Курсова робота «Аналіз власного капіталу банку (на прикладі ОТП Банк)», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 28.05.2009 18:03 · від АннА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та структури власного капіталу банку 6 1.1. Сутність та види банківського капіталу 6 1.2. Огляд літературних джерел, в яких досліджуються власний капітал банку 11 1.3. Основні підходи та методи аналізу власного капіталу 13 1.4. Оцінка вартості власного капіталу 17 Розділ 2. Особливості формування та аналіз власного капіталу банку 19 2.1. Внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на розмір власного капіталу банку 19 2.2. Дослідження ринку банківських послуг України 22 2.3. Аналіз власного капіталу 26 2.3.1. Вертикальний і горизонтальний методи аналізу 26 2.3.2. Метод фінансових коефіцієнтів 28 Розділ 3. Проблеми оптимізації структури власного капіталу банку 33 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 40

Висновок

Фінансовою основою банку виступає його власний капітал. Створення банку розпочинається з вирішення найважливішого питання — формування статутного капіталу, який є основною складовою власного банківського капіталу.

Власний капітал банку являє собою грошові кошти і виражену у грошовій формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку має незначну питому вагу в сукупному банківському капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим розміщенням їх серед юридичних і фізичних осіб. Тому власний капітал у банківській діяльності має дещо інше призначення, аніж в інших сферах підприємництва.

Аналізуючи стан власного капіталу банків, використовують різні види та методи аналізу. Широко застосовується метод горизонтального та вертикального аналізу, що дає можливість проаналізувати структуру власного капіталу банку, та зрушення в ній. Також даний метод дає змогу проаналізувати власний капітал банку в динаміці і виявити позитивну чи негативну тенденцію в його змінах. Перевагами даного методу є методу є відносна простота розрахунків та наочність.

Серед методів аналізу власного капіталу важливе місце також посідає метод коефіцієнтів, за допомогою якого виявляють кількісний взаємозв’язок між різними статтями, класами чи групами статей балансу. Проте цей метод має певні недоліки, так як самі по собі коефіцієнти не дають чіткої картини стану власного капіталу банку. Їх необхідно розглядати в динаміці, а це не завжди можливою, так як може бути відсутня необхідна інформація.

За аналізуємий період власний капітал банку збільшився на 687779 тис.грн., хоча в структурі пасивів він займає незначну частину (8,5-9,0%), і має тенденцію до зниження, що свідчить про те, що банк формує свої ресурси переважно за допомогою залучених коштів, що може відобразитись на фінансовій стійкості банку.

Що стосується структури власного капіталу банку, то найбільшу частку займають статутний капітал та прибуток звітного року, що очікує затвердження, а найменшу - капіталізовані дивіденди та власні акції, що викуплені в акціонерів та нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років. Оцінюючи структуру капіталу та зміни, які в ній відбулися за досліджуваний період, можна визначити її стабільність.

Що стосується методу коефіцієнтів, то на його основі можна зробити висновок, що банк достатньо коштів для підтримання своєї фінансової стабільності. Проте банк має високий ступінь залежності банку від його акціонерів. Позитивною є тенденція до збільшення «безкоштовних» ресурсів, що сприяє збільшенню прибутку та майже всіх інших економічних нормативів, а це слугує гарантією фінансової стійкості банку.

Головним джерелом зростання власного капіталу є нерозподілений прибуток банку. Такий підхід до нарощування капітальної бази не розширює коло власників, а отже, дозволяє зберегти існуючу систему контролю за діяльністю банку і уникнути зниження дохідності акцій унаслідок збільшення їх кількості в обігу.

Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні банку після виплати податків, може бути спрямований на виконання двох основних завдань:

1) забезпечення певного рівня дивідендних виплат акціонерам;

2) достатнє фінансування діяльності банку.

Банку необхідно планувати свою діяльність щодо поповнення капіталу. Процес планування включає обов'язкові етапи:

5) розробка загального фінансового плану діяльності банку;

6) визначення величини капіталу, необхідної для розширення активних операцій, підвищення їх ризиковості (якщо банк проводить агресивну політику), задоволення вимог органів банківського нагляду;

7) визначення величини капіталу, що його банк має змогу залучити за рахунок нерозподіленого прибутку;

8) оцінювання та вибір найприйнятнішого зовнішнього джерела поповнення капіталу на підставі аналізу ринкових умов, прав та інтересів власників, прогнозів щодо майбутньої прибутковості банк.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення