Дипломна робота «Методика та організація обліку, контролю та фінансового аналізу розрахунків з покупцями та замовниками», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.05.2009 08:00 · від Світлана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи обліку контролю та аналізу розрахунків з покупцями та замовниками 1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями та замовниками 6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури 20 1.3. Розрахунки з покупцями – як об’єкт обліку контролю та аналізу 26 РОЗДІЛ 2. Сучасний стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками 2.1. Особливості організації та методології обліку розрахунків з покупцями та замовниками 32 2.2. Фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками 43 2.3. Удосконалення розрахунків з покупцями і замовниками в системі податкового обліку 52 2.4. Облік розрахунків з покупцями і замовниками в системі прийняття управлінських рішень 60 2.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками по міжнародним стандартам обліку 72 2.6. Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками в автоматизованих бухгалтерських системах 80 РОЗДІЛ 3. Розвиток системи контролю та економічного аналізу обліку розрахунків з покупцями та замовниками 3.1. Система аналітичних показників, джерела і основні методи економічного аналізу 87 3.2. Економічний аналіз розрахунків з покупцями і замовниками 92 3.3. Методика контролю за розрахунками з покупцями і замовниками 101 Висновки та пропозиції 121 Список використаних джерел 127 Додатки

Висновок

Проведене магістерське дипломне дослідження розрахунків з покупцями та замовниками дозволило зробити наступні висновки та запропонувати певні шлях удосконалення системи обліку аналізу та контролю на ПП «Долина Мрій».

Розрахунки з покупцями і замовниками – один із необхідних складників розширеного відтворення, для нормального здійснення якого необхідне постійне спостереження за його перебігом, що досягається шляхом здійснення аналізу розрахункових операцій підприємства.

З погляду бухгалтерського обліку, розрахункові операції – є динамічний процес (проведення платежів до, одночасно, чи після одержання товарів, робіт, послуг) і по друге, як статичний стан, тобто заборгованість між суб’єктами розрахунків.

Проведене дослідження визначило, що об’єктом бухгалтерського обліку, аналізу та контролю розрахунків з покупцями та замовниками є грошові кошти, які характеризують початкову і кінцеву стадію кругообороту господарських засобів, та заборгованість, що виникає під час здійснення розрахунків.

Розрахункові відносини і гроші також є об’єктом обліку, аналізу та аудиту як господарська категорія поряд із засобами виробництва і товарами.

Залежно від форми грошей, в якій проводяться розрахунки, об’єктом обліку аналізу та аудиту може бути також грошовий та безготівковий оборот.

Обліковою інформацією для управління розрахунками з покупцями на ПП «Долина Мрій» є інформація про продаж товарів покупцям за різними формами розрахунків:

- готівкою через ЕККА;

- готівкою з застосуванням ТКК;

- безготівковими платежами;

- продажем товарів з розстрочкою платежів;

- чеками;

- пластиковими картками;

- за бартерною угодою

та інші.

Але всі надходження коштів – готівкових і безготівкових за продаж товарів покупцям узагальнюються ПП «Долина Мрій» в: касовому звіті та видатковій частині товарного звіту та виписки банку з поточного рахунку.

Здійснивши дослідження стану обліку розрахункових операцій, можна зробити висновк, що на ПП «Долина Мрій» фінансовий облік розрахункових операцій з покупцями та замовниками здійснюється відповідно до чинного законодавства.

На ПП «Долина Мрій» первинний облік організовано належним чином, дублювання функцій при обробці первинних документів між працівниками документів не відбувається. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, від імені якого складений документ, назва документа, код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники, посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Графік документообороту на підприємстві повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів та виконавців, через які проходить кожний первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження в підрозділах, а також сприяти поліпшенню конкретних функцій бухгалтерського обліку.

З метою покращення організації документообороту з обліку операцій з продажу (реалізації) на базовому підприємстві розроблені раціональні маршрути проходження документів через виконавців.

Проведене дослідження показало, що передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та замовниками відповідно міжнародних стандартів в Україні, на нашу думку, є:

• перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку;

• диференціація вимог до фінансової звітності;

• відмова від уніфікації обліку та звітності;

• активна позиція бухгалтерської спільноти;

• подальше удосконалення обліку та звітності, з урахуванням змін в єкономіці країні.

Сьогодні в Україні національні стандарти бухгалтерського обліку, розроблені щодо обліку інвестиційних операцій, задовольняють потреби користувачів. Зберігаючи основні положення відповідних МСБО, вони конкретизують їх з урахуванням рівня економічного розвитку країни.

Впровадженню міжнародних стандартів повинно передувати глибоке розуміння їх економічної сутності. Адже, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – це не просто зміна правил відображення економічної інформації в бухгалтерському обліку, а переосмислення багатьох аспектів банківської діяльності.

Приведення національних систем обліку і звітності до вимог міжнародних стандартів сприяє розвитку ринків через надання користувачам зрозумілої фінансової інформації; розвитку інформаційних технологій для забезпечення обліку нових фінансових інструментів; гармонізації та інтернаціоналізації обліку; міжнародному визнанню підприємств країни.

Проведене дослідження показало, що на ПП «Долина Мрій» використовується система 1 С Бухгалтерія у версії 7.7., що значно поліпшує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. В якості удосконалення нами було запопоновано застосовувати версію 1 С Бухгалтерія 8.0 – що дозволить отримати значні додаткові можливості в обліку розрахунків з покупцями та замовниками та дозволить полегшити працю бухгалтеров на підприємстві.

Після дослідження стану управлінського обліку на базовому підприємстві для управлінського обліку продаж (реалізації) можна запропонувати на початок року затверджувати субрахунки з продажу по виду реалізації, а саме:

702.1 – “Реалізація товарів населенню за готівку”;

702.2 – “Реалізація товарів населенню по безготівковій формі”;

702.3 – “Реалізація товарів дрібним гуртом за готівку”;

702.4 – “Реалізація товарів дрібним гуртом по безготівковій формі”;

702.5 – “Реалізація товарів на комісію” та ін.

Дані субрахунки дають можливість бухгалтеру легко визначити обсяги роздрібного продажу готової продукції та обсяги продажу готової продукції дрібним гуртом; обсяги продажу готової продукції населенню та обсяги продажу готової продукції іншим підприємствам та організаціям; обсяги продажу за готівку (через касу підприємства) та по безготівковій формі (через розрахункові та інші рахунки в банках).

Крім того, можна запрпонувати для базового підприємства для обліку реалізації запровадження додаткових аналітичних рахунків другого порядку.

Наприклад, до субрахунку 702.1 “Реалізація товарів населенню за готівку” відкрити наступні субрахунки другого рівня:

702.11 – “Реалізація товарів населенню за готівку через касу №1”;

702.12 – “Реалізація товарів населенню за готівку через касу №2” і так далі.

Це дасть можливість менеджерам підприємства визначати обсяги продажу, що проходять через конкретну операційну касу, слідкувати за роботою касирів та ін.

З метою ефективного управління дебіторською заборгованістю рекомендовано використовувати факторинг та ввести кредитну політику на підприємстві.

Для удосконалення управління надходженням грошових коштів від покупців та замовників в ПП «Долина Мрій» доцільним є вжити наступних заходів:

- розглянути можливість поєднання аналітичних комп'ютерних систем з обліковими для підвищення оперативності контролю за рухом грошових потоків;

- синхронізувати грошові потоки підприємства для вивільнення неефективно використовуємих коштів;

- вжити заходів щодо скорочення часу надходження грошей на підприємство від контрагентів;

Як було доведено вище, завдяки плануванню руху грошових коштів підприємство знаходить шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками.

Рекомендовані для ПП «Долина Мрій» заходи дозволять суттєво підвищити ефективність управління грошовими потоками, особливо у напрямку зниження витрат грошей та часу на аналітичну роботу, підвищення оперативності контролю, вивільнення частини оборотних коштів, збільшення прибутку (залишку коштів на кінець періоду) тощо.

Для контролю за станом розрахунків з покупцями та замовниками, що здійснюються за безготівковими розрахунками, на підприємстві відкриваються контокорентні картки на кожного покупця на підставі укладених договорів про купівлю-продаж певних товарів.

В цих картках здійснюються записи бухгалтером розрахункових операцій про відпуск товарів покупцеві та надходження коштів на поточний рахунок від покупця на підставі чинно оформлених первинних документів.

Управлінський облік розрахунків з покупцями і замовниками здійснюється у ПП «Долина Мрій» на підставі контокорентних карток на кожного контрагента для управління безготівковими розрахунками, строками платежів. В кінці звітного місяця підраховуються оборот по кредиту та дебету рахунку 361 по кожному покупцеві, визначається сальдо дебетове, або кредитове і складається оборотна відомість до синтетичного рахунку 361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”.

Проведений аналіз стану контролю за розрахунками з покупцями та замовникми показав, що на ПП «Долина Мрій» облік операцій на рахунках у банках не порушується і відповідає діючому законодавству. Є договор з банком, в якому обумовлені усі умови обслуговування підприємства банком. Є усі виписки з поточного рахунку. Усі виписки справжні, немає підробок та неточностей, співпадають усі номери, залишки і дати на документах. Всі дані з виписок старанно занесені до комп`ютера і скадені відповідні машинограми проводок і оборотів по рахунках “Каса” і “Рахунки в банках”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення