Нормативно-правове регулювання питань власності

1 грн Вартість завантаження
Визначення досліджене авторами: Сопко В.В.

Сопко В.В. дане питання висвітлює так:

Реальні економічні процеси законодавчо закріплюються правами власності.

Фундаментом успішної економічної політики держави є забезпечення гарантій прав власності та створення умов їх ефективного використання. Чітке визначення і розмежування прав власності — ось що визначає принципи взаємовідносин господарюючих суб'єктів.

Відносини власності, тобто взаємовідносини між господарюючими суб'єктами в процесі обміну з приводу привласнення об'єктів власності, — це система виключень з доступу до матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Ресурси, до яких є вільний доступ, тобто стосовно яких відсутнє виключення з доступу, не складають об'єкта власності і з приводу їх використання між людьми не виникають економічні, ринкові відносини.

З погляду авторів теорії прав власності, виключити інших з ; вільного доступу до ресурсів означає специфікувати права власності на них.

«Якщо права на здійснення визначених дій можуть бути куплені і продані, — пише Р. Коуз, — їх зрештою здобувають ті, хто вище цінує даровані ними можливості виробництва чи розваги. У цьому процесі права будуть придбані, підрозділені і скомбіновані s таким чином, щоб діяльність, яка допускається ними, приносила дохід, що має найвищу ринкову цінність»

Таким чином, для прийняття найбільш ефективних рішень в управлінні господарством необхідна чітка визначеність прав власності, оскільки тільки власника у кінцевому рахунку цікавлять усі позитивні й негативні результати здійснюваної ним діяльності.

У зв'язку з цим можна стверджувати, що він (власник) має бути зацікавленим у максимально повному і чіткому обліку всіх прав власності для прийняття рішень. Чим повніша інформація та {чіткіше визначені права власності, тим краще господарюючому суб'єкту враховувати вигоди чи збитки, які можуть принести в результаті його рішення як йому, так і іншому суб'єкту. Оскільки кожна господарська операція — це процес обміну, обміну прав і власності на ті чи інші цінності.

Питання власності регулюється законодавством.

Нормативно-правове регулювання зібрано на сайті консультант плюс. Куплю та продажу власності регулює Закон України від 07.02.1991 р. «Про власність» право власності — це врегульовані законом суспільні відносини з володіння, користування та розпорядження майном.

В Україні власність виступає в різних формах приватної, колективної, комунальної та державної власності, а суб'єктами власності визнаються держава, фізичні та юридичні особи, народ України, територіальні громади тощо.

Що стосується майна, то майно суб'єкта господарювання також виступає у різних формах. Це й грошові кошти, як готівкові, так і безготівкові, це й цінні папери, і обладнання, будівлі та запаси, що використовуються в процесі діяльності.

З іншого боку, усе це майно є капіталом, вкладеним у господарювання.

Наявність майна є необхідною умовою для здійснення господарської діяльності.

Залежно від цільового призначення все майно суб'єкта господарювання можна поділити на таке, яким користуються (виділено автором — С.В.) у процесі діяльності та таке, що використовують, змінюючи його форму або споживаючи його повністю.

Першочергово вкладання капіталу в господарювання відбувається при створенні суб'єкта господарювання. Тобто при створені підприємства капітал суб'єкта господарювання формується з внесків засновників у формі конкретного майна — грошей та речей. До того ж майно, що є внесками, має належати засновникам на правах власності. Передаючи майно як внески, засновники передають одночасно право власності на це майно, тобто формують суму власного капіталу. Тобто початковий (стартовий) капітал є власним і суб'єкт господарювання разом з майном отримує права володіння, користування та розпорядження останнім.

Таким чином, на самому початку до процесу діяльності суб'єкта господарювання залучено тільки власний капітал.

У подальшому, до процесу діяльності поступово залучається інший капітал, чужий стосовно до засновників. Залучення відбувається різними способами та набуває різних форм.

Перш ніж розпочати розгляд способів та форм залучення капіталу до процесу діяльності суб'єкта господарювання, потрібно зупинитись на деяких моментах, що стосуються правового регулювання господарської діяльності.

Здійснення господарської діяльності в Україні регламентується Господарським кодексом, законами України та багатьма іншими нормативними актами.

Цими самими законами та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначаються правові засади регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Головним є те, що бухгалтерський облік має відображати активи (майно та ресурси) та капітал (власний та тимчасово залучений, чужий до власників), доходи та витрати суб'єкта господарювання. А це, у свою чергу, означає, що бухгалтерський облік та господарське право мають одні й ті самі відправні точки, повинні застосовувати одні й ті самі економічні та правові поняття і визначення.

На сьогодні під правове регулювання підпадають усі сфери господарської діяльності. Різні види діяльності регламентуються тими чи іншими законодавчими актами. Держава впливає на господарюючі суб'єкти різних галузей та сфер діяльності також і спеціальним податковим законодавством. Таким чином держава регулює економіку та ринкові відносини.

У процесі діяльності незалежно від сфери та виду діяльності стикаються інтереси різних учасників господарського процесу — інтереси товаровиробника, суспільства, трудових колективів, працівників та споживачів.

Враховуючи зміни в економічному житті держави та окремих підприємств, процес удосконалення законодавчої бази перебуває в безперервному русі. Він збагачується дослідженнями та розробками вчених і практиків як нашої країни, так і інших країн. Актуальна інформація як ми вже згадували знаходиться на сайті консультант плюс, прайс на нормативну базу якого розміщено за адресою: http://www.aton-c.ru/price.html

Ви бачите тільки частину тексту. Для доступу до повної версії необхідно придбати доступ, або авторизуватись якщо доступ уже придбано.
Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 1 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення