Дипломна робота «Вдосконалення організації страхування майна СТзОВ “Сонях” Мукачівського району Закарпатської області», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 20.05.2009 22:11 · від Ш.О.В. · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи та об’єктивна необхідність майнового страхування. 1.1. Сутність, принципи і роль майнового страхування 1.2. Загальні засади правового забезпечення в Україні 2. Фінансово-економічна характеристика господарства 2.1. Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності 2.2. Охорона праці та захист населення 2.3. Стан екологічної безпеки та заходи щодо його покращення 3. Фінансові взаємовідносини агропромислових формувань з органами майнового страхування 3.1. Порядок визначення страхових платежів по страхуванню врожаю сільськогосподарських культур, основних засобів, багаторічних насаджень, тварин і птиці 3.2. Порядок визначення суми нанесеного збитку і страхового відшкодування від стихійних лих та інших несприятливих умов 3.3. Вдосконалення організації майнового страхування 4. Облік взаємовідносин сільськогосподарських підприємств з органами майнового страхування Висновки та пропозиції Бібліографічний список Робота не містить посилань

Висновок

Важливу роль в аграрному секторі відіграє страхування майна. Значна кількість ризиків, зумовлених природними факторами, що призводить до великих втрат просто необхідна підстрахуванню зі сторони страхових організацій. Страхування дуже важливе як для тих підприємств, що вже функціонують, так і для новостворених, які ще не набули достатнього виробничого потенціалу і не нагромадили власних резервних фондів. Страхування не лише забезпечує відшкодування фактичних збитків зумовлених певною подією. Наявність відповідної страхової угоди дає змогу впевненіше користуватися кредитом, щоб спорудити чи придбати необхідні засоби виробництва. Дуже часто сприяє й упровадженню нової техніки та технологій, наукових розробок. Здійснення аграрної реформи зумовлює потребу серйозного посилення страхування на селі. Сьогодні страхування майнових ризиків спрямовані на підтримку розвитку комерційної діяльності. Від його стану залежить задоволення потреб населення і його матеріальних благ.

Об’єктом дослідження обрали СТзОВ “Сонях” Мукачівського району Закарпатської області, - сільськогосподарське підприємство з головною спеціалізацією по виробництві м’ясо-молочної продукції з розвинутим зерновим господарством.

По даному господарству було проведено дослідження фінансово-економічної діяльності, тому можемо зробити висновки про його стан.

Загальна земельна площа в господарстві зменшилась протягом трьох років на 890,42 га. Це свідчить про те, що господарство здійснило трансформацію земельних угідь, за рахунок зменшення оренди землі. Середньорічна вартість основних засобів зменшилась з 1627,7 тис. грн. в 2006 р. до 909,7 тис. грн. в 2008 р., тобто на 44,1%. Це пояснюється і фізичним зносом основних засобів. Виручка від реалізації продукції зросла на 8,6% в деякій мірі за рахунок зниження собівартості продукції, підвищення ціни реалізації. Валовий дохід в 2008 р. зріс на 53,5%, чистий дохід в 2008 р. збільшився порівняно з 2006 р. на суму 64,6 тис. грн. Відповідно до цього рівень рентабельності в 2008 р. становив 18,1%, тобто в порівнянні з 2006 р. зріс майже удвічі.

Отже, досліджуване господарство у 2008 р. значно покращило свої фінансово-економічні показники за три останні роки, що свідчить про правильно обрану стратегію процесу виробництва і реалізації продукції.

Організаційні заходи з охорони праці здійснюються відповідно до “Положення про роботу по охороні праці та техніці безпеки на підприємствах”. Відповідальним за роботу з охорони праці є директор господарства, за стан охорони праці відповідає інженер по техніці безпеки, який підпорядковується безпосередньо директору господарства. Специфіка технологій виробництва зернових культур визначає особливості процесів формування та виникнення виробничих небезпек. Аналіз травматизму при виробництві зернових культур показує, що найбільше травм трапляється при внесенні мінеральних добрив, сівбі та збиранні зернових культур. Основними травмами є забиття, переломи кісток, опіки, отруєння, ураження електричним струмом. Вивчення обставин травматизму показало, що найбільше травм трапляється при збиранні хлібів. Також на низькому рівні стан протипожежних засобів. Більшість автомобілів не обладнано іскровловлювачами, а це є суттєвим порушенням правил протипожежної безпеки.

Побічним продуктом діяльності, в тому числі в сільськогосподарському виробництві, є забруднення навколишнього середовища. Саме тому важливо проводити економічну і соціальну оцінку ефективності заходів, які пов’язані з прородоохоронною діяльністю, оскільки вона повинна бути достатньо високою. Сільськогосподарське підприємство повинно дотримуватися правил транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимулювання їх росту, мінеральних добрив і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин з тим, щоб не допускати забруднення навколишнього середовища. В господарстві для зберігання мінеральних добрив споруджено склад. Проте, під внесенням мінеральних добрив та отрутохімікатів на транспортних засобах відсутні запобіжні пристрої, щодо запобігання викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, мають скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та інші порушення стану безпеки навколишнього середовища, що потребує доопрацювання. Також на тваринницьких фермах працівники не завжди дотримуються правил екологічної безпеки: несвоєчасне очищення приміщення від гною, гноєсховище ферми розміщене близько міста. Це є важливим як і в економічному так і виробничому плані. Адже екологічно чиста продукція сільськогосподарського виробництва високо ціниться на товарному ринку.

Досліджуване господарство вступило в взаємовідносинами з органами страхування по страхуванню майна від різної кількості та видів ризиків. Обраною страховою компанією є Національна Акціонерна Страхова компанія “Оранта”. Було укладено договір на добровільне страхування сільськогосподарських культур під врожай.. Предметом договору являються посіви озимої пшениці на випадок повної загибелі на всій або частині площі посіву внаслідок всіх стихійних випадків за страховим тарифом 7%. Об’єктом страхування є майновий інтерес страхувальника, пов’язаний з відшкодуванням фактичних затрат на посів та вирощуванням озимої пшениці на площі 70 га в результаті повної загибелі рослин на всій або частині площі засіву.

Відповідальність “Оранти” настає після появи сходів культури. Страхова сума становить 20757 грн. Загальна сума обчислених страхових платежів становить 1453 грн. До сплати підлягає перша частина обчислених платежів у розмірі 50%. Важливим основним елементом ми вважаємо заяву страхувальника, що необхідна при складанні розрахунку страхової суми, де зазначається вартість планових затрат на посів і вирощування культури, площа посіву.

Другим договором, що був укладений – договір про добровільне страхування сільськогосподарських тварин. Предметом договору є велика рогата худоба на випадок загибелі або знищення внаслідок інфекційних хвороб, пожежі, стихійного лиха: ударі блискавки, бурі, урагану, зливи.

Об’єктом страхування є також велика рогата худоба віком старше шести місяців у кількості 132 голів, дійсна вартість якої складає 160463 грн., або середня вартість однієї голови 1215 грн. Особливою умовою є застосування знижуючого коефіцієнта за домовленістю сторін 0,5%, а також без врахування жодного виду франшизи як умовної так безумовної. Загальний тариф під який страхувальник несе відповідальність 2% за мінусом 0,5% (за домовленістю) становить 1,5% до сплати вираховано 902,50 враховано ще і 50% знижка за дозволом страхової компанії. Укладено угоду строком на 9 місяців. Набуває чинності договір з наступного дня після надходження платежу на розрахунковий рахунок чи певної його частини з розбивкою по строках.

Договір може вважатися недійсним, якщо до передбаченого договором строку сплати платежу надійде менше встановленої суми, то договір вважається недійсним, таким що не відбувся, і сума, яка надійшла на рахунок, як платежі, повертається страхувальнику за вирахуванням витрат на ведення справи.

У сільськогосподарському підприємстві здійснюється значна кількість розрахункових операцій по страхуванні майна посівів, насаджень, с/г тварин. Для обліку розрахунку по майновому страхуванні використовують рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”. На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов’язкове державне пенсійне, соціальне страхування. За кредитом рахунка 65 відображають нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом – погашення заборгованості та виплати коштів страхування.

Рахунок 76 “Страхові платежі” призначено для обліку страхових надходжень, страхових внесків, премій за договорами страхування. За кредитом рахунка 76 “Страхові платежі” відображається збільшення у страховика страхових платежів у разі довгострокового припинення дії договору.

Аналітичний і синтетичний облік розрахунків за страхуванням ведеться у відомості аналітичного обліку № 8, у журнал-ордері № 8. Записи по дебету роблять на основі платіжних доручень, а по кредиту на основі розрахункових страхових внесків.

Результати проведення досліджень дозволяють зробити наступні пропозиції:

1. Сприяти покращенню фінансового стану господарства, підвищенню його платоспроможності і фінансової стабільності.

2. Покращенню техніки безпеки при виробництві зернових. Приділити більше уваги техніці, що є застарілою. Забезпечити робочі місця первинними засобами пожежогасіння. Інженеру з техніки безпеки потрібно звернути увагу на небезпечні місця і вжити заходи по захисту працюючих. У небезпечних місцях поставити відповідні знаки, огороджувальні пристрої, плакати та необхідну літературу.

3. Щоб запобігти негативним наслідкам екологічної безпеки, господарству необхідно впровадити ефективних заходів щодо зменшення обсягу утворення та знешкодження, переробки, безпечного складування або захоронення виробничих, побутових, інших відходів.

4. В умовах багатоукладної економіки, коли поряд з державною існують кооперативна і приватна форми власності, змінюється роль страхового механізму у регулюванні розмірів доходів підприємств, які постраждали від несприятливих явищ природи.

Відносини сільськогосподарських формувань із страховими органами Держстраху слід будувати так, щоб еквівалентність між платежами досягалась кожні 5 років. Недоодержану господарствами протягом цих років суму установи Держстраху повинні передавати на розрахунковий рахунок страхувальника.

Подальшого вдосконалення потребує фінансування привентивних та регресивних заходів за розрахунок коштів страхового фонду. Окремі заходи, зокрема насадження полезахисних смуг, будівництво об’єктів ветеринарно-санітарного призначення, повинні проводитися за рахунок фінансування з бюджету, бо такі заходи мають загальнодержавне значення.

Доцільно розробити Закон про страхову діяльність, яким передбачити об’єкти та форми страхування, формування страхових фондів, страхові внески і тарифи, страхову суму й страхове відшкодування, обов’язки страхової організації і страхувальника.

Сьогодні запровадження екологічного страхування сприятиме здійсненню заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище. Екологічне страхування може здійснюватися у двох формах – добровільній та обов’язковій. Слід використовувати досвід страхування у розвинених країнах, розвиваючи при цьому нові види страхування, обов’язки страхової організації і страхувальника.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?