Курсова робота «Порядок укладання і введення страхової угоди.», 2007 рік

З предмету Страхування · додано 25.08.2009 19:43 · від Irina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття страхової угоди, її етапи та обов’язки сторін: 6 2. Переддоговірні етапи страхової угоди: заява про страхування; андерайтинг 12 3. Поняття, зміст та укладення договору страхування 17 4. Права та обов'язки учасників страхового договору 22 5. Врегулювання претензій страхувальника 32 Висновки 37 Розрахункова частина (Варіант 17) 39 Перелік посилань 58

Висновок

Клієнт подає у страхову компанію заяву про прийняття об’єкта на страхування. Заява містить перелік питань, на які має дати відповідь страхувальник. Отримавши заяву, страховик проводить андеррайтинг – діяльність з ідентифікації, аналізу, оцінки ризиків та визначення можливості страхування. Особливості ризиків у кожному виді страхування зумовлюють специфіку проведення андеррайтингу, а його основне завдання полягає у відборі ризиків для формування збалансованого й рентабельного страхового портфеля.

Договір страхування – письмова угода між страховиком і страхувальником, яка укладається відповідно до договору страхування. Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування і реєструються при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду добровільного страхування. Страхувальники також можуть укладати договори про страхування третіх осіб, а також призначати осіб (змінювати їх) для одержання страхових виплат. Факт укладання договору страхування засвідчується страховим полісом. З моменту внесення першого страхового платежу договір набирає чинності. Страхові платежі страхувальники-резиденти вносять у грошовій одиниці України, страхувальники-нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України. Страхове відшкодування здійснюється тією валютою, яка передбачена договором страхування.

Законодавство встановлює обов’язки страховика, зокрема: ознайомлює страхувальника з умовами та правилами страхування; протягом 2-х робочих днів, як стане відомо про настання страхового випадку, вживає заходи щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати; здійснює страхову виплату в передбачений договором строк; відшкодовує витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання, або зменшення збитків; тримає в таємниці відомості про страхувальника.

Обов’язками страхувальника є: своєчасно вносити страхові платежі; при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об’єкта страхування; вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих у наслідок настання страхового випадку; повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені підстави для відмови у здійснені страхового відшкодування. Ними є: навмисні дії страховика або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку; вчинення страхувальником – громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування, або про факт настання страхового випадку; отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної в заподіянні; несвоєчасне повідомлення страхувальника про настання страхового випадку без поважних на це причин.

Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: закінчення строку дії ; виконання у повному обсязі страховиком зобов’язань перед страхувальником; несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки; ліквідації страхувальника – юридичної особи; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України; прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. Крім цього, договір страхування вважається недійсним, якщо його укладено після страхового випадку, або якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника, або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?