Курсова робота «Організація фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі згідно з П(С)БО на прикладі ЗАТ СК «Галицька» м. Івано-Франківськ», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.06.2009 00:00 · від тина2009 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі у відповідності з П(С)БО 6 1.1. Поняття довгострокових фінансових інвестицій та їх економічна суть 6 1.2. Інвестиції за методом участі в капіталі 12 1.3. Типова кореспонденція рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі (рахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі»).17 Розділ 2. Методичні основи організації фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі 21 2.1. Визначення та оцінка фінансових інвестицій 21 2.2. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій 26 2.3. Відображення операцій з обліку довгострокових фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку 30 2.4. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності 34 Розділ 3. Організація фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі згідно з П(С)БО на прикладі ЗАТ СК «Галицька» м. Івано-Франківськ 41 3.1. Коротка економічна характеристика ЗАТ СК «Галицька» м. Івано-Франківськ 47 3.2. Журнал господарських операцій по обліку операцій довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі за 4 квартал 2008 року 51 3.3. Розрахунки бухгалтерії до журналу господарських операцій 3.4. Баланс ЗАТ СК «Галицька» 54 Висновки 58 Список літератури 61 Додатки: А – Відомості про страхову компанію; Б - Державне статистичне спостереження «звіт про капітальні інвестиції» за жовтень – грудень 2008 р.; В – «звіт про фінансові результати»; Г,Д - «звіт про рух грошових коштів».63 Коментар модератора: хороша практична робота з додатками.

Висновок

Отже, розглянувши всі необхідні для вивчення даної теми документи та джерела інформації ми можемо впевнено сказати що, згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, облігації державних позик, облігації інших підприємств, депозитні сертифікати банків, акції та інші цінні папери.

За визначенням національного П(С)БО 4 „Інвестиційна діяльність” охоплює придбання, реалізацію необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Прийняття рішень з інвестиційної діяльності зумовлено багатьма факторами: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, наявність різних можливостей інвестування, обмеженість фінансових ресурсів, ризик інвестування, прибутковість та окупність інвестиційних проектів тощо. Водночас виникає необхідність інвестування, яка спричинена: розширенням сфери діяльності, оновленням технічної бази господарюючого суб'єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг).

Розв'язання названих проблем пов'язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного середовища, ризику помилки у виборі альтернативних проектів, значних коливань зміни ефективності їх реалізації.

Формуючи управлінські рішення на основі якогось обраного головним критерію, інвестиційний менеджер має всебічно визначити характеристики проекту, забезпечити науково точні параметри дослідження, яких вимагають застосовані методи. Саме такий загальний підхід дозволить уникнути помилок і втрат при реалізації проектів, ціна яких при інвестуванні є дуже великою, а наслідки - навіть катастрофічними. Двома найважливішими характеристиками, які є підставою для впровадження інвестицій в виробництво, є їх новизна (науково-технічний аспект) та комерційний успіх (економічний аспект), тобто кожний інвестиційний проект повинний забезпечити визначений технічний, економічний та соціальний ефект. Сутність, порядок розрахунку та особливості застосування в оціночній практиці показників економічної ефективності інвестиційних проектів треба постійно вивчати. Це обумовлено тим, що інвестиційний проект виступає або як самостійний об’єкт оцінки, або як один з елементів великого господарського механізму, який впливає позитивно чи негативно на загальну діяльність підприємства.

Методологія організації фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі згідно з П(С)БО в даній роботі проаналізована на прикладі ЗАТ Страхова компанія “Галицька”. Товариство веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник Товариства. Керівник створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Товариство веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку. Облікова політика визначається наказом по підприємству. Бухгалтер та головний бухгалтер мають посадові інструкції. Бухгалтерські документи зберігаються в бухгалтерії у книжкових шафах у хронологічному порядку. Свідоцтво про державну реєстрацію, платника ПДВ, печатка - зберігаються у сейфі.

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі, інші інвестиції пов'язаним сторонам, інвестиції непов'язаним сторонам) та 35 «Поточні фінансові інвестиції» (еквіваленти грошових коштів, інші поточні фінансові інвестиції).

Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться за видами довгострокових фінансових вкладів та об'єктами інвестування. Цей облік має забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вклади в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Аналітичні процедури щодо фінансових інвестицій в роботі розглянуто на прикладі процесу прийняття рішення відносно вибору інвестиційного проекту.

Для удосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій ЗАТ Страхова компанія «Галицька» в роботі запропоновано впровадження концепції контролінгу. Сучасне управління процесами на підприємстві вимагає створення спеціальної служби збору, обробки, аналізу інформації та підготовки управлінських рішень. Контролінг здатен виконувати всі ці функції, не замикаючись на діяльності окремих підрозділів, комплексно, враховуючи всі зовнішні та внутрішні фактори, обґрунтовано та раціонально. Він виявляє себе на підприємствах по-різному: як реєстратор подій, як навігатор, постійно коригуючий курс підприємства, а також як інноватор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення