Курсова робота «Організація фінансового обліку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у відповідності з П(С)БО в рекламній агенції», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.06.2009 23:44 · від тина2009 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи обліку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у відповідності з П(С)БО 7 1.1. Поняття фінансового обліку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у відповідності з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», 15 «Дохід», 16 собівартість реалізованої продукції 7 1.2. Характеристика рахунків, на яких ведеться облік реалізації продукції та основні кореспонденції рахунків 11 Розділ 2. Методичні основи організації бухгалтерського обліку реалізації продукції 16 2.1. Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції 16 2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку реалізації продукції 18 2.3. Податковий облік валових доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20 Розділ 3. Організація фінансового обліку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у відповідності з П(С)БО у ТОВ Рекламна агенція «Синій птах» 24 3.1. Коротка економічна характеристика ТОВ Рекламна агенція та його облікова політика 24 3.2. Загальний журнал господарських операцій по обліку операцій з реалізації продукції за 4 квартал 2008 року 31 3.3. Оборотно-сальдова відомість за 4 квартал 2008 року 60 3.4. Баланс Рекламна агенція «Синій птах» за 4 квартал 2008 року. 63 Висновки 65 Список літератури 68 Додатки: А - пакет документів ТОВ Рекламна агенція «Синій птах»: первинна документація за 4 квартал 2008 року, регістри документів, книга обліку продаж, журнали-ордери по рахунках бухгалтерського обліку, касова книга, звіти касира, дані з Головної книги 70 Робота містить практичний облік з реальними господарськими операціями, відомостями та балансом

Висновок

Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти цілеспрямовану діяльність керівників підприємства по створенню та постійному впорядкуванню і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх по відношенню до підприємства користувачів необхідною інформацією.

Згідно проведеного дослідження можна сказати, що облікова політика товариства забезпечує дотримання принципів організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Об’єктами фінансового обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, є:

 активи підприємства: основні засоби, нематеріальні активи, капітальні вкладення, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення, виробничі та товарні запаси, розрахунки з дебіторами, грошові кошти, інші активи;

 джерела власних засобів: статутний капітал, резервний (страховий) капітал, фонди і резерви спеціального та цільового призначення, нерозподілений прибуток, інші джерела власних засобів;

 зобов’язання (пасиви) підприємства: довгострокові та короткострокові кредити банків і позикові кошти, розрахунки з кредиторами, інші короткострокові зобов’язання; витрати підприємств за їхніми елементами і доходи за їхніми видами;

 фінансові результати діяльності підприємств і їхній розподіл;

 господарські операції, пов’язані з процесами придбання ресурсів, виробництва та реалізації.

Засвідчуємо, що реалізація продукції, робіт, послуг у товариства передбачає передання права власності на окремі об’єкти іншому суб’єктові підприємницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов’язань.

Реалізація готової продукції, а точніше дохід від реалізації, відображається в бухгалтерському обліку з додержанням правил обов’язкових для будь яких видів виробництва.

ТОВ «Синій птах» діє у відповідності до п. 8 П(С)БО 15 «Дохід», так як виручка від реалізації продукції, товарів, інших активів признається при виконанні всіх перелічених нижче умов:

 покупцю передані ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;

 підприємство далі не здійснює управління та контроль за реалізацією продукції;

 сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться зростання економічних вигод підприємства, а витрати за нею можуть бути достовірно визначені.

Товариством використовується найбільш розповсюджений вид угод при відвантажені готової продукції – це договір купівлі – продажу або поставки, які заключні у відповідності з гл. 20, 23 Цивільного кодексу України.

Основними критеріями відображення витрат в бухгалтерському обліку та признання їх витратами звітного періоду у товариства є:

 відображення в бухгалтерському обліку витрат одночасно зі зменшенням активів або збільшенні зобов’язань;

 витрати признаються витратами даного періоду одночасно із признанням доходу, для отримання якого вони здійснювались.

Отже, відповідно до національного Плану рахунків на відпускну вартість відвантаженої (реалізованої) покупцям готової продукції, підприємство в своєму бухгалтерському обліку робить запис по дебету рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредиту рахунка 701 «Доход від реалізації готової продукції», та відповідні записи стосовно податків – ПДВ.

При реалізації своєї продукції підприємство перш за все укладає угоду з покупцем на виготовлення рекламного продукту, чи то вивіска, чи то біг-борд, потім чекає на завдаток, або проплату всього, аж потім виготовляє продукцію, і потім її реалізовує.

Реалізація вивіски покупцю здійснюється на підставі довіреності. Довіреність на одержання цінностей видається тільки особам, які працюють на даному підприємстві, іншим - з дозволу керівника підприємства.

Весь бухгалтерський облік ведеться за допомогою комп’ютерної техніки та використання програмного забезпечення для бухгалтерів. Це впливає на зміст праці облікового персоналу: зменшується кількість механічних операцій з обробки документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітів. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію та удосконалення обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення