Дипломна робота «Антикризова стратегія комерційного банку», 2003 рік

З предмету Банківська справа · додано 27.05.2009 03:19 · від Ольга · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Антикризове управління як складова діяльності комерційного банку 10 1.1. Криза в економічному розвитку комерційного банку10 1.2. Антикризове управління в комерційному банку 27 1.3. Антикризова стратегія та її місце в стратегічному управлінському наборі комерційного банку 38 Висновки до першого розділу 47 Розділ 2. Діагностика банківських криз 49 2.1. Аналіз стану банківської системи України з точки зору її фінансової безпеки 49 2.2. Аналіз життєздатності комерційних банків України в цілому та за основними групами 56 2.3. Аналіз фінансового стану комерційного банку як складова процесу діагностики криз 74 2.3.1. Аналіз фінансової звітності комерційних банків75 2.3.2. Аналіз життєздатності комерційного банку80 2.3.3. Оцінка фінансової надійності банку як найсуттєвіший індикатор необхідності розробки та впровадження антикризової стратегії 86 Висновки до другого розділу 90 Розділ 3. Основні методологічні підходи до розробки антикризової стратегії комерційного банку 93 3.1. Найпоширеніші симптоми криз і проблеми в банківській діяльності та першочергові заходи щодо їх вирішення 93 3.2. Моделювання життєздатності комерційних банків з позиції діагностики кризового стану як першочерговий метод забезпечення антикризової стратегії 100 3.3. Антикризова стратегія комерційного банку в умовах виникнення загрози кризи платоспроможності 105 Висновки 113 Список використаної літератури 116 Додаток А. Розгорнута схема факторів, що впливають на формування умов діяльності банку 121 Додаток Б. Типологія криз 122 Додаток В. Якісний розвиток банківської системи України 123 Додаток Г. Баланс комерційних банків 124 Додаток Ґ. Звіт про фінансові результати комерційних банків 125 Коментар модератора: Дипломна робота повнотекстова, містить додатки, роздатковий матеріал, реферат та анотацію 2-ма мовами. База дослідження 2001-2003 роки. 2 та 3 розділи є актуальними на сьогодні, І розділ статистика банківського сектору - не актуальна

Висновок

У роботі представлено теоретичне узагальнення і спроба нового вирішення проблеми, що виявляється в розробці теоретичних основ та методичного інструментарію побудови антикризової стратегії комерційного банку. Результати проведеного дослідження проблем теоретичного та методологічного забезпечення антикризового управління комерційним банком надають можливість зробити наступні висновки:

1. Кризові явища в діяльності банку є результатом різкого загострення протиріч, які виникають у процесі його розвитку. На рівні банку такими протиріччями виступають: протиріччя між кількісними, якісними характеристиками банківських продуктів та відповідними характеристиками ринкового попиту, протиріччя між можливою та необхідною потужністю банку тощо. Ознакою кризового стану є систематичне й катастрофічне погіршення кількісних та якісних показників діяльності банку.

2. У міру нарощування проблем фінансово-господарської діяльності комерційного банку весь цикл його розвитку умовно можна розділити на три стадії: загальний режим діяльності, режим особливого нагляду (або фінансового оздоровлення), ліквідація комерційного банку, робота ліквідаційної комісії.

3. Антикризове управління покликане попередити перехід комерційного банку до кожної з наступних вищенаведених стадій його розвитку. Антикризове управління являє собою сукупність форм, засобів та інструментів управління, спрямованих на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану й створення відповідних передумов для вчасного подолання їх з метою забезпечення виживання та життєздатності окремого суб'єкта господарювання (комерційного банку), недопущення виникнення ситуації його банкрутства.

Основними напрямами антикризового управління можна визначити наступні: здійснення моніторингу кризового стану, визначення масштабів кризового стану, дослідження основних факторів, що обумовлюють розвиток кризового стану.

4. В умовах кризової ситуації виділяють три послідовних етапи здійснення фінансової стабілізації: 1) усунення неплатоспроможності, 2) відновлення фінансової стійкості, 3) забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковому періоді.

5. Елементом антикризового управління як однієї зі спеціальних функцій управління діяльністю банківської установи в цілому, пов'язаної з управлінням господарсько-фінансовою діяльністю банку, його фінансовою стійкістю та платоспроможністю, є антикризова стратегія, яка входить до складу стратегічного набору банку та альтернативи якої визначаються в залежності від етапу розвитку банківської установи, стадії розвитку кризи та її основних характеристик. Основними принципами формування антикризової стратегії визнано наступні: забезпечення досягнення цілей антикризового управління; орієнтація на проблеми, які потребують свого розв’язання, а не на зовнішні ознаки їх прояву; забезпечення відповідності антикризової стратегії наявним та можливим до мобілізації ресурсами підприємства, часовим обмеженням антикризового процесу; обґрунтованість; багатоваріантність та колегіальність прийняття рішень; професійність; максимізація результативності антикризових заходів; оптимізація співвідношення результативності антикризових заходів та ризику їх реалізації.

6. Реалізація стратегії антикризового управління при загрозі банкрутства передбачає періодичне дослідження фінансового стану банку з метою виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають загрозу банкрутства, визначення масштабів кризового стану, вивчення основних факторів, що зумовили та зумовлюють в майбутньому кризовий розвиток банку, формування цілей та вибір основних механізмів антикризового управління, впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації, вибір ефективних форм санації, фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві банку.

7. Основним методом забезпечення антикризової стратегії банку є діагностика кризи, яка являє собою систему ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризового стану банківської установи, оцінку загрози її банкрутства та можливостей подолання кризи та відповідний практичний інструментарій. Її результати дають змогу визначити глибину кризи, її масштаби, реальність та очікуваний час виникнення ситуації банкрутства, оцінити можливості банку щодо подолання кризи та прогнозування наслідків подальшого негативного розвитку ситуації.

8. Систематизація та критичний аналіз існуючого методичного забезпечення діагностики кризового стану та загрози банкрутства банку дозволили сформулювати пропозиції щодо нових підходів діагностики, а саме: визначення основних параметрів життєздатності банківських установ, формування моделі життєздатності банків, яка ідентифікує п’ять станів їх розвитку.

9. Невід'ємною складовою антикризового управління є контроль за перебігом реалізації антикризової стратегії. Його основними завданнями є коригування поведінки підконтрольного об’єкта, спостереження та перевірка перебігу здійснення антикризового процесу відповідно до розробленої антикризової стратегії, блокування відхилень, що виявляються, приведення системи до цільового стану за допомогою спеціальних інструментів-регуляторів, створення умов для досягнення встановлених цільових показників фінансового оздоровлення, дотримання часових та ресурсних обмежень антикризового процесу. Необхідною передумовою ефективного контролю є врахування відмітних особливостей окремих форм, типів та видів контролю; впровадження розробленого методичного забезпечення окремих етапів контрольного процесу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?