Дипломна робота «Організація обліку фінансування та кредитування інвестиційних витрат сільськогосподарських підприємств Балтського району Одеської області», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.07.2009 12:15 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Огляд літературних джерел з проблем організації обліку та кредитування інвестиційних проектів та їх нормативно - правове забезпечення. 5 1.1. Суть та особливості кредитування інвестиційних проектів 5 1.2. Інвестиційний проект, як об'єкт банківського кредитування та управління 15 1.3. Нормативно-правове забезпечення інвестицій в Україні 19 2. Природно – економічна характеристика підприємств Балтського району та стан фінансової і облікової роботи. 24 2.1. Природно – економічна характеристика підприємств 24 2.2. Стан облікового процесу та фінансової роботи на підприємствах 29 3. Особливості організації процесу кредитування інвестиційних процесів 37 3.1. Механізм кредитування інвестиційних проектів 37 3.2. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів 44 3.3. Регулятивні функції держави в активізації інвестиційного кредитування 53 4. Проблеми обліку та вдосконалення організації інвестиційної діяльності підприємств сільського господарства 65 4.1. Облік інвестицій в підприємствах аграрного сектору економіки 65 4.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції 69 4.3. Автоматизація обліку капітальних інвестицій 83 Висновки та пропозиції 89 Список використаних літературних джерел 94 Додатки 99

Висновок

В магістерській роботі здійснено теоретичне та практичне узагальнення з організації обліку фінансування та кредитування інвестиційних витрат на прикладі сільськогосподарських підприємств.

У складі земельних угідь господарств району сільськогосподарські угіддя за досліджуваний період займають 78,5%, в тому числі рілля, що є найінтенсивнішим видом земельних угідь станом на 1 січня 2007 року займає в загальній структурі земельних угідь – 78,2%, що свідчить про досить таки високий ступінь використання земель в сільськогосподарському виробництві.

В підприємствах району на протязі 2003 – 2006 рр. відбулося деяке зменшення кількості основних засобів. Зменшення основних засобів на суму 11135 тис. грн. це результат як фізичного так і морального зносу цих засобів. Слід відмітити, що в цілому по району зношеність основних засобів складає станом на 1 січня 2004 року 65,3%.

Джерела фінансування капітальних вкладень в підприємствах району слід відмітити, що залучених коштів як зі сторони держави, так і у вигляді кредитів банку підприємства не отримує. Стосовно кредитів, то висока відсоткова ставка за їх використання, та відсутність застави попросту не дає змогу підприємству залучати кредити банку.

Інвестиційні вливання в аграрний сектор економіки району напряму впливають на фінансовий стан підприємств.

Підприємства АПК Балтського району в певній мірі завдяки зростанню інвестицій в економіку домоглися покращенню фінансового стану, зростанню грошової маси. В 2006 році порівняно з 2000 року вартість виробленої продукції підприємствами АПК зросла в 2,4 рази і становила 344,4 млн. грн. Інвестиції в 2006 році порівняно з попередній роком по підприємствах АПК зросли на 47,6%, а порівнюючи з 2000 роком більш як в 5,5 рази.

В той же час по підприємствах сільського господарства інвестиції зросли більше як в 6,8 рази і в 2006 році становили 41,6 млн. грн. або 55,2 % від всіх інвестицій в АПК району.

Зростання інвестицій позитивно вплинуло на зростання валової продукції та фінансових результатів діяльності підприємств. Так, в цілому по підприємствах АПК в 2006 році прибуток склав 19,8 млн. грн., або зріс порівняно з 2000 роком більше як в 5 разів при рівні рентабельності 16,9%.

Кредитні ресурси під інвестиційні проекти в на підприємствах району формуються за рахунок коштів, які тимчасово у вигляді депозитів зберігаються на поточних рахунках юридичними особами та у вигляді вкладів фізичних осіб. Переважна частина грошової маси яка спрямовується на кредити для забезпечення інвестиційної діяльності зосереджена на депозитних вкладах населення. Якщо в 2000 році юридичні особи району зосереджували на поточних рахунках в комерційних банках району 5,2 млн. грн., то на цю ж дату фізичні особи 10,6 млн. грн. або 67,0 % від загальної грошової маси.

Така ж тенденція зберігалася впродовж всього досліджуваного періоду. В 2006 році на поточних рахунках юридичних осіб в банках зберігалося 21,3 млн. грн. або 33,0 % від загальної грошової маси, то фізичні особи на депозитних вкладення мали коштів на суму 38,7 млн. грн., що більше порівняно з 2000 роком в 3,7 рази.

кредитні вкладення в економіки аграрних підприємств району на протязі досліджуваного періоду істотно змінювалися. Якщо в 2000 році кредитні вкладення в поточну діяльність займали 84,3 %, а в інвестиційну діяльність лише 15,7%, то уже в 2006 році відповідно 65,5 і 34,5 %. Тобто, кредитні вкладення в інвестиційну діяльність сільськогосподарських формувань району в 2006 р. порівняно з 2000 р. зросли на 18,8 пункти. Переважно інвестиційні вкладення в економіку підприємств аграрного сектору економіки здійснюються в національній валюті – 99,4 % у 2000 р. і 98,0% - у 2006 р.

Слід відмітити, що за аналізований період значно зростають не лише довгострокові позики під інвестиційні проекти сільськогосподарських підприємств району, але і короткострокові. Якщо підприємствами району в 2000 році було залучено короткострокових позик під інвестиційні проекти лише 9,5 % від загальної суми кредитів, то уже в 2006 р. – 13,4 % або на 3,9 пункти більше. Як правило, сільськогосподарські підприємства залучають інвестицій в національній валюті. В 2006 році в національній валюті прокредитована 97,1 % від всіх короткострокових запозичень і 91,5 % - довготермінових. Таке становище в основному пов’язане із з державною підтримкою сільськогосподарських товаровиробників, завдяки якій 50% плати за кредит сплачується користувачами кредитів, а решта – за рахунок коштів державного бюджету. Таке становище істотно впливає не тільки на обсяги кредитів, але і на їх вкладення,

За останні роки сільськогосподарські підприємства акцент в кредитуванні роблять на виключно всі галузі сільськогосподарського виробництва. Якщо в 2001 р. в галузь рослинництва було спрямовано 52,6 % всіх кредитних вкладень, то уже в 2006 р. на 13,8 пунктів менше. Стабільним є залучення кредитних коштів в тваринницьку галузь. В середньому за досліджуваний період більше 18% кредитів спрямовано було в тваринництво. Це придбання кормів, молодняку тварин і тварин на відгодівлі, біопрепаратів, кормових добавок, тощо.

З розвитком рослинницької та тваринницької галузі зростає переробка продукції. В районі закупляють переробні машини та устаткування. В цю галузь було в 2006 році спрямовано 10,1 % кредитних вкладень або на 0,8 пункти більше 2001 року.

Значно інтенсивно сільськогосподарські підприємства залучали кредит під інвестиційні проекти. Зокрема будівництво 8,2 % від загальних кредитних вкладень, придбання техніки – 18,7% та придбання худоби в основане стадо – 6,0%. Зростання кредитів під інвестиційні проекти, пов’язані з будівництвом в 2006 р. проти 2001 р. склали 10 пунктів, а придбання худоби в основне стадо – 3,7 пунктів.

Організація бухгалтерського обліку в підприємствах району здійснюється згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Підприємства району використовують близько 90% журнально – ордерну форму обліку, а лише 10% застосовують меморіально – ордерну форму бухгалтерського обліку.

Для того щоб налагодити обліковий процес та фінансову роботу на сільськогосподарських підприємствах району, необхідно більше уваги приділяти організаційним питанням та безпосередньо якості виконуваної роботи.

Дослідження кредитної діяльності українських банків в інвестиційній сфері показали, що для забезпечення сталого економічного розвитку підприємств району, підвищення конкурентоспроможності їх економіки виявлені певні недоліки, подолання яких сприятиме покращенню вкладень в інвестиційні проекти. Ці недоліки пов’язані з :

відсутністю у багатьох банків досконалих механізмів та методів оцінки фінансового стану позичальників та недостатністю кваліфікованого персоналу й інформаційних систем, а також необґрунтовано високий рівень банківських витрат, недостатньою розвиненістю банківських послуг, яких потребують клієнти, та низький рівень конкуренції багатьох банків.

– невідповідність короткострокових пасивів банків до інвестиційних потреб, внаслідок чого інвестиційне кредитування несе загрозу ліквідності банку;

- досі більшість банків відчуває нестачу фінансових ресурсів унаслідок нерозвиненості грошового обігу за участю банківської системи ;

- відсутність ринку інвестиційних проектів;

До дієвих чинників також відносимо запровадження пільгового оподаткування для тих банків, які кредитують важливі виробничі об'єкти, оскільки запуск нового виробництва, чи оновлення основних фондів тощо в кінцевому результаті призведе до регулярного поповнення бюджетів податковими відрахуваннями позичальника. Це компенсує ті пільги, які було надано банку, а також звільняє державу від участі у фінансуванні таких проектів.

Зазначені пріоритети економічної політики повинні передбачати перегляд існуючої системи регулювання банківського сектору, зміну форм і методів впливу на банківську сферу при врахуванні задач реалізації інвестиційних функцій банків в економіці. Така банківська система повинна відповідати вимогам високої надійності, інвестиційної спрямованості, керованості, гарантувати необхідний рівень пропозиції кредитних ресурсів за доступними для виробничої сфери відсотками.

Сучасний стан банківської системи, визначення її ролі в економічних процесах для стимулювання процесу насичення економіки України банківським інвестиційним капіталом, дає змогу внести такі пропозиції: запровадити механізм ефективного захисту прав кредиторів, прозорий порядок реалізації заставного майна; запровадити заходи щодо диференціації економічних нормативів залежно від частки інвестиційних кредитів банку в реальному секторі економіки; запровадити механізм стимулювання довготермінового кредитування банків через цільове рефінансування під інвестиційні проекти; оптимізувати податок на прибуток кредитних установ, які здійснюють інвестиційне кредитування; запровадити механізм страхування інвестиційних ризиків комерційних банків; надавати державні гарантії, заохочуючи банки до надання довготермінових інвестиційних кредитів; залучити до активної інвестиційної діяльності суб'єктів різноманітних форм власності та господарювання для розширення національного товаровиробництва і ринкової інфраструктури.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?