Курсова робота «Перспективний аналіз та шляхи зростання рентабельності сільськогосподарського виробництва ПП “ІМПАК” з врахуванням екологічного аспекту», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 18.05.2009 14:00 · від Oleg · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти Дослідження рентабельності виробництва 4 1.1. Сутність рентабельності сільськогосподарського виробництва.4 1.2. Показники рентабельності: суть та методика визначення 6 1.3. Значення аналізу показників рентабельності діяльності підприємства 10 Розділ 2. Сучасний рівень рентабельності Виробництва сільськогосподарської продукції Пп «імпак 13 2.1. Природна, організаційно-економічна та соціальна характеристика ПП «ІМПАК 13 2.2. Рентабельність основних галузей підприємства 20 2.3. Сучасний рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва ПП «ІМПАК 25 Розділ 3. Шляхи забезпечення та Зростання рентабельності виробництва Продукції тваринництва пп «імпак 30 3.1. Технологічні резерви зростання рентабельності виробництва продукції тваринництва 30 3.2. Перспектива зростання доходності ПП «ІМПАК 39 Висновки та пропозиції 48 Список використаної літератури 52 Додатки 55

Висновок

Зростання рентабельності сільськогосподарської продукції є важливою народногосподарською проблемою, однією з основних умов підвищення економічної ефективності сільського господарства. Для сучасного суспільства дуже важливо, ціною яких витрат здійснюється виробництво продукції, адже від цього залежить міра задоволення її потреб. Саме тому, суспільство зацікавлено, щоб при менших витратах виробничих ресурсів вироблялося якомога більше і якісніше продукції. Отже, рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.

Економіко-організаційний та статистичний аналіз ПП «ІМПАК» вказав на те, що природні умови та характер природної рослинності є сприятливими для розвитку на даній території як рослинницького так і тваринницького напрямів ведення господарства. В силу певних обставин, в останні роки склалося, що більшого доходу підприємству приносить реалізація продукції рослинництва, ніж тваринництва, що й зумовило основну спеціалізацію господарства – рослинництво та поступове зменшення обсягів розвитку тваринницького сектору.

В 2008 р. на підприємстві серед основних видів витрат переважали матеріальні (98 тис. грн. або 69,5 % всіх виробничих витрат), витрати на оплату праці (30 тис. грн. або 21,28 % всіх виробничих витрат) та відрахування на соціальні заходи (6 тис. грн. або 4,26 % всіх виробничих витрат). Серед матеріальних витрат провідне місце займають витрати на корми (72 тис. грн. або 51,1%) та електроенергію (18 тис. грн. або 25,54%). Чистий прибуток від реалізації продукції тваринництва був значно менший за збитки і склав 66 тис. грн. В той самий час повна собівартість складала 144 тис. грн., серед яких 91 тис. грн. займала продукція свинарства, 43 тис. грн. – ВРХ, 10 тис. грн. – інша продукція.

Вивчення фінансових показників також вказало на збитковість виробництва продукції тваринництва на підприємстві, оскільки співставлення показників виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції несе збитковий характер: різниця між чистим прибутком від реалізації та собівартістю реалізованої продукції складала 63 тис. гри.

Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції за останні два роки показав, найбільшу частку у структурі випуску мала нерентабельна продукція – майже 17,72%. Також збільшення фактичних витрат в 1.10 разів порівняно з плановими відбулося завдяки позитивним змінам у групах продукції низької рентабельної. З урахуванням частки кожної групи їх внесок до загального збільшення витрат на 2,36% становило для групи нерентабельної продукції – -1,76, низькорентабельної – -0.90. Найбільша трудомісткість доводилася на відгодівлю великої рогатої худоби (зокрема, молочного напряму), оскільки на це потрібна більша кількість працівників і грошових коштів.

Виходячи з цього основними резервами зниження собівартості продукції тваринництва є:

- підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації та автоматизації виробництва і раціональної побудови організаційної структури приватних підприємств, впровадження в них досконалого внутрішньогосподарського економічного механізму та ефективних орендних відносин.

- забезпечення ефективнішого використання машинно-тракторного парку, транспортних засобів, живої тяглової сили. Це дасть змогу скоротити потреби в них до раціонального рівня, зменшити витрати на амортизацію та ремонти, а через це здешевити виробництво продукції.

- дотримання режиму економії при використанні матеріально-грошових засобів у процесі виробництва сільськогосподарської продукції.

- вдосконалення системи управління виробництвом і впровадженню витрат, а отже, і зниження собівартості продукції. Важливу роль тут відіграють і такі соціально-економічні фактори, як підвищення кваліфікації кадрів, матеріальна заінтересованість працівників у результатах своєї праці, широке використання моральних стимулів.

У ПП «ІМПАК»зниження собівартості може бути забезпечене також шляхом скорочення витрат на корми. Оскільки величина витрат по цій статті залежить від кількості спожитих кормів і їх вартості, всі заходи, сприяючі повному забезпеченню поголів’я всіх видів худоби власними кормами високої якості і зниженню собівартості однієї кормової одиниці за рахунок зростання врожайності кормових культур і механізації кормовиробництва робитимуть вплив на зниження матеріаломісткості.

Також, важливо переглянути види продукції для подальшого виробництва, зокрема, зменшити обсяги виробництва м’яса ВРХ та виробляти більше свинини та меду, які потребують менших технологічних затрат та не такі трудомісткі, як ВРХ.

ПП «ІМПАК»слід також впроваджувати екологічно безпечні енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва, а саме: впроваджувати нові ефективні енерго- і ресурсозберігаючі технології виробництва та переробки продукції тваринництва, удосконалювати існуючі і виводи™ нові високопродуктивні генотипи сільськогосподарських тварин, забезпечувати реалізацію генетичного потенціалу продуктивності тварин на основі більш досконалих норм і систем годівлі тварин, рецептури комбікормів тварин та методів збільшення ефективності використання поживних речовин, впроваджувати ефективні схеми промислового схрещування у молочному і м’ясному скотарстві та гібридизації у свинарстві, відпрацьовувати та освоювати новітні біотехнологічні методи прискореного розмноження і виготовлення засобів захисту тварин від хвороб, створювати нові високоефективні засоби діагностики, лікування та профілактики хвороб сільськогосподарських тварин.

У наших розрахунках можливе збільшення випуску продукції на 43 тис. грн., або на 15,69 %, сприяє зниженню собівартості продукції. Розмір зниження собівартості знаходимо в такий спосіб. Планова собівартість додаткової продукції становитиме 120,0 (тобто 432,79) тис. гри. Загальна сума зниження собівартості дорівнюватиме 18 тис. грн.

Резерви надпланового зниження виробничих витрат становлять 24,3 тис. грн. Резерви зниження витрат на матеріали становлять при цьому 1 8,3 тис. грн. Раціональніше використання витрат на корми надасть можливість знизити цей показник на 6-8 тис. грн.

Вирішальною умовою використання виявлених резервів зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності праці на основі досягнень науково-технічного прогресу. Запровадження нової техніки, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, удосконалення технології, запровадження прогресивних видів матеріалів, ліквідація втрат, удосконалення планування, обліку й аналізу витрат забезпечуватимуть використання наявних резервів і зниження собівартості продукції.

Резерв зниження собівартості продукції за рахунок здійснення вищевказаних заходів дорівнює: Еп по продукції ВРХ = 0,35 тис. грн., Еп по продукції свинарства = 4,21 тис. грн., Еп по молоку = 7,13 тис. гри., Еп по продукції бджільництва = 0,06 тис. грн.

Вплив спеціалізації на зниження собівартості продукції тваринництва показав наступні результати: Ес по продукції ВРХ = 0,15 тис. гри., Ес по продукції свинарства = 1,24 тис. грн., Ес по молоку = 0,73 тис. грн., Ес по продукції бджільництва = 0,003 тис. грн.

Зазначені заходи сприятимуть зростанню рентабельності виробництва продукції ПП «ІМПАК».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?