Дипломна робота «Управління виробничим потенціалом підприємства (ВАТ «Азовкабель»)», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 25.05.2009 18:17 · від e_mik · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління виробничим потенціалом підприємства 6 1.1. Поняття виробничого потенціалу та підходи до його визначення 6 1.2. Структура виробничого потенціалу підприємства 16 1.3. Нормативне регулювання управління виробничим потенціалом 26 Розділ 2. Аналіз управління виробничим потенціалом ВАТ «Азовкабель» 29 2.1. Характеристика основних показників діяльності підприємства за 2006-2007 роки 29 2.2. Аналіз та оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємства 36 2.3. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства 43 Розділ 3. Удосконалення управління виробничим потенціалом на ВАТ «Азовкабель» 53 3.1. Управління процесом формування виробничого потенціалу підприємства 53 3.2. Економічне обґрунтування забезпечення формування виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель» 62 3.3. Підвищення ефективності управління використанням виробничого потенціалу підприємства 70 3.4. Організація охорони праці на ВАТ «Азовкабель» 76 Висновок 82 Список використаних джерел 88 Додатки 94

Висновок

Проведене дослідження факторів і резервів споживання та відтворення виробничого потенціалу промислових підприємств, а також розробка та апробація моделей оптимізації управління дає підстави для таких висновків.

Прагнення отримувати максимально можливий прибуток в умовах жорсткої обмеженості ресурсів спонукає підприємства до перегляду наявного виробничо-економічного потенціалу, переоцінки власних можливостей, пошуку додаткових, часом прихованих, резервів підвищення дохідності своєї діяльності. Ефективне використання виробничого потенціалу промислових підприємств значною мірою обумовлює стан економічного і соціального розвитку держави в цілому та її місце на світовій зовнішньоекономічній і політичних аренах.

Термін «потенціал» (від лат. potentіa) зазвичай трактується як «сила», «потужність». Цей термін вживається для позначення наявних засобів, запасів і джерел, які можуть бути використані для досягнення певної мети, вирішення конкретної проблеми, а також для реалізації можливостей окремої особи, суспільства, держави у відповідній галузі.

Аналізуючи економічні показники діяльності ВАТ «Азовкабель» за 2007 рік, слід зазначити, що на відміну від 2006 р., на ВАТ «Азовкабель» у 2007 р. чистий доход від реалізації продукції збільшився на 658,6 тис грн., або на 36,1%, собівартість реалізованої продукції теж збільшилась на 1468,8 тис. грн. (77,5%). Валовий збиток збільшився на 1189,7%%, що у грошовому виразі складає 810,2 тис. грн. Збитковість підприємства збільшилась майже втричі, що свідчить про збільшення чистого збитку на 1318 тис. грн. та про нераціональне використання фінансових ресурсів.

ВАТ «Азовкабель» важко на рівних конкурувати з підприємствами – виробниками аналогічної продукції, як на Україні, так і за межами. Підприємство має можливість відновити свою частку і довести обсяг виробництва до зони прибутковості в разі суттєвого зниження собівартості продукції за умови збереження якості.

З аналізу виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель» можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в важкому становищі. Через збитковість відношення прибутку до власного капіталу та до виручки від реалізації носять від’ємний характер, що є негативним моментом. Виручка від реалізації менше випуску продукції, що говорить про недостатній рівень продажу готової продукції, через що підприємство несе збитки.

Обсяг виробництва значним чином не варіювався. Значення цього показника для ВАТ «Азовкабель» щорічно становило 4,3 млн. грн.

Співвідношення між обсягом наявних виробничих потужностей та обсягом виробленої продукції підприємства, що для нього характерним є недовикористання наявних потужностей – в середньому 10,3% щорічно. В динаміці значення даного показника на підприємстві зростало.

Таким чином, на ВАТ «Азовкабель» спостерігається недозавантаження виробничих потужностей, а, отже, в основному недовикористання їхнього виробничого потенціалу з різних причин. Найголовнішою з них – є критичний стан економіки, що спричиняє значний спад попиту на продукцію підприємства.

Таким чином, на ВАТ «Азовкабель» спостерігається недозавантаження виробничих потужностей, а, отже, в основному недовикористання їхнього виробничого потенціалу з різних причин. Найголовнішою з них – є критичний стан економіки, що спричиняє значний спад попиту на продукцію підприємства.

Слід зазначити, що такі тенденції розвивалися на тлі високого рівня зношуваності обладнання підприємства. На ВАТ «Азовкабель» зношуваність обладнання значно не змінювалася і в середньому становило відповідно 78% у 2005 р. та 78,5% у 2007 р.

Середня частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва на ВАТ «Азовкабель» становила у 2005р. відповідно 43%; у 2006 – 54,3; у 2007 р. –26,8%.

Отже, загальний рівень виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель» є високим, проте у 2005-2007 рр. для нього була характерною ситуація недовикористання наявних потужностей зумовлених такими факторами:

1) низький платоспроможний попит на продукцію галузі на внутрішньому ринку;

2) неконкурентоспроможність продукції галузі на світовому та регіональному ринка;

3) у технічному і технологічному плані Україна відстає від провідних зарубіжних фірм на два покоління;

4) неефективність фінансового лізингу, зведеного в ранги національного та рядом інших факторів.

