Дипломна робота «Формування та організація обліку в ПСП “Ставецьке” Житомирського району Житомирської області», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 31.05.2009 11:16 · від Oleg · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1 Теоретичні аспекти організації обліку витрат виробництва продукції зер-нових культур 1.1. Економічна сутність понять та основні завдання організації обліку ви-трат виробництва продукції зернових культур 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку та аналізу виробництва зе-рнових культур 1.3. Проблеми організації обліку витрат в сучасній науково-економічній літературі 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства Розділ 2 Організація обліку витрат та контролю виробництва продукції зернових культур в ПСП «Ставецьке», Житомирського району, Житомирської об-ласті 2.1. Первинний облік витрат та виходу продукції зернових культур 2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку виробництва про-дукції зернових культур 2.3. Обчислення собівартості зернових культур 2.4. Шляхи вдосконалення обліку виробництва продукції зернових куль-тур Розділ 3 Аналіз виробництва продукції зернових культур в ПСП «Ставецьке», Жи-томирського району, Житомирської області 3.1. Аналіз структури посівних площ в підприємстві 3.2. Динаміка валового збору та урожайності зернових культур 3.3. Факторний аналіз валового збору зернових культур та собівартості продукції 3.4. Шляхи та резерви підвищення ефективності і виробництва зернових культур в підприємстві Розділ 4 Соціально-екологічні аспекти Розділ 5 Охорона праці Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додаток 1

Висновок

Виробництво зерна є основою не тільки сільськогосподарського вироб-ництва, а також і економіки країни, добробуту народу. Зерно завжди було і залишається еталоном оцінки економічних досягнень, забезпеченості, впев-неності. Зернове господарство гарантує продовольчу безпеку, забезпечує тва-ринництво кормами, переробні підприємства - сировиною.

Ринкові відносини змушують виробників зерна краше пізнавать об"єктивні закони ринків, набувати вміння пристосовуватись до них та по-вніше використовувати внутрішні та зовнішні можливості, щоб бути конку-рентноспроможнім. Є очевидні труднощі по виробництву продукції та її збу-ту, а ринковий попит чітко формує вимоги щодо якості продукції та реагує ціною на її відмінність.

Щоб одержувати прибутки, господарники намагаються досягти опти-мального поєднання соціально-екологічних, економічних, природно-кліматичних факторів, особливостей сільськогосподарського виробництва, обсягів виробництва продукції та її якості.

ПСП “Ставецьке” Житомирського району Житомирської області має в своєму розпорядженні 1644,29 га сільськогосподарських угідь, з них 758 га ріллі.

Зернове виробництво спрямоване на забезпечення внутрішеіх потреб ( твариництво в кормах і рослиництво в насінні) з часковою реалізацією на ринку з метою поновлення оборотніх запасів та коштів. Розмір товарності зе-рна складає лише 65,7% в загальній сумі грошових надходжень.

Господарство є збитковим. В 2007 році збитки складали 32.1тис.грн., рівень збитковості – 33,0%. Такий результат викликаний високим рівнем за-трат на виробництво (повна собівартість дорівнює 386тис.грн.), неефектив-ним використанням виробничих і трудових ресурсів, наявною застарілою ма-теріально-технічною базою, низьким рівнем росту продуктивності та інших чинників. Навантаженість на 1 працівника складає 23.8га с.г.угідь. Одним працівником виробляється 1.3тис.грн. валової продукції, а за 1 люд.-год. - 1.5грн. вартості валової продукції.

За останні роки основні показники діяльності (прибуток, рентабель-ність) покращились, але залишаються від"ємними. Тобто рівень виходу про-дукції є нижчим за витрати, що вкладаються на її виробництво.

На сучасному етапі розвитку велика увага приділяється питанням облі-ку та контролю за наявністю і витрачанням запасів, ресурсів; виконаної праці та її оплати, а особливо виходу продукції та її реалізації, калькуляції собівар-тості.

Згідно з визначеною в господарстві обліковою політикою облік вироб-ництва зерна ведеться за журнально-ордерною формою організації бухгалтер-ського обліку з врахуванням діючих нормативно-правових актів та відповідає прийнятих Положень(стандартів) бухгалтерського обліку і нового плану ра-хунків. Господарські операції фіксуються в повному обсязі і своєчасно у від-повідних реєстрах первинного, синтетичного та аналітичного обліку. Синте-тичний облік виробництва зерна ведеться на рахунку 231/1 "Зернові культу-ри", по кредиту якого відображають оприбуткування продукції, а по дебету витрати на виробництво зернопродукції. Бухгалтерські записи по господарсь-ких операціях оформляються по відповідних рахунках згідно Плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України 30.10.1999р. №291 та інстру-кції по його застосуванню.

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат та видами продукції. Групування витрат на виробництво зернової продукції визначається обліко-вою політикою господарства з врахуванням методичних рекомендацій №132 і включає такі статті витрат: витрати на оплату праці; насіння; паливо та мас-тильні матеріали; добрива та засоби захисту рослин; роботи та послуги; ви-трати на ремонт та утримання основних засобів; інші витрати.

Класифікація і формування статей калькуляції витрат виробництва зер-нових культур відповідає П(С)БО 16"Витрати". Це дозволяє здійснювати ко-нтроль за витрачанням коштів та виявленню резервів підвищення урожайнос-ті, зниження собівартості продукції. Визначення та калькуляція собівартості зерна і зерновідходів здійснюється у відповідності з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств затвердженого Міністерством аграрної політики України 18.05.2001р.№132.

Загалом прийнята облікова політика відповідає діючим П(С)БО, Плану рахунків, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Контроль виробництва зернових проводять з метою встановлення до-стовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведенних документах та об-лікових регістрах, правильності ведення обліку та визначення собівартості, достовірності інформації у звітах. При цьому оцінюється загальна система організації виробництва та обліку; вплив факторів на ефективність, структура виробництва, основні потоки матеріалів і продукції, залежність між матеріа-льно-технічним постачанням і виробництвом.

Проведення контролю сприяє своєчасному виявленню недоліків та встановленню їх причин в організації та ведені виробництва та обліку, опера-тивному усуненю необгрунтованих втрат, підвищенню ефективності вироб-ництва.

Реформування системи бухгалтерського обліку в господарстві прохо-дить на основі існуючої системи з впровадженням національних стандартів орієнтованих на міжнародні. Потребує певних змін організація бухгалтерсь-кого обліку, удосконалення оперативного обліку, аналізу та контролю, по-ліпшення якості інформації (чіткість, достовірність, своєчасність, повнота, доцільність, надійність, зрозумілість ін.). Основний напрямок - застосування автоматизації обліку з орієнтацією на єдинні програмні системи.

Покращенню облікової роботи сприятимуть і загальні зміни в організа-ції виробництва, праці та її оплати, структурні та економічні перебудови на єдність пріоритетних цілей виробництва.

Пошуку нових шляхів та виявленню резервів підвищення ефективності виробництва присвячений проведений економічний аналіз. В результаті до-слідження встановлено, що посівна площа зернових скоротилась на 61 га. Пе-реважаючими є посіви озимих зернових культур 84.2%.

Найважливішим заходом підвищення ефективності є поліпшення вико-ристання землі на основі підвищення її родючості та продуктивності (уро-жайності культур).

Підвищенню врожайності сприятимуть зниження втрат зерна при зби-ранні, транспортуванні, переробці та зберіганні. Так скорочення втрат на зби-ранні 70 кг зерна на 1 га додатково дозволить одержати 11% врожаю.

Підвищити врожайність за рахунок скорочення строків збирання, про-ведення агротехнічних заходів в оптимальні строки; дотримання технології вирощування, раціональне використання техніки, матеріалів і трудових ре-сурсів; додержання оптимальних строків посіву та збирання, ліквідація загиб-лих посівів. Тільки скорочення збирання врожаю на 3 дні дає підвищення врожайності на 0.2 ц/га або вихід продукції майже на 4%. А ліквідація загиб-лих посівів сприяє зростанню врожаю до 10%.

Економічній ефективності виробництва зерна сприяє використання прогресивних форм організації і оплати праці за кінцевим результатом, раці-ональне використання машинно-тракторного парку, паливно-мастильних ма-теріалів, приміщень та обладнань, трудових та фінансових ресурсів тощо.

Показники економічної ефективності виробництва зерна в 2007 р. на-ступні: прибуток на 1га склав 17.3грн., рівень рентабельності 60% в порів-нянні з 2005 р. - 9.6грн. і 8% відповідно. Такі результати досягнуті внаслідок покращення технології виробництва, а насамперед вчасне збирання врожаю, забезпечення матеріального стимулювання працівників, а головне вдоскона-лення закупівельних цін на продукцію, що дозволило отримати прибуток. За-гальна питома вага реалізації зерна у виручці складає 3.5%. Підвищенню ефективності виробництва зерна сприяє розвиток ринку зерна в Україні. Ви-ходячи з розрахунків показників ефективності слід нарощувати виробництво зернових культур з метою реалізації на ринку. Це дозволяє покращення сис-теми землеробства та організації виробництва.

Можна рекомендувати такі товаронасичені сівозміни ( враховуючи аг-рокліматичний потенціал та кон’юнктуру ринку): конюшина, озима пшениця, льон, озима пшениця; люпин на силос; озима пшениця, жито; картопля, кор-мові коренеплоди; ячмінь (овес) з підсівом конюшини.

З практичної точки зору вирішальне значення і надалі матиме озимий клин господарства, раціональне поєднання озимини з тією чи іншою групою ярих.

Першоосновою ефективності є комплекс заходів щодо підвищення ро-дючості ґрунтів. Структура виробництва повинна оперативно реагувати на сприятливі умови того чи іншого року. Біокліматичні фактори в останні роки відіграють більше негативну роль у виробництві зерна. Альтернативне рі-шення - концентрація капіталу в регіонах і господарствах, що мають сприят-ливі умови для виробництва тієї чи іншої продукції (зерна). При відсутності достатніх оборотних коштів вихід із ситуації полягає у поліпшенні організації виробництва, зокрема в мінімізації виробничих витрат шляхом вибору відпо-відних енергозберігаючих технологій, дотримання видової та сортової агро-техніки.

Чим більше негативних чинників накопичується водночас тим гірші на-слідки. В зерновому господарстві потрібно задіяти закони агрономії.

Особливого значення набуває система добрив, оскільки близько 60% площі ріллі має середній рівень родючості ґрунту для зернових культур. Сис-тема удобрення розраховується виходячи з біологічних і господарських особ-ливостей зернових культур, співвідношення наявних добрив, їх дії і післядії, а також родючості ґрунту кожного поля. Практика доводить ефективність за-стосування сидеральних парів, зернобобових культур, багаторічних трав, за-орювання у грунт побічної продукції (соломи).

Поліпшення організації виробництва лежить у площині упорядкованос-ті взаємозв’язків різних елементів технологічного процесу (землі, техніки, робочої сили, фінансових ресурсів). Це передбачає забезпечення максималь-ного використання наявних сільськогосподарських угідь на основі розвитку орендних відносин та створення підприємницьких організаційно-виробничих структур, підвищення ефективності виробництва та кінцевих його результа-тів.

Інша проблема - кооперація товаровиробників на шляху захисту інтере-сів від тиску монополії посередницьких структур на ринку засобів виробниц-тва та переходу від бартерних операцій до нормальних товарно-грошових відносин. Держава стає на шлях регульованого ринку, де відносини виробни-ків зерна з партнерами в процесі його реалізації будуються залежно від на-прямку подальшого використання зернопродуктів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?