Курсова робота «Ефективність використання машинно-транспортного парку та резерви її підвищення в СТОВ “Україна”», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.07.2009 17:51 · від Дмитро · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні аспекти дослідження ефективності використання машинно-тракторного парку 6 1.1. Суть ефективності як економічної категорії 6 1.2. Машинно-тракторний парк і ефективність його використання 11 1.3. Деякі проблеми обліку та аналізу експлуатації і оновлення сільськогосподарських машин і обладнання. 18 РОЗДІЛ 2. Сучасний рівень ефективності використання машинно-тракторного парку в СТОВ „Україна” 23 2.1. Природна, соціальна, еколого-економічна характеристика підприємства СТОВ „Україна” 23 2.2. Досягнутий рівень використання машинно-тракторного парку в СТОВ „Україна” 37 Аналіз забезпечення господарства технікою 37 РОЗДІЛ 3. Резерви підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в СТОВ „Україна” 42 3.2. Дві альтернативи: купівля нової чи потриманої техніки, придбання техніки або її оренда 45 Висновки і пропозиції. 49 Список використаних джерел

Висновок

Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку. Інакше кажучи, конкурентоспроможність підприємства – це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.

Отже, проаналізувавши господарську діяльність підприємства можна зробити висновки, що СТОВ „Україна” досягло високих результатів і позитивних економічних показників. У господарстві спостерігається тенденція до підвищення економічних показників, проте підприємству багато в чому необхідно удосконалюватись. Для кращого розвитку сільськогосподарського виробництва треба створити більш сприятливі умови, а саме: пільгове кредитування, забезпечення новою сільськогосподарською технікою. Потребує удосконалення і оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. За цих умов можна добитися підвищення врожайності зернових культур, збільшення виробництва м’яса, підвищити конкурентоспроможність підприємства.

Із наведених в роботі даних ми бачимо що в цілому підприємство є конкурентноздатним. Слід зазначити, що як і більшість господарств України на підприємстві у 2007році стала неконкурентоздатною продукція тваринницької галузі. Підприємство ж функціонує за рахунок прибутковості рослинницької галузі підприємства.

Стратегічна стабільність підприємства на ринку можлива лише за умов його конкурентоспроможності та можливості адаптації до змін ринкового середовища. Щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкуренті переваги. Для підприємств взагалі існують три основних шляхи здобуття конкурентних переваг: стати кращим самому, послабити конкурентів або змінити ринкове середовище.

Для СТОВ „Україна” найбільш доцільною є сукупність заходів, спрямованих на вдосконалення власної діяльності, поліпшення якості продукції, зниження її собівартості.

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого зниження собівартості продукції, підвищення її конкурентоспроможності на світовому й національному ринках цілком обґрунтовано відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості. Адже саме стандарти й технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів до технічного рівня та інших якісних характеристик продукції, відбивають тенденції розвитку науки і техніки.

Одним з головних чинників підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки є оптимізація структури машинно-тракторного парку. Вона грунтується на вирахуванні прокатних оцінок машинно-тракторних агрегатів (МТА) по видах експлуатаційних затрат. Економічне порівняння прокатних оцінок конкуруючих МТА дозволило визначити найбільш оптимальні їх склади і розробити календарні графіки ресурсозберігаючого застосування машинно-тракторного парку в землеробстві. Якісну потребу в машинно-тракторному парку необхідно визначати перспективними технологіями виробництва продукції рослинництва, а кількісну - оптимальними строками виконання механізованих робіт.

Рівень застосування машинно-тракторного парку регулюється системою оперативного управління, що по своїй природі є інформаційним процесом. Розроблені і впроваджені інформаційні структури оперативного управління машинно-тракторним парком містять: конкретизовані технологічні карти на виробництво продукції рослинництва з нормативами виробничих затрат; річний календарний план ресурсозберігаючого виконання механізованих робіт і використання машинно-тракторного парку в землеробстві; розрахунок оптимальної потреби в технічних засобах з урахуванням їх сезонного завантаження.

Основна мета інформаційної бази - економічна оцінка та вибір оптимальних складів МТА по прийнятних витратах на виконання механізованих робіт; забезпечення потрібного рівня інформованості керівників і спеціалістів господарства про стан виконання та резервах прискорення робіт в землеробстві.

Інформаційні структури оперативного управління машинно-тракторним парком спроектовані на програмне виробництво продукції рослинництва.

Малопродуктивне використання машинно-тракторного парку господарств, в значній мірі зумовлене нераціональним співвідношенням тракторів і робочих машин. В сучасних умовах жорсткого ресурсозбереження забезпечення тракторів робочими машинами доцільно визначити не співвідношенням їх вартості, а через показник співвідношення кількості видів робочих машин, які можуть агрегатуватися з тракторами кожного класу потужності.

Процес використання машинно-тракторного парку характеризується виробничими затратами на виконання механізованих робіт по основних елементах їх вартості. Розрахункові нормативи виробничих затрат на виконання механізованих робіт і використання машинно-тракторного парку в рослинництві визначаються при раціональній побудові технологічного процесу і при співставленні їх з фактичними затратами направлені на виявлення економічних резервів в організації машиновикористання.

Показники нормативних затрат розробляються на основі технологічних карт по виробництву продукції рослинництва на 100 га сільськогосподарських культур в розрізі технологічних операцій і складів МТА, якими ці операції виконуються.

В системі заходів по якісному оновленні виробничих відносин в сільському господарстві вагоме значення набуває оренда, як прогресивна форма у використанні основних засобів виробництва. Стосовно до машиновикористання оренда розвивається у вигляді різнобічних відносин: оренда нової і бувшої у використанні техніки на повний строк служби машин; оренда техніки на неповний строк служби; короткострокова оренда; оренда в сукупності з технічним сервісом і без нього; оренда машин з виробничими приміщеннями. Внутрішньогосподарська оренда техніки в чистому вигляді майже не практикується, а здійснюється у вигляді орендного підряду, який задовольняє вимогам по використанню технічних засобів для виробництва продукції рослинництва як орендодавача (ПСП) так і орендарів (механізаторські колективи).

Параметри орендного підрозділу суттєво впливають на величину виробничих затрат, а через них на рівень внутрішньогосподарських розрахункових цін. Технічне оснащення орендних колективів повинно базуватись на оптимізації системи: посівна площа - склад машин - чисельність колективу на основі критеріїв максимуму виходу валової продукції при обмежених виробничих затратах.

В умовах становлення ринкової економіки новою формою сервісного машинообслуговування сільськогосподарських товаровиробників є районні машинно-технологічні станції (МТС). МТС необхідно створювати відкритими акціонерно-пайовими товариствами в складі КСП, фізичних осіб, районних служб агротехсервісу для надання слідуючих машинопослуг: виконання механізованих робіт; оренди, прокату МТА; по ремонту і технічному обслуговуванню засобів механізації. МТС слід комплектувати високопродуктивними і технічно надійними машинами вітчизняного та зарубіжного виробництва, виходячи з видів і обсягів замовлених робіт; тарифні розцінки за машинопослуги повинні бути нижчі середньорайонного рівня вартості виконання механізованих робіт ПСП.

Проблема недостатнього технічного забезпечення є однією з головних перешкод ефективного впровадження нових форм приватного господарювання.

В ринкових умовах виробнича діяльність механізованих і технічних підрозділів господарства повинна здійснюватись на принципах самофінансування. На відміну від механізованих підрозділів, які безпосередньо виробляють сільськогосподарську продукцію в фізичних одиницях, технічні підрозділи є обслуговуючими, а іх продукція - послуги, що не мають конкретного фізичного виміру. Це створює труднощі у визначенні розрахункових цін за кожний вид послуг. Тому для підрозділів технічного призначення: ремонтної майстерні, машинного двору, СПТО і ін. доцільно встановлювати розрахункові ціни за 1 годину їх роботи або за 1 годину використання їх виробничих потужностей (не залежно від виду послуг). При внутрішньогосподарському розрахунку з купівлею-продажею продукції і послуг в господарстві діють товарно-грошові відносини. Кожний госпрозрахунковий підрозділ стає обособленим виробником своєї кінцевої продукції (послуг) і цей принцип повинен розповсюдитись на всі внутрішньогосподарські підрозділи, інакше ринковий механізм в господарстві не запрацює. Ефективним економічним механізмом регулювання виробничих відносин при використанні та обслуговуванні машинно-тракторного парку є чекова система реалізації внутрішньогосподарських взаєморозрахунків між підрозділами. Платежноспроможність обігу чеків гарантується лімітним фондом коштів кожного підрозділу.

Ефективане застосування МТА залежить від обгрунтованого нормування витрати палива. Для безперебійної роботи МТА в господарствах необхідно одночасно зберігати 6-7% річної потреби палива. В кожному господарстві слід систематично аналізувати використання всіх типів МТА; порівнювати фактичну і нормативну витрату палива; виявляти економію або перевитрату його по видах робіт в залежності від технічного стану агрегатів, прийнятої технології вирощування сільськогосподарських культур, періодів виконання робіт і організації виробничих процесів. З урахуванням приведених вимог розроблена методика вдосконалення рівня витрати палива та його потреби в господарстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?