Оцінка виробничого потенціалу підприємства (ВПП) охоплює його основні складові: стан внутрішніх зв’язків між його елементами, що формують цілісність потенціалу; зв’язки виробничого потенціалу із зовнішнім середовищем.

При оцінці ВПП ВАТ «Азовкабель» використана методика, розроблена вченими Фоміним П.А. та Старовойтовою М.К.

Виробничий потенціал ВАТ «Азовкабель» формується за рахунок виробничої, матеріальної та кадрової складової.

Причому показники виробничої складової (зношування основних фондів, співвідношення коефіцієнтів оновлення і вибуття основних фондів, фондовіддача) знаходяться на низькому рівні, що говорить про необхідність оновлення основних фондів підприємства та підвищення ефективності їх використання за рахунок зростання обсягу реалізації готової продукції.

Матеріальна складова (частка змінних витрат у собівартості продукції, співвідношення зміни цін на сировинні матеріали і на продукцію, матеріаловіддача) знаходиться на середньому рівні, що свідчить про необхідність більш ефективно використовувати наявні можливості.

Що стосується кадрової складової виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель», то її показники (співвідношення коефіцієнтів прийому і вибуття кадрів, професійний склад кадрів, зміна виробітку на одного працюючого) знаходяться на високому рівні, крім співвідношення коефіцієнтів прийому і вибуття кадрів. Останнє викликано зменшення кількості працюючих на 48 осіб, що становить 14,7%.

Тому можна підсумувати, що виробничий потенціал ВАТ «Азовкабель» відповідно до проведеного дослідження знаходиться на середньому рівні, що дозволяє стверджувати про можливість покращення становища підприємства за умови ефективного управління його виробничим потенціалом.

Обчислення й зіставлення показників формування та використання виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель» дало змогу сформулювати й аргументувати припущення про домінуючу роль фінансової компоненти, яка забезпечується передусім результативністю господарської діяльності, а також важливості організаційного і людського факторів щодо накопичення резервів економічного та господарського споживання. Крім того, існують зв’язки між успішністю функціонування підприємства та особливостями управління його виробничими можливостями.

Як показали результати аналізу, найбільшу чутливість прибуток ВАТ «Азовкабель» має до будь-яких, навіть найменших змін вартості основних фондів та відшкодування їх зношеної вартості в процесі виробничої експлуатації. Меншою мірою величина прибутку реагує на зміну вартості матеріально-сировинних ресурсів, проте для між обома складовими матеріальної частини виробничого потенціалу наявний чіткий обернений зв’язок із величиною чистого прибутку.

Тому наступним етапом оптимізації управління формуванням і використанням виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель» на засадах економіко-математичного моделювання є розробка та впровадження календарного планування виробництва, формування оптимальних за часом та обсягами використання запасів матеріальних і машинних ресурсів. В свою чергу, підвищення прибутковості основної виробничої діяльності, головним чином, забезпечується за рахунок високої якості та конкурентоспроможності продукції, покращення якої неможливо без точного наукового обґрунтування необхідних обсягів та джерел залучення інвестицій. При цьому для реалізації поставленої мети важливу роль відіграє спосіб управління інвестиційними ресурсами за часом й обсягами їх використання, ефективність якого істотно зростає внаслідок впровадження новітніх технологій економіко-організаційного управління на основі автоматизації основних його етапів із застосуванням підсистеми підтримки прийняття управлінських рішень.

Для успішної практичної реалізації запропонованого шляху удосконалення управлінням формування, використання та відтворення виробничого потенціалу, таким чином, головною умовою виявляється правильний вибір експертів, що здатні об’єктивно та із найменшими прорахунками оцінити ймовірність гіпотез поведінки зовнішнього середовища.

Звичайно, залучення висококваліфікованих фахівців пов’язано із додатковими істотними витратами для ВАТ «Азовкабель», а тому доцільність таких експертиз і, відповідно організацію управління формування й використання виробничим потенціалом «власними силами» варто визначати за співвідношенням витрат на проведення експертного аналізу та решти управлінських витрат. Таке співвідношення не повинно бути вищим, ніж 1:4, тобто додаткові затрати на удосконалення управління виробничим потенціалом не повинні перевищувати 1/4 суми коштів, що витрачається на організацію здійснення господарської діяльності в цілому. Інакше кажучи, питома вага додаткових адміністративно-управлінських витрат на експертизу стратегій підвищення інноваційності виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель» не повинна перевищувати 20% загальної суми управлінських витрат, тобто складати не більше 268 тис.грн.

Запропонована система дозволить оптимізувати виконання управлінських функцій на всіх стадіях економічного процесу, пов’язаних із нагромадженням та використанням виробничого потенціалу ВАТ «Азовкабель».

Отже, використання передових наукових методів, а також математичних та статистичних моделей дозволять ВАТ «Азовкабель» обрати правильний шлях вдосконалення формування та використання виробничого потенціалу. Оскільки його стан у 2007 році оцінюється як середній, на фоні збитковості підприємства, проблем з реалізацією готової продукції та значному ступені амортизації основних засобів, слід особливу увагу приділити оптимізації управління формуванням та використанням виробничого потенціалу за допомогою сучасних інформаційних технологій. Це надасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції та більш ефективно використовувати існуючий потенціал.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?