звітному періоді у розмірі 406 тис.грн.

8. За допомогою операційного аналізу доведено, що в міру одночасного зростання сили впливу операційного і фінансового важелів незначна зміна фізичного обсягу реалізації і виручки призводить до значної зміни чистого прибутку на акцію. Проведений аналіз вказує на зменшення отриманого прибутку від запланованого на 21%. Отримані фінансові результати пов’язані з непередбачуваними витратами на збут та зменшенням запланованих цін на готову продукцію.

9. Значення проаналізованих показників вказують на покращення фінансового стану та налагодження ефективності діяльності. Але негативним є збільшення днів періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, проте це компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації. Показники рентабельності є досить низькими. Значно зменшилась маневреність робочого капіталу.

10. Для підвищення ділової активності досліджуваному підприємству необхідно підвищити збільшення частки власних обігових коштів у власному капіталі та, перш за все, підвищення рентабельності за рахунок підвищення чистого прибутку, а також підвищити показники ліквідності.

11. В системі запропонованих заходів визначено, що основними етапами процесу підвищення прибутку є розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Одержання максимального прибутку можливе при оптимальному поєднанні обсягу реалізації та ціни на продукцію, що випускається. Задача максимізації прибутку заключається в тому, щоб визначити стан динамічної рівноваги між попитом і пропозицією, а також визначити рівноважну ціну і відповідний обсяг продаж. Ефективне використання ціни як одного із основних елементів маркетингового інструментарію в даному разі потребує використання методичного підходу до оцінки економічної ефективності цінової політики ще на стадії її розробки. Даний методичний підхід дає можливість підприємству відповідним чином зорієнтувати свою діяльність при реалізації продукції на ринку в довгостроковій та короткостроковій перспективі.

12. В роботі на основі дослідження обґрунтовано, що удосконалення внутрішнього механізму управління фінансовими результатами діяльності є розробка механізму управління прибутком, порівнянного із сьогоднішніми умовами економічного розвитку, тобто створення стрункої системи, головним елементом якої є оперативний управлінський облік.

13. Дослідження доводить, що проблеми самоорганізації підприємства для підвищення фінансово-економічного розвитку можуть бути вирішені за допомогою використання такого інструменту управління прибутку підприємства як контролінг, основною метою якого є зорієнтування управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством. Чим докладніше контроль над витратами, тим легше визначити момент необґрунтованого виникнення витрат або нераціонального використання ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?