Дипломна робота «Обґрунтування економічного механізму планування виробництва продукції підприємства (на прикладі ЗАТ “Житомирські ласощі”)», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 31.05.2009 17:48 · від Uga2 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти планування виробництва продукції та його роль у діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність, роль та стан розгляду виробничого планування у фахових дослідженнях 1.2. Форми, методи, види та принципи планування виробництва продукції на підприємстві 1.3. Показники оцінки ефективності виробничого планування на підприємстві 1.4. Інформаційне забезпечення планування виробництва продукції на підприємстві 1.5. Економічна політика держави у сфері планування виробництва продукції підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід Висновки до розділу 1 Розділ 2. Аналітичне дослідження стану та напрямів удосконалення економічного механізму виробничого планування ват «житомирські ласощі» 2.1. Аналіз сучасного стану розвитку кондитерської галузі 2.2. Організаційна модель підприємства як суб’єкта ринкових відносин 2.3. Економічна оцінка потенціалу виробничо-господарської діяльності підприємства 2.4. Оцінка існуючого механізму планування виробництва продукції на підприємстві 2.5. Проблеми, пов’язані з плануванням виробництва продукції на підприємстві 2.6. Напрями удосконалення системи виробничого планування на підприємстві Висновки до розділу 2 Розділ 3. Економічний механізм ресурсо-збереження зат “житомирські ласощі” Висновки до розділу 3 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В результаті дослідження теоретико-методичних засад удосконалення економічного механізму планування виробництва продукції ЗАТ “Житомирські ласощі”, можна зробити наступні висновки організаційного та прикладного характеру:

1. Доведено, що важливим розділом поточного планування на будь-якому підприємстві є виробнича програма. Виробнича програма – це сукупність продукції певної номенклатури й асортименту, яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів. Виробнича програма є надзвичайно важливим розділом плану роботи підприємства і його виробничих підрозділів, оскільки вона виражає зміст їх основної діяльності та засоби досягнення стратегічної мети.

2. Визначено, що планування завантаження виробничих потужностей можна розділити на три етапи: довгострокове чи стратегічне, середньострокове чи поточне (річне) і короткострокове – оперативне. В залежності від галузі період планування може мінятися від місяців до декількох років у довгостроковому плануванні і від годин до тижнів у короткостроковому, однак основні принципи багато в чому однакові.

3. Передумовою виробничого планування є аналіз виробництва та реалізації з метою знаходження шляхів збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції порівняно з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і, як результат, – збільшення прибутку підприємства.

4. Виробнича програма (план виробництва продукції) є визначальним розділом господарської діяльності та розвитку підприємства. Особливості розроблення виробничої програми як етапу стратегічного та довгострокового планів виходять із того, що стратегічний і довгостроковий плани спрямовані на досягнення якісно нових цілей, пов’язаних з докорінними змінами стану підприємства, як з погляду видів та якості продукції, так і з точки зору технічних і технологічних змін процесу виробництва.

5. Дослідження показали, що ефекти виробничої програми можливо вимірювати як в абсолютному, так і у відносному виразах з метою оцінки та прийняття планових рішень. Абсолютний ефект характеризує загальну величину ефекту, який підприємство може отримати від своєї діяльності за плановий період. Порівняльний ефект відображає наслідки порівняння можливих варіантів господарювання і вибору кращих з них для планового періоду. Рівень такого ефекту відображає економічні та соціальні переваги обраного варіанта реалізації господарського рішення через плани порівняно з іншими можливими варіантами планового розвитку.

6. Аналіз показав, що Житомирська кондитерська фабрика була заснована в 1944 році на базі старого млина. При створенні це була кустарна пекарня, що випікала галети та печиво для фронту. Протягом 56 років фабрика зазнавала багатьох реконструкцій, розбудов, впровадження нових поточно механізованих ліній, цехів.

7. З аналізу видно, що підприємство є рентабельним. Основним показником, який характеризує валовий прибуток, є валова рентабельність. Як видно, в 2007 році валова рентабельність становить 61,30%, що на 17,67 пунктів нижче рівня 2005 року. Показники рентабельності основної, операційної, звичайної, господарської діяльності мають високе значення, що говорить про високу ефективність господарювання підприємства. Загальна економічна рентабельність в 2005 році має значення 34,04%, а в 2007 році відбулося певне його зниження до рівня 29,55% тобто на 4,49пункти. Коефіцієнт покриття виробничих витрат в 2005 році становив 0,56; в 2006 – 0,61; в 2007 – 0,62. Коефіцієнти покриття витрат операційної діяльності мають стабільне значення в 2005-2007 роках і коливаються в межах 0,75–0,81 відповідно.

8. Визначено, що суб’єктом побудови та обґрунтування економічного механізму планування виробничої програми, генератором ідей та пропозицій щодо можливих шляхів її досягнення, опираючись на наявний та прихований потенціал, виступає сам господарюючий суб’єкт, підприємство в особі економічної служби, до складу якої на ЗАТ “Житомирські ласощі” входять: бухгалтерія та планово-фінансовий відділ, та економічний відділ. Ці три складові економічної служби взаємодіють між собою, обмінюючись даними про здійснені господарські операції, факти надходження та вибуття продуктів, наявні залишки на складі та потенційну потребу в кондитерських виробах для забезпечення безперервного процесу здійснення діяльності підприємством.

9. Виробнича програма ЗАТ “Житомирські ласощі” складається з двох розділів: плану виробництва продукції в натуральних показниках, плану виробництва у вартісному виразі. Порядок розроблення виробничої програми підрозділів підприємства значною мірою залежить від призначення їх продукції та економічного статусу. Передусім тут має значення технологічний зв’язок між підрозділами, ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її на подальшу обробку, внутрішньокоопераційні потреби чи на ринок, за межі підприємства.

10. Дослідження показали, що основною проблемою виробничого планування ЗАТ “Житомирські ласощі” є забезпечення ритмічності і рівномірності виробництва продукції. Таким чином, в 2007 році за планом обсяги виробництва продукції ЗАТ “Житомирські ласощі” повинні були становити 277278 тис.грн. Фактично в 2007 році товарна продукція підприємства становила 195753 тис.грн. При цьому ми можемо спостерігати значні відхилення в обсягах виробництва по місяцях та кварталах. Найменше продукції підприємство виготовило в четвертому кварталі – 27014 тис.грн., а більше за все в першому кварталі – 69361 тис.грн. Якщо розглядати виробництво товарної продукції помісячно, то найменше її було виготовлено в грудні – 7483тис.грн., а найбільше в січні – 29635тис.грн. Це свідчить про порушення ритмічності випуску продукції.

11. Висока ритмічність виробництва ЗАТ “Житомирські ласощі” забезпечується такими основними факторами: високою технологічною дисципліною; раціональною організацією забезпечення робочих місць; надійною роботою обладнання; ефективною системою оперативно-виробничого планування і управління.

12. В процесі пошуку елементів оптимізації виробничого планування на ЗАТ “Житомирські ласощі” доцільним є обґрунтування виробничої програми підрозділів трудовими ресурсами.

13. Як показали розрахунки, оптимальним є варіант обслуговування устаткування трьома наладчиками. Він забезпечує мінімальні витрати (110,85 грн. за зміну). За інших варіантів сумарні витрати на налагоджування устаткування і від його простоїв зростають. Зі збільшенням кількості наладчиків поліпшується використання устаткування, за наявності п'яти робітників верстати практично працюють без простоїв, але зростання зарплати у цьому випадку є більшим, ніж ефект від інтенсифікації роботи верстатів. Іншою буде ситуація, якщо кількість наладчиків зменшується до двох.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?