Дипломна робота «Психодіагностична діяльність психолога в організації (на прикладі застосування технологій вирішення конфліктів)», 2007 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 15.06.2009 13:56 · від Попович Тетяна Михайлівна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади соціальних протиріч і конфліктів 7 1.1. Парадигма уявлень про конфлікт як соціально-психологічного феномену 7 1.2. Класифікація і функції конфліктів 17 1.3. Методи і прийоми конструктивного управління конфліктами 30 Розділ 2. Посередництво як альтернатива розв’язання конфліктів 36 2.1. Модель процесу посередництва у вирішенні конфліктів 36 2.2. Нейтральність посередника і можливості практичного використання принципів 46 2.3. Концептуальні засади до здійснення посередництва cоціальними працівниками 55 Розділ 3. Приклади використання недирективної технології медіації 61 З.1. Посередництво у справах родини співробітників 61 3.2. Посередництво на виробництві 68 3.3. Тренінг та його використання у набуті навичок вирішування конфліктів 70 Висновки 78 Використані джерела 81

Висновок

Зроблений огляд літературних джерел дозволив з’ясувати, що питання теорії і практики посередництва перебувають у центрі уваги авторів численних публікацій. Спектр питань, що розглядаються, є широким – від визначення поняття конфлікту та підходів до його розв’язання, одним із яких є посередництво, до окреслення шляхів розвитку сфери професійної освіти з метою підготовки висококваліфікованих фахівців до здійснення посередництва.

Визначення конфлікту, представлене різними авторами, дозволяє зробити висновок про те, що конфлікт – це природна і невід’ємна частина життя. В залежності від підходів, застосованих до його вирішення, конфлікт може бути як конструктивним так і деструктивним. Підходи до управління конфліктами поділяються на дві групи: 1) законодавчі, що базуються на юридичній нормі і передбачають офіційний судовий процес, і 2) альтернативні, неюридичні підходи. Підходи другої групи, які мають спільну назву – “альтернативне розв’язання суперечки” (АРС), ґрунтуються на принципі непротистояння та добровільній згоді учасників конфлікту взяти участь у переговорах. Популярність АРС зростає, серед його підходів найбільш поширеним у світовій практиці є посередництво. Посередництво визначається як чітко структурований процес професійного втручання із залученням третьої, нейтральної сторони, яка здійснює управління процесом вирішення конфлікту, а його учасники визначають зміст обговорюваних питань та результат обговорення. Основою цього процесу є “принципові переговори” як концепція розв'язання розбіжностей на основі принципу “перемога-перемога” з універсальною стратегією для застосування на всіх рівнях розв'язання суперечки - від домашніх до ділових та міжнародних конфліктів.

Широким є спектр використання посередництва – підходу “Альтернативного розв’язання суперечки” (АРС). Посередництво застосовується у справах родини, як альтернатива суду між потерпілим та правопорушником, у системі освіти, на робочому місці, в системі охорони здоров’я, для розв’язання міжнародних конфліктів у “гарячих точках” планети. Цей підхід АРС використовують у своїй професійній діяльності представники різних професій, зокрема, вчителі, вихователі, соціальні педагоги, психологи, менеджери, юристи, дипломати.

Окреслена модель посередництва передбачає досягнення цілей використання цього підходу АРС, дотримання його принципів та цінностей, застосування притаманних посередництву стратегій та професійних компетенцій, що, у свою чергу, передбачає високий рівень професійної кваліфікації з боку посередника.

Соціальна робота і посередництво мають спільне філософське підґрунтя, відповідно до якого визнається унікальність, невід’ємна цінність та гідність кожної особи в суспільстві. Посередництво бере на себе важливу роль у виконанні в суспільстві завдань соціальної роботи. Сприяння визнанню існуючих відмінностей, підвищення самооцінки в того, хто цього потребує, пошук спільного, розв’язання розбіжностей між людьми є реальним внеском у процеси гуманізації та демократизації в суспільстві, а також здійснення позитивної зміни на мікро-, мезо- та макрорівнях суспільного життя, на що, у свою чергу, спрямована соціальна робота.

Інноваційні технології в соціальній сфері повинні відігравати важливу роль у розбудові демократичного, громадянського суспільства в Україні. Складний період становлення ринкових відносин та демократичних перетворень, суттєвих змін у всіх сферах суспільного життя позначений соціально-економічною нестабільністю та глибинними суперечностями. Цілком очевидно, що зростання кількості та напруженості соціальних проблем, з одного боку, і недостатність державного фінансування програм, спрямованих на їх вирішення, відхід від патерналістської концепції соціального забезпечення, характерний для недемократичних режимів, з другого, ставить на порядок денний проблему пошуку нових підходів до соціальної роботи. Саме тому використання посередництва сфері соціальної роботи з урахуванням потреб українського суспільства, є потребою сьогодення.

На сучасному етапі формується нова сфера професійної діяльності – „розв’язання конфліктів”, де основне місце займає посередник. Оскільки посередництво має незаперечні переваги у порівнянні з офіційним судовим процесом, його можна розцінювати як правомірний засіб розгляду багатьох соціальних і правових конфліктів. Тому у світовій практиці триває процес розроблення теоретичних і практичних питань застосування посередництва до вирішення широкого спектру конфліктів – від міжособистісних і міжнародних.

Звичайно процес впровадження посередництва знаходиться на початковому етапі в Україні. Існує потреба у популяризації посередництва, підвищення рівня проінформованості населення щодо можливостей розв’язання конфліктів з позицій непротистояння як альтернативи суду, створення нормативно-правової бази для здійснення посередництва в контексті формування нової сфери професійної діяльності.

Для того, щоб застосування медіації в Україні прийняло великих масштабів, особливо для вирішення конфліктних ситуацій, сторони, які залучені в такі суперечки, повинні вважати, що медіація може принести найкращі результати у вирішенні їхньої суперечки, ніж будь-який інший процес, а також бути упевненими, що їм вдасться досягти вирішення суперечки, їхня спроба вдатися до медіації не приведе до несприятливих наслідків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?