Дипломна робота «Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.08.2009 12:40 · від леля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування діяльності малого підприємництва в україні 6 1.1. Сутність, призначення та функції оподаткування малого підприємництва 6 1.2. Розвиток спеціальних режимів оподатковування в Україні 18 1.3. Досвід зарубіжних країн щодо оподаткування діяльності малих підприємств 28 Розділ 2. Аналіз оподаткування діяльності малого підприємництва 45 2.1. Аналіз механізму нарахування та сплати податків на підприємстві ДП “Центр Сепробудмаш” 45 2.2. Аналіз та оцінка впливу системи оподаткування на господарську діяльність підприємства ДП «Центр Сепробудмаш» 56 2.3. Аналіз розбіжностей у бухгалтерському і податковому обліку на підприємстві ДП "Центр Сепробудмаш” 64 Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення механізму оподаткування суб’єктів малого підприємництва 77 3.1. Пропозиції щодо оптимізації податкового навантаження суб’єктів малого підприємництва 77 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення механізму адміністрування податків малого підприємництва 86 3.3. Пропозиції щодо вибору оптимальної системи оподатковування малого підприємництва 92 Висновки 101 Список використаної літератури 106 Додатки 111

Висновок

Мале підприємництво веде до оздоровлення економіки в цілому, що наочно видно з магістерської роботи. Оптимальне функціонування ринку, що охоплює практично всі сфери і системи суспільного виробництва держави, досягається при збалансованому розвитку всіх його структурних підрозділів. Однією з умов рішення цього завдання є підвищення ефективності малого підприємництва.

Безсумнівна перспективність сектора малого і середнього підприємництва в сучасній економіці і інтерес до нього не слід розглядати як чергову компанію в системі антикризових заходів, а як довгостроковий напрямок структурної політики, що забезпечуватиме органічний взаємозв'язок відтворювальних і ринкових процесів в українській економіці, реалізацію сучасної економічної стратегії.

Саме малі підприємства, особливо у випадку задовільної розробки нової державної політики в напрямку малого підприємництва, можуть стати основою ринкових структур у багатьох галузях.

Слід зазначити, що на шляху розвитку підприємництва стоїть діючий порядок оподатковування; дефіцит інформації; нестача кваліфікованого персоналу; проблеми з реалізацією продукції. Серед загальної кількості проблем можна виділити недостатню власну підготовленість до бізнесу.

Проведені дослідження в магістерській роботі дозволяють зробити наступні висновки:

1. В умовах високих податкових ставок, а також великої кількості податків і зборів невірний чи недостатній облік оподаткування може призвести не тільки до несприятливих фінансових наслідків, але і викликати банкрутство підприємства. У той же час застосування на підприємстві податкового планування може забезпечити не тільки збереження капіталу підприємства, але і можливість фінансування розширення діяльності, нових інвестицій, за умови дотримання наступних принципів:

а) створення ефективної служби податкового моніторингу;

б) керування виробничим процесом з урахуванням змін діючої системи оподатковування;

в) вплив на елементи бази оподатковування в залежності від групи податків, зборів (обов’язкових платежів);

г) використання системи планування на податкових платежів наступні періоди.

2. Аналіз податкових платежів повинен бути невід'ємною частиною фінансового аналізу діяльності підприємства, оскільки він пов'язаний з вилученням частини оборотного капіталу підприємства і рухом фінансових ресурсів на макрорівні (підприємство - бюджет).

Інформаційна база аналізу податкових платежів підприємства формується в системі бухгалтерського, внутрішньогосподарського і податкового обліків, фінансової, податкової і спеціальної звітності.

3. Аналіз механізму оподаткування державного підприємства "Центр Сепробудмаш" виявив, що найбільшу питому вагу в структурі податкових платежів займають відрахування до Фонду державного загальнообов'язкового соціального страхування, найменший - інші податки і збори. Керівництву підприємства варто проводити ефективну внутрішньо-фірмову соціальну політику, спрямовану на регулювання чисельності працівників для створення найбільш сприятливих економічних умов діяльності.

4. Досліджуване підприємство відноситься до підприємств із значним податковим навантаженням, що у деякій мірі підриває економічні умови його діяльності.

Необхідно використовувати всі легальні можливості зменшення податкового тиску. Часто завдяки грамотному застосуванню норм законодавства сума податків значно зменшується.

5. Здійснивши аналіз розбіжностей бухгалтерського і податкового обліку, можна зробити висновок, що за період з 2006 по 2008 роки підприємство фактично отримало збитки на суму 15 тис. грн. за рахунок постійних різниць (штрафи, благодійна допомога бібліотеці) та збільшило видатки по податку на прибуток за рахунок тимчасових різниць на суму 56 тис. грн.

Аналітичний аналіз показав, що значні тимчасові різниці виникають у підприємства в зв’язку з затягуванням строків виконання договорів. Аванс за виконані роботи підприємство отримує в одному році, а роботу виконує в наступному.

З метою уникнення збитків, що виникають у зв’язку із розбіжностями бухгалтерського та податкового обліку, підприємство має переглянути свою політику та працювати без отримання авансів за надані послуги. Але у такому випадку підприємство не буде мати гарантій отримання оплати за виконану роботу.

У роботі сформульовані такі пропозиції щодо вдосконалення механізму оподаткування підприємства:

1. З метою оптимізації податкового навантаження суб’єкту підприємництва, необхідно застосовувати такі способи мінімізації податків: зниження бази оподатковування, перенос бази оподатковування, метод заміни відносин, метод поділу відносин, метод відстрочки податкового платежу.

2. У роботі запропонований графік сплати податків та внесків у цільові фонди, оскільки адміністрація підприємства недостатньо уваги приділяє оптимізації строків сплати податків. Підприємство значні суми сплачує достроково, або навіть переплачує. Іноді навпаки припускається до штрафів за несвоєчасну сплату податків. Половину всіх податків та внесків до цільових фондів підприємство сплачує у перших числах місяця, тим самим воно позбавляє себе обігових коштів.

З боку держави для поліпшення адміністрування податків необхідно:

• вдосконалити механізми надходжень податків і зборів у бюджети всіх рівнів та в державні позабюджетні фонди, а також обліку і контролю за правильністю їх обчислення, повнотою і своєчасністю сплати;

• впровадження прогресивних форм організації й адміністрування податкових органів, у тому числі нових процесів і процедур, сучасних систем і оперативних засобів керування;

• вдосконалення законодавства про податки і збори, впорядкування нормативно-правової бази діяльності податкових органів з метою створення достатніх умов для виконання покладених на них функцій;

• підвищення правової грамотності, інформованості платників податків, рівня добровільної сплати та дотримання податкового законодавства;

• розвиток загальнонаціональної системи обліку платників податків, що забезпечуватиме всеосяжне охоплення й оперативний контроль діяльності суб'єктів оподатковування;

• створення, впровадження й організація ефективного використання єдиної інформаційної, програмно-технічної і телекомунікаційної системи податкових органів з урахуванням забезпечення безпеки інформації;

• підвищення професійного рівня співробітників податкових органів, дотримання ними професійної етики, справедливого, безстороннього відношення до платника податків;

• розвиток ресурсного забезпечення і гарантій державних податкових органів, що забезпечують виконання ними посадових обов'язків.

3. Здійснивши порівняльний аналіз податкового навантаження при різних системах оподаткування для ДП "Центр Сепробудмаш", ми дійшли висновку, що найбільший виграш підприємство може мати від значного зростання чистого прибутку при переході на спрощену систему оподаткування за 6%.

Але з урахуванням всіх умов, ми пропонуємо підприємству «Центр Сепробудмаш» залишатися на загальній системі оподаткування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?