Дипломна робота «Дослідження валютних операцій акціонерного комерційного банку „ХОУМ КРЕДІТ БАНК”.», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 22.05.2009 18:21 · від иван · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні засади валютних операцій в банку 7 1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банків 7 1.2. Механізм операцій банку з валютними цінностями 16 1.3. Характеристика нормативно правової бази валютних операцій вітчизняних банків 24 Розділ 2. Дослідження валютних операцій акціонерного комерційного банку 29 2.1. Оцінка організації діяльності АКБ 29 2.2. Аналіз динаміки обсягів та структури валютних операцій які здійснює АКБ 37 2.3. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку 48 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності валютних операцій комерційних банків 68 3.1. Напрями вдосконалення механізму валютних операцій в АКБ 68 3.2. Оцінка перспектив розвитку валютних операцій банків в Україні 72 3.3. Проблеми та перспективи розвитку факторингових послуг в Україні 80 Висновки 86 Список використаної літератури 88

Висновок

Наприкінці роботи відмитимо, що для підвищення ефективності валют-них операцій ВАТ «ХК Банк» пропонується здійснити таки методи:

1. До першої групи методів зводиться вплив на структуру балансу для об-меження наслідків переоцінки валютних інструментів. До цих методів нале-жать: структурне балансування валютних потоків за сумами та строками; про-ведення конверсійних операцій; зміна строків валютних платежів (випереджен-ня та відставання); дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті.

Структурне балансування валютних потоків полягає в узгодженні обсягів та строків активних і пасивних операцій з усіма іноземними валютами, якими оперує банк. Ідея методу структурного балансування може застосовуватись що-до будь-яких балансових операцій з валютними коштами: конверсійні операції, укладення кредитних і депозитних угод в іноземній валюті, узгодження валют-них надходжень і платежів, проведення форфейтингових операцій, реструкту-ризація кредиторської та дебіторської валютної заборгованості, купівля та про-даж цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті. Обсяги та терміни про-ведення зазначених операцій добираються так, аби це дало змогу закрити валю-тні позиції чи знизити їх величину до прийнятного рівня.

2. У процесі управління валютним ризиком банки можуть скористатися методом випередження та відставання (leads and lags — від англ. випередження та відставання), який ґрунтується на змінах строків платежів в іноземних валю-тах залежно від очікуваних коливань валютних курсів. Маніпулювання строка-ми дозволяє закрити короткі позиції за певними валютами до зростання їх рин-кового курсу і відповідно довгі позиції — до зниження курсу. До найпошире-ніших на практиці форм зазначеної тактики належать:

• прискорення репатріації (повернення до своєї країни із-за кордону) капіталу, прибутків, інших грошових коштів в очікуванні ревальвації націона-льної валюти або сповільнення процесів репатріації перед девальвацією націо-нальної валюти;

• прискорення чи сповільнення погашення основної суми боргу в іно-земній валюті та виплати відсотків залежно від зміни валютного курсу;

• дострокова оплата послуг і товарів (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей) у разі підвищення курсу валюти платежу або затримка платежів в очікуванні зниження курсу;

• прискорення чи сповільнення нарахування і виплати дивідендів, на-дходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду банку;

• регулювання одержувачем інвалютних коштів строків їх конверсії в національну валюту.

3. Для збільшення ефективності валютних операцій ВАТ «ХК Банк» потрібно:

• збільшити маржу у валютообмінних операціях.(додаток 4)

• запровадити факторингові послуги

• валютне кредитування імпортерів, а саме удосконалити валютооб-менні операції та збільшити відсоткову ставку за кредит у валюті.

4. Для ефективнішої організації валютного контролю в країні необхідна тіс-на взаємодія всіх органів і агентів валютного контролю. Ця взаємодія повинна вияв-лятися як в сумісному створенні нових нормативних актів, так і в активному впрова-дженні цих актів в життя, в обміні важливою для всіх суб'єктів валютного регулю-вання інформацією про господарюючі об'єкти, що здійснюють валютні операції.

5. Перспективою розвитку валютних операцій є факторинг. Але негативною рисою розвитку факторингових послуг в Україні є великий відсоток перевідс-туплення боргу, котрий сьогодні застосовують фінансові установи у тарифах на обслуговування. У розвинених країнах вартість факторингу складає в серед-ньому 1,5-2% від суми постачання, а в Україні середньозважений відсоток для ринку на сьогодні становить 70-80% від зазначених сум [24, с.64]. Відсоток пе-ревідступлення для ВАТ «ХК Банк» складає 74%.Тому суб’єкти господарюван-ня надають перевагу класичному кредитування, де вартість послуг є нижчою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?