Курсова робота «Прибуток від звичайної діяльності підприємства: сучасний стан, наявні проблеми, розробка управлінських рішень по зростанню його розміру.», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 22.06.2009 14:29 · від Красотова Тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні і методологічні основи дослідження проблеми низького рівня прибутку від звичайної діяльності та моделювання відповідних управлінських рішень, спрямованих на його підвищення 1.1. Економічна сутність прибутку від звичайної діяльності, його роль та значення в сучасних умовах господарювання 1.2. Змістовна характеристика можливих альтернатив прийняття управлінських рішень по зростанню величини прибутку від звичайної діяльності 1.3. Методика аналізу рівня прибутку від звичайної діяльності та обґрунтування вибору управлінських рішень по його зростанню Розділ 2. Аналітичний пошук резервів зростання величини прибутку від звичайної діяльності та оцінка його взаємозв’язку з фінансово-економічними результатами діяльності підприємства ВАТ ПВП "Кривбасвибухпром" 2.1. Стан організації діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 2.2. Комплексний аналіз виробничо-господарської і фінансової діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 2.3. Розгорнутий аналіз формування прибутку від звичайної діяльності в умовах діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» Розділ 3. Обґрунтування вибору управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня прибутку від звичайної діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» та оцінка їх результатів 3.1. Основні заходи щодо використання резервів підвищення рівня прибутку від звичайної діяльності, їх ресурсне та фінансове обґрунтування 3.2. Оцінка економічної ефективності варіантів управлінських рішень щодо зростання прибутку від звичайної діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» за умов невизначеності і ризику 3.3. Складання зведеного бюджету ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» з урахуванням планованих змін в умовах господарювання. Організація впровадження управлінських рішень Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Прибуток від звичайної діяльності є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні. Таким чином, на нашу думку, прибуток (розглянутий як прибуток від звичайної діяльності) — це частина новоствореної вартості, що відображає різницю між доходами від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності та видатками на її здійснення і відповідає певному рівню ризику.

На розмір прибутку від звичайної діяльності впливають дві групи факторів - внутрішні і зовнішні.

До зовнішніх факторів належать природні, транспортні та соціально-економічні умови, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, ціни на виробничі ресурси та ін.

До внутрішніх факторів зміни прибутку від звичайної діяльності належать такі: основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і витрат, ціна продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (цінові порушення, порушення умов праці та вимог до якості продукції, що ведуть до штрафів, економічних санкцій та ін.).

На практиці аналіз прибутку від звичайної діяльності та резервів щодо його зростання було здійснено на прикладі ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».

Аналіз діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» свідчить про наступне: виробнича структура комбінату є технологічною, тому що основні цехи спеціалізуються на виконанні основної частини технологічного процесу, тобто діють за принципом технологічної однорідності. Управління підприємством здійснюється з максимальним врахуванням особливостей його роботи.

Проведена діагностика за допомогою фінансових коефіцієнтів дала змогу встановити, що в цілому ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» можна охарактеризувати як ліквідне та платоспроможне за середньо- та довгостроковими пасивами, але дефіцит грошових коштів очевидний, що говорить про нездатність підприємства ліквідувати свою короткострокову заборгованість. Низькі показники абсолютної ліквідності пояснюються впровадженням в дію бартерних угод, внаслідок незадовільного економічного стану підприємств-споживачів.

Результати дослідження показників фінансової стійкості дозволили зробити висновок про фінансово незалежне і стабільне положення підприємства. Забезпеченість оборотних активів підприємства власними коштами є досить високою.

Діагностика ділової активності підприємства свідчить про погіршання оборотності обігових коштів, запасів на підприємстві, збільшення періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Причиною погіршання ділової активності підприємства є, в першу чергу, нестача оборотних коштів, зменшення частки прибутку, збільшення виробничих запасів та товарів в запасах.

Оцінка рентабельності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» протягом 2005-2007 рр. свідчить про стрімке зменшення більшості показників, що є причиною зменшення суми чистого прибутку підприємства у 2006 та 2007 рр.

Враховуючи те, що результат дослідження фінансових результатів ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» свідчить про значне зменшення прибутку, необхідно було визначити резерви його збільшення, так як економічна доцільність функціонування будь-якого підприємства, результативність його фінансової діяльності багато в чому оцінюється станом формування та використання прибутку підприємства. Результати діагностики фінансового стану на основі фінансових результатів підприємства свідчать про те, що резервом збільшення частки прибутку є, в першу чергу, зменшення собівартості продукції, та збільшення обсягів реалізації.

Спираючись на результати попереднього аналізу були розроблені альтернативні рішення по забезпеченню зростання прибутку від звичайної діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром». Серед них: стягнення дебіторської заборгованості через суд, обмін боргу на цінні папери, перегляд структури та доцільності утримання на балансі певних основних фондів, впровадження нової прогресивної техніки у виробництво, здійснення ревізійної діяльності, введення заходів економії енергетичних витрат, використання більш економних технологій вибуху, бездіяльність керівництва.

Як найбільш ефективне рішення, яке забезпечить максимальний прибуток при мінімальному ризику його впровадження виявилося рішення, спрямоване на використання більш економних технологій вибуху. Економічна ефективність такого рішення 3297,2 тис. грн., а витрат воно потребує у розмірі 571,5 тис. грн. Джерело покриття витрат – фонд виробництва.

Внаслідок впровадження такого заходу, розмір прибутку від звичайної діяльності збільшиться із 5132 тис. грн. до 7768,95 тис. грн., тобто зросте на 21,23%.

Після впровадження заходів плановий залишок коштів на кінець року становить 10112,95 тис. грн., що вище за показник попереднього року на 7768,95 тис. грн.

Загальна величина активів підприємства у плановому році зросте до 148524,19 тис. грн.

В наслідок впровадження запропонованих заходів, рентабельність всього функціонуючого капіталу зросла на 7,08%, в т.ч. рентабельність власного капіталу на 22,68%, а залученого на 30,43%. Віддача власного капіталу зросла на 4,99%, а залученого на 2,87%.

Отже, запропоновані заходи є ефективними та можуть бути впроваджені в умови діяльності ВАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення