Курсова робота «Транснаціональні корпорації у світовому господарстві та особливості їх діяльності в Україні», 2007 рік

З предмету РПС · додано 17.05.2009 18:42 · від Юрий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність ТНК та передумови їх функціонування в світовій економіці 4 1.1. Сутність ТНК 4 1.2. Роль ТНК у світовому господарстві 5 1.3. Історія виникнення ТНК у світі 7 1.4. Структура ТНК 10 1.5. Стратегії і масштаби діяльності сучасних ТