Дипломна робота «Безготівкові розрахунки підприємств (на прикладі ВАТ «ОМКК»)», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 12.06.2009 21:26 · від Анна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи безготівкових розрахунків 1.1. Сутність та значення безготівкових розрахунків в процесі діяльності підприємств 6 1.2. Принципи та система безготівкових розрахунків в Україні11 1.3. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах 20 Розділ 2. Аналіз фінансово- господарської діяльності ват "омкк" 2.1. Організаційно- виробнича та економічна характеристика ВАТ "ОМКК" 36 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ "ОМКК"47 Розділ 3. Удосконалення форм безготівкових розрахунків 3.1. Запровадження системи "Клієнт-Банк" у ВАТ "ОМКК"66 3.2. 3апровадження пластикових карток на підприємстві75 Розділ 4. Охорона праці на підприємстві ват "омкк" 4.1. Організація служби охорони праці на підприємстві та аналіз стану охорони праці ВАТ "ОМКК" 83 4.2. Пропозиції та рекомендації щодо поліпшення умов і охорони праці на підприємстві ВАТ "ОМКК" 93 Висновки та пропозиції 95 Список використаної літератури 101 Додатки 104

Висновок

Дана дипломна робота була присвячена безготівковим розрахункам підприємств (на прикладі ВАТ «Овруцький МКК»), де особливу увагу було приділено теоретичному аспекту організації безготівкових розрахунків.

Здійснюючи розрахунки, як підприємства, так і кредитні установи зобов’занні суворо дотримуватись чинних законодавчих актів, банківських правил, сприяти прискоренню платежів та зміцненню розрахункової дісципліни. В сучасних умовах гроші є невід’ємним атрибутом господарського життя. Тому всі угоди, які пов’язані з поставкою матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Останні можуть приймати, як готівкову, так і безготівкову форму розрахунку.

Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей є більш переважливою, на відміну від розрахунків із застосуванням готівкових, грошей, оскільки в першому випадку досягається значна економія. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє розгалуженна гілка банків, а також зацікавленність держави в їх розвитку.

Таким чином безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки шляхом запису по рахункам в банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються на рахунок отримувача. Безготівкові розрахунки в господарстві організовані по визначеній системі, під якою розуміють сукупність принципів організації безготівкових розрахунків, вимог, що застосовуються до їх організації, визначених певними умовами господарювання, а також форм і способів розрахунків і пов’язаного з ними обігу документів.

Народногосподарське значення безготівкових розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових коштів, забезпеченні в максимально короткий час грошової компенсації виробникам-власникам поставленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Підприємство ВАТ «ОМКК» спеціалізується по виготовленні молочних консервів які займають 80,8% товарної продукції підприємства. Матеріально-технічна база підприємства перебуває в сприятливому становищі. Коефіцієнт зносу в 2006 році зріс і становив 43%, що означає деяке погіршення матеріально-технічної бази підприємства.

План виконання випуску продукції за асортиментом в 2006 році був виконаний лише на 64%. Так асортимент продукції в підприємства великий і можливо через недостачу сировини підприємство повністю не змогло виконати план по деяким видам продукції. Підприємство співпрацює з багатьма контрагентами, економічні відноси між якими вже тривають більше трьох років. У підприємства є також нові контрагенти економічні відносини з якими були недавно заключені і тривають і досі.

Загальна сума активів підприємства збільшилась на протязі трьох років. Збільшення загальної суми активів відбулося як за рахунок збільшення короткострокових зобов’язань і власного капіталу. При цьому негативним моментом є те що вартість основних засобів на протязі досліджуваного періоду зменшилась на 1285,3 тис. грн. або на 12,14%. Одночасно загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась в 2005 році на 269,4 тис. грн. або на 31,38%, а в 2006 році зросла на 284,3 тис. грн. або на 230,76%. Тобто на підприємстві відбувся процес зменшення грошових потоків, що є негативною тенденцією в діяльності підприємства та призводить до збільшення необхідності залучення фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел.

Ще одним негативним моментом є те, що збільшилася сума дебіторської і кредиторської заборгованості. Зменшення дебіторської заборгованості проти кредиторської може статися через погіршення стосунків з клієнтами, тобто через зменшення кількості покупців продукції. Зростання власного капіталу в 2005 році на 2788,7 тис. грн. або на 42,19%. Це зростання відбулося завдяки збільшенню статутного капіталу на 1500 тис. грн. або на 79,35% і іншого додаткового капіталу на 4246,1 тис. грн. або на 58,23%. А вже на кінець 2006 року власний капітал зменшився на 6427,3 тис. грн.або на 38,39%. Це зменшення зумовлене збільшенням із року в рік збитками підприємства. Кредиторська заборгованість теж зросла в 2006 році і становила 31564,9 тис. грн. Збільшення кредиторської заборгованості мотивується тим що підприємство має довгострокові і короткострокові зобов’язання перед банками.

Власних оборотних коштів підприємство взагалі немає. Діяльність підприємства підтримується за рахунок залучених коштів. Про коефіцієнт забезпечності ВОК можна сказати, що оборотні активи і запаси забезпечені залученими коштами на 70,1% у 2004 році, на 99,1% у 2005 році та на 2006 році 44,02%.

Коефіцієнт покриття або загальної ліквідності є набагато меншим від нормативного. Суть якого полягає в тому, що тільки 0,69 грн. оборотних активів припадає на 1 грн. поточної кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2006 році зріс на 1,1%. Зростання цього показника є позитивною тенденцією для підприємства, хоча зростання цого показникає незначним і він всеодно є меншим від нормативного.

Визначаючи тип фінансової стійкості можна сказати, що підприємство на2005 рік зберігало нестійку фінансову стійкість. Величина власних оборотних коштів сформована за рахунок довгострокових і короткострокових джерел фінансування. На 2006 рік у підприємства запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування, тому підприємство перебуває у кризовому становищі.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу або коефіцієнт автономії зріс на 11% в 2005 році однак залишається досить низьким в порівнянні з нормативним. В 2006 році цей показник зменшився на 31%, і становить 0,065%. Це характеризує підприємство як фінансово нестійке і залежне від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт фінансової залежності показує, що із збільшенням цього показника збільшується частка позичених коштів у фінансуванні підприємства. В даному випадку цей показник перевищує нормативне значення 1 і означає, що власники підприємства фінансуються за рахунок зовнішніх джерел. Тобто на кінець 2006 року значення цього показника становило 16,5, це означає що в кожній 16,5 грн. вкладених у активи підприємство 15,5 грн. десь позичено.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу набагато нижчий за нормативний і показує що із зменшенням власного капіталу і збільшенням позикового капіталу підприємства все більше і більше фінансує свою поточну діяльність за рахунок залучених коштів.

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності в 2005 році зріс на 11%, що свідчить про зростання власних коштів. Але уже в 2006 році цей показник зменшився на 32%, що свідчить про зменшення частки власних оборотних коштів і збільшення довгострокових позикових джерел, які підприємство може використовувати в своїй діяльності.

Щодо ділової активності: виручка від реалізації в 2005 році зменшилась на 6170,1 тис. грн, при цьому собівартість реалізованої продукції теж зменшилась на 6077,6 тис.грн. В 2006 році виручка збільшилась на 4508,2 тис.грн, а собівартість при цьому на 5472,3 тис.грн., що свідчить про зростання питомої ваги собівартості одиниці реалізованої продукції. Разом з тим в 2005 році із зниженням доходу від реалізації відбулося зростання періоду оборотності дебіторської заборгованості із 69 до 59 днів. 2006 році відбулося зменшення періоду обертання дебіторської заборгованості з 59 до 116 днів, що негативно характеризує фінансово-господарську діяльність підприємства. Уповільнення періоду оборотності оборотних активів відповідно призвело до значного уповільнення періоду оборотності кредиторської заборгованості та тривалості операційного циклу значення яких склали відповдно 343 та 523 днів.

Аналізуючи результати вертикального аналізу можна сказати, що основну частину доходів підприємство отримує від операційної діяльності. Загальна величина витрат в 2004 році склала 98,1% від загальної суми доходів. А в 2005-2006 рр. зросла і навіть перевищила загальну суму доходів. Це означає, що підприємство зазнає збитків уже від операційної діяльності. Зростання частки операційних витрат було обумовлене зростанням виробничої собівартості яка в 2005 році становила 64,7%, а вже в 2006 році 84,5%. Разом із тим частка адміністративних та інших операційних витрат збільшилась майже у двічі.

Для покращення господарської діяльності підприємства та прискорення обертання грошових коштів підприємства необхідно удосконалити систему розрахунків як з постачальниками сировини так і з іншими своїми клієнтами, контрагентами, прцівниками підприємства. Ми пропонуємо вдосконалити систему розрахунків з постачальниками за допомогою системи "Клієнт-Банк", а із працівниками за допомогою "Зарплатного проекту".

При впровадженні даних проектів підприємству непотрібно буде більше їздити в банк. За допомогою системи "Клієнт-Банк" підприємство самостійно зможе переводити грошові кошти на рахунки своїх постачальників, а за допомогою "Зарплатного проекту" банк буде перераховувати грошові кошти на пластикові картки прцівників. За рахунок системи "Клієнт-Банк" підприємство зможе зменшити витрати до 53% за місяць. Хоча підприємству потрібно буде закупити необхідне обладнання для встановлення системи, але це обладнання себе окупить. Залежно від тарифної політики банку підприємство повинно сплатити йому комісію за встановлення системи 606 грн. Крім цього, банки стягують щомісячну плату за абонентське обслуговування. Загальні витрати підприємства за перший місяць складуть 2036,7 грн, а за наступні місяці ще зменшаться так як обладнання буде вже встановлене і непотрібно за нього більше платити.

Сьогодні існують різні переваги і недоліки цієї системи, різні банківські установи надають різноманітні права на користування цією системою. Користувачі ( фізичні та юридичні особи – клієнти банків) обирають систему ведення безготівкових розрахунків на свій власний смак і розсуд, тому кожен банк намагається створити найсприятливіші умови для залучення більшої кількості клієнтів.

"Зарплатний проект" – є одним з найпопулярніших банківських продуктів, який дозволяє здійснювати розрахунки з співробітниками підприємства із виплати заробітної плати на якісно новому рівні, використовуючи сучасні електронні технології. Участь підприємства у виплаті зарплати зводиться до перерахунку сум єдиним платежем і пред’явленню в банк відомості на зарахування коштів з переліком отримувачів, яким вже через декілька годин кошти поступлять на платіжні карти. "Зарплатний проект" значно зменшить витрати підприємства до 72%. Так як підприємство є клієнтом ЗАТ КБ "Приватбанк" більше 5 років, зарплатні картки виготовлять безкоштовно. Підприємству непотрібно більше їздити в банк для отримання грошей на виплату зарплати, зменшаться витрати на канцелярські товари. Зменшаться нарахування на фонд заробітної плати працівників.

На нашу думку, в час автоматизації і комп’ютерних технологій запропоновані проекти позитивно вплинуть на діяльність ВАТ "ОМКК", через ряд вагомих переваг: економить час на поїздки, прискорює виконання роботи пов’язаної з банком, зменшує ймовірність помилки при заповненні документів, можливість контролю стану рахунку.

За наведеним вище матеріалом можна зробити висновок, що запропоновані проекти позитивно вплинуть на діяльність підприємства це доведено як практично так і економічно.

На нашу думку, якщо дане підприємство стане користуватись запропонованими системами, то це зменшить витрати підприємства і буде займати менше робочого часу працівників бухгалтерії, що позитивно повинно впливати на подальшу діяльність підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?