Дипломна робота «Організація оплати праці на підприємстві ТОВ „Електромаш”», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 29.07.2009 14:19 · від Таня · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-4 Розділ 1. Теоретичні основи мотивації та оплати праці 1.1. Поняття та види мотивації 5-11 1.2. Соціально-економічна сутність заробітної плати 11-16 Розділ 2. Основи організації та мотивації оплати праці на підприємстві. 2.1. Політика оплати праці 7-21 2.2. Форми і системи оплати праці 21-28 2.3. Структура заробітної плати 28-33 2.4. Форми матеріального стимулювання праці на підприємстві. 33-40 Розділ 3. Організація оплати праці на підприємстві ТОВ „Електромаш” 3.1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 41-45 3.2. Аналіз організації оплати праці в ТОВ „Електромаш” 45-52 3.3. Шляхи удосконалення оплати праці на підприємстві 52-60 Висновки 61-64 Список використаних джерел 65-69 Додатки 70-71

Висновок

Без створення на підприємстві ефективної системи мотивації праці неможливе підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції. Методи мотивації розділяються на економічні (прямі та непрямі) і не грошові. До прямих економічних методів мотивації відносяться форми та системи оплати праці, премії, участь у прибутках, оплата навчання. До економічних непрямих методів відносяться пільгове харчування, доплата за стаж тощо. Склад не грошових методів мотивації становить збагачення змісту та покращення умов праці, гнучкі робочі графіки, просування по службі, участь в управління тощо. Методи мотивації поділяються також на: індивідуальні та групові, внутрішні і зовнішні.

В процесі стратегічного управління підприємством актуальним питанням є створення системи мотивування до складу якої повинні входити такі елементи, як комплексність, справедливість, дієвість, стабільність тощо.

Оплата праці є головним мотивуючим фактором управління персоналом. Сутність заробітної плати виявляється у функціях які вона виконує. До найважливіших функцій відносяться: відтворювальна, регулювальна, соціальна, оптимізацій ні тощо. Але в сучасних умовах заробітна плата в Україні повною мірою не виконує жодну із зазначених функцій. Розрізняють номінальну, реальну та мінімальну заробітну плату.

До сфери державного регулювання оплати праці відносяться встановлення мінімальної заробітної плати, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, рівня оподаткування доходів підприємств та працівників тощо.

Політика оплати праці підприємств, організацій та інших первинних суб’єктів господарювання формуються й реалізуються в межах чинного законодавства. Конкретна організація політики заробітної плати здійснюється на підставі договірного регулювання оплати праці найманих працівників підприємств, тобто на підставі укладання системи тарифних угод на трьох рівнях: міжгалузевому (генеральна тарифна угода); галузевому (галузева тарифна угода); регіональному (регіональна тарифна угода); виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору).

Тарифна угода – це договір між представниками сторін переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій.

Організація оплати праці на підприємстві базується на державному й договірному регулюванні її абсолютному рівня та механізмі визначення індивідуальної заробітної плати всіх окремих категорій працівників. Основним організаційно-правовим інструментом обґрунтування диференціації заробітної плати працівників різних суб’єктів господарювання (діяльності) тарифно-посадова система, основні елементи якої такі: тарифно-кваліфікаційні довідки посад керівників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки й ставки; схеми посадових окладів або єдина тарифна сітка.

На підприємствах використовується дві форми оплати праці: відрядна та погодинна. При відрядній формі оплати праці заробітна плата працівника залежить від кількості виготовленої продукції та розцінки за одиницю продукції. При погодинній формі оплати праці заробітна плата залежить від кількості відпрацьованого часу та часової тарифної ставки. Кожна форма оплати праці має кілька систем.

Під час вибору форм оплати праці бажано вибрати систему, яка найкраще забезпечує підвищення ефективності використання трудових ресурсів і діяльності підприємства в цілому. Підприємство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. При виборі форм та систем оплати праці необхідно враховувати їх переваги та недоліки як з точки зору кожного робітника так і з огляду підприємства.

Крім основної заробітної плати до структури підприємства входить додаткова заробітна плата, що є винагородою за працю понад установлені норми, за особливі умови праці тощо. Вона включає надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів та інші заохочувальні виплати.

Важливим засобом підвищення матеріальної зацікавленості працівників у поліпшенні кінцевих результатів виробництва є преміювання.

Для конкретного суб’єкта господарювання формування ефективно діючої преміальної системи має розпочинатися з обґрунтування джерел виплати премій; показників та умов преміювання; категорій персоналу, які доцільно преміювати; періодичності та порядку виплати премій. Преміювання за основні результати господарської діяльності, а також спеціальне преміювання за виконання окремих важливих для підприємства показників роботи здійснюється за рахунок фонду оплати праці підприємства (структурного підрозділу) в межах коштів, передбачених на преміювання. Основним документом, який регламентує організацію преміювання на підприємстві, є положення про преміювання, яке розробляється власником або уповноваженим органом, погоджується з профспілковим комітетом і входить до колективного договору як додаток.

В сучасних умовах важливого значення набуває участь працівників у прибутках і власності. Ця система представляє програму мотивування шляхом розподілу деякої частини прибутку між робітниками та власниками підприємства або за підсумками роботи у формі обумовлених виплат (премій), або після закінчення визначеного терміну відповідно до угод про довірче управління акціями, які належать працівникам.

Аналіз основних показників діяльності підприємства свідчить, що в даному періоді щорічно збільшувався обсяг як одержаного чистого доходу, так і чистого прибутку. Але слід відзначити, що у 2006 році темпи росту чистого доходу були вище ніж у 2005 році, а чистого прибутку, навпаки, були менше. Коливалась і рентабельність діяльності і на кінець періоду зменшилась до 3,4%. Збільшення чистого доходу та чистого прибутку свідчить про покращення фінансового стану підприємства.

На підприємстві щорічно зростав як загальний фонд оплати праці, так і фонд оплати праці робітників та і фонд оплати праці інженерно-технічних працівників. Позитивним є той факт, що темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту заробітної плати. На збільшення фонду оплати праці вплинуло два фактори: зміни в чисельності працюючих та середньорічної оплати праці.

Удосконалення оплати праці потребує як реформування оплати праці на загальнодержавному рівні так і за рахунок конкретних заходів на підприємстві ТОВ „Електромаш”.

Основними напрямами вдосконалення механізму реформування оплати праці в країні на найближчі роки є: удосконалення засад державного регулювання ринку праці, реформування заробітної плати, удосконалення системи державних мінімальних гарантій, податкового регулювання оплати праці; розвиток механізмів договірного регулювання заробітної плати, зокрема поліпшення системи організації оплати праці, у тому числі: удосконалення гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну і безтарифну, нормування витрат праці.

На підприємстві ТОВ „Електромаш”, необхідно при реформуванні оплати праці враховувати, що: заробітна плата повинна стимулювати трудову діяльність працівника на межі його можливостей і розвивати його творчі здібності, величина заробітної плати має відповідати кон’юнктурі ринку, дохід працівника має забезпечити йому належний рівень життя, широко використовувати трудові угоди, контрактну систему оплати праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення