Дипломна робота «Підвищення ефективності використання робочого часу шляхом удосконалення системи охорони праці в підрозділі підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.08.2009 11:58 · від Видана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічний аналіз ефективності використання робочого часу та результативності заходів з охорони праці 1.1. Теоретична сутність робочого часу та економічне значення підвищення ефективності його використання 1.2. Охорона праці в системі напрямків поліпшення використання робочого часу 1.3. Показники оцінки ефективності використання робочого часу і стану охорони праці на виробництві та зв’язок між ними 1.4. Основні проблеми забезпечення належної охорони праці на вітчизняних підприємствах і підходи до їх розв’язання РОЗДІЛ 2. Соціально-економічний аналіз ефективності використання робочого часу і стану системи охорони праці в цеху сухого помолу пігментів ЗАТ „Криворізький суріковий завод” 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ „Криворі-зький суріковий завод” та перспектив його розвитку 2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності цеху сухого помолу пігментів 2.3. Оцінка ефективності використання робочого часу в цеху сухого помолу пігментів і її обумовленості станом системи охорони праці РОЗДІЛ 3. Планування підвищення ефективності роботи цеху сухого помолу пігментів ЗАТ „Криворізький суріковий завод” за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на реалізацію резервів поліпшення використання робочого часу на основі удосконалення системи охорони праці 3.1. Розробка комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на охорону праці в цеху та підвищення ефективності використання робочого часу 3.2. Ресурсне та організаційне обґрунтування розроблених пропозицій та оцінка їх соціально-економічної ефективності 3.3. Планування основних техніко-економічних показників цеху сухого помолу пігментів з урахуванням реалізації заходів щодо посилення охорони праці та поліпшення використання робочого часу Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Виконане дипломне дослідження було спрямоване на підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності цеху сухого помолу пігментів ЗАТ „Криворізький суріковий завод” на основі діагностування використання робочого часу та розробки комплексу заходів по удосконаленню охорони праці з обґрунтуванням їх результативності.

Криворізький суріковий завод є унікальним підприємством в Україні щодо своїх можливостей по виробництву сухих земляних пігментів і лакофарбових матеріалів. Асортимент продукції заводу складає нині більш як 50 найменувань. Підприємство широко застосовує знижки своїм споживачам, однак за якістю поступається основним конкурентам. Економічний стан підприємства впродовж 2002-2004рр. характеризується збитковістю і низькою ліквідністю балансу, що є наслідком низького завантаження виробничих потужностей (менше 40%) через посилення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Цех сухого помолу пігментів є одним з двох підрозділів основної спеціалізації Криворізького сурікового заводу, призначенням якого є виробництво сухих земляних пігментів, до котрих належать сурик сухий залізний марок «К», «Э», мумія та тальк. Виробництво в цеху СПП є конвеєрним, має місце лише одна потокова лінія, але через обмеженість замовлень вона працює лише в одну зміну.

Протягом 2002-2004рр. частка цеху у товарному виробництві заводу становила майже 70% при тенденції її зростання, що свідчить про значущість аналізованого підрозділу у формуванні результатів діяльності підприємства. Динаміка товарного випуску цеху СПП є позитивною. За 3 роки товарна продукція зросла на 81,3%, що пов’язано з розширенням ринку збуту підприємства по видам продукції, на яких спеціалізується цех СПП. Причому основний приріст виробництва у натуральному виразі припав на останній рік дослідження, що дозволяє сподіватися на подальше зростання виробництва.

Основними проблемами в роботі підрозділу є застарілість переважної частини обладнання (знос 58%), нестійкість цін на сировини і паливо, неукомплектованість кадрами через низькі рівні оплати праці та шкідливі умови роботи. Використання застарілого обладнання при низьких обсягах виробництва у порівнянні з потужностями обумовлюють низькі показники віддачі, що підтверджується значеннями коефіцієнту інтегрального використання (близько 17%).

Причинами зростання собівартості продукції цеху СПП є випереджаюче зростання матеріальних витрат за рахунок подорожчання сировини і палива. Загалом виробництво пігментів протягом 2002-2004рр. було прибутковим, причому рівень рентабельності продукції є високим, хоча і нестабільним.

Поглиблена аналітична оцінка фонду робочого часу за досліджуваний період показала, що його розмір кожного року скорочувався через старіння основних засобів. Відсоток фактичного використання робочого часу одного працівника постійно повільно зменшувався, що свідчить про зростання втрат робочого часу. Крім того, зростала частка часу понадурочної роботи, що пов’язано як з виконанням аварійних та термінових робіт, так і з порушенням ритмічності.

Несприятлива тенденція щорічного зростання кількості невідпрацьованих днів пов’язана із зростанням втрат часу через тимчасову непрацездатність на 24% і об’єктивним зростанням середньої тривалості навчальних відпусток на 24,3% у зв’язку з підвищенням вимог до професійного рівня працівників усіх ланок. Резервами поліпшення використання робочого часу є наявність простоїв і прогулів та неявок з дозволу адміністрації.

Виконана в роботі балансовим методом факторна оцінка впливу робочого часу на річний виробіток показала, що керівництво цеху намагається виправити ситуацію, збільшуючи фактичний робочий час, однак є потенційні резерви.

З використанням комп’ютерної програми нами було оцінено стан використання робочого часу представниками основних професій (машиніста газодувних машин, апаратника сушіння, дробильника, бункерувальника), внаслідок чого встановлено резерв скорочення понаднормового часу обслуговування робочого місця, підготовчо-заключного часу та часу перерв.

Оцінка узагальнюючих показників використання робочого часу працівниками цеху СПП та стану охорони праці показала, що впродовж 2002-2004рр. розмір втрат робочого часу, оцінений коефіцієнтом ущільнення робочого дня, мав тенденцію зростання. Аналіз структури втрат робочого часу у розрізі вини організаторів виробництва і виконавців свідчить, що основна причина втрат робочого часу має місце з вини організаторів при зростанні частки втрат, що припадає на виконавців. Отже, цех має проблеми із забезпеченням трудової дисципліни, що проявляється у зростанні запізнень і порушень режиму і підтверджується коефіцієнтом екстенсивного використання робочого часу.

Одночасно оцінка стану охорони праці показала на зростання порушень працівниками відповідних правил, причому частка порушників зросла до 25%. Має місце невиконання або перенесення термінів виконання запланованих з охорони праці заходів. Так, частка невиконаних у 2004р. заходів була найбільшою впродовж аналізованого періоду і становила 43%. Внаслідок цього рівень узагальненого коефіцієнту рівня охорони праці становив 76%, що менше 100%.

Отже, цех СПП має суттєві проблеми із використанням робочого часу і за наявними тенденціями однією із суттєвих причин втрат часу працівників виступає порушення правил охорони праці та несприятливі умови праці.

Нами була оцінена відповідність фактичних значень основних параметрів умов праці нормативним значенням і визначено, що має місце порушення за усіма умовами, у найбільшій мірі по пилу, шуму і вібрації. Так, відхилення фактичних значень становить по вібрації на робочому місці дробильника 100%, по запиленості на робочому місці бункерувальника – 27,5%, по шуму на робочому місці машиніста газодувних машин – 20%. Представники більшості професій працюють в умовах підвищеної запиленості суриком і тальком. Загальний рівень санітарно-гігієнічних умов праці у цеху СПП становить 0,8, що на 20% нижче стандартного значення.

Аналіз показників виробничого травматизму і профзахворювань працівників цеху СПП показав на несприятливу тенденцію їх зміни. Зокрема, число травм (нещасних випадків) у звітному періоді з втратою працездатності на 1 і більше днів в розрахунку на 1000 осіб зріс у 2,4 рази і становило на кінець аналізованого періоду 4,4. Середня тяжкість одного випадку зросла майже удвічі. Кількість випадків профзахворювань зросла по цеху з 3 до 5, тобто на 67%.

Несприятливим для фонду робочого часу є динаміка кількості днів, втрачених по непрацездатності, оскільки зростання становило 33%.

Аналіз причин нещасних випадків показав, що на 83% їх причинами є незадовільне функціонування системи управління охороною праці та невиконання посадових обов’язків. Серед технічних причин, що обумовлюють травматизм на 15%, основними є ненадійність засобів виробництва і недосконалість технології.

Окремий аналіз динаміки утримань з працівників цеху СПП за порушення правил техніки безпеки за 2002-2004рр. у вигляді позбавлень окремих доплат показав на зростання числа випадків порушень на 67%, кількість виданих по них розпоряджень – у 2 рази та суми утримань з винуватців – у 2,9 рази. Основними причинами покарань працівників цеху виступають: не використання засобів індивідуального захисту та отримання незадовільної оцінки по охороні праці.

Розроблена у дипломній роботі комплексна програма заходів по підвищенню ефективності використання робочого часу в цеху СПП спрямована, в першу чергу, на забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці, на використання виявлених резервів, зокрема зменшення часу здійснення технологічного процесу та простоїв обладнання внаслідок очікування технічного обслуговування; зменшення втрат робочого часу внаслідок неявок робітників через тимчасову непрацездатність; поліпшення умов праці; ліквідацію прогулів і запізнень. Загальна ефективність оцінених пропозицій становить 653 тис. грн.

Для більш детального обґрунтування наданих у роботі пропозицій нами були визначені планові розміри основних техніко-економічних показників діяльності цеху СПП. Так, їх аналіз свідчить, що приріст обсягу товарної продукції очікується на рівні 30,3%. Крім того, очікується умовне вивільнення 2 робітників за результатами атестації персоналу та внаслідок збільшення бюджету робочого часу на 18,5%. Це дозволить по цеху в цілому підняти виробіток майже на 33%, знизити витрати на 1 грн. товарної продукції на 7,2% та значним чином підвищити прибуток від виробництва. Очікуваний рівень рентабельності товарної продукції становитиме 29,2%, що на 8,7% вище рівня базового року.

Таким чином позитивна зміна усіх техніко-економічних показників діяльності цеху СПП у плановому періоді свідчить про виконання поставлених автором завдань по поліпшенню використання робочого часу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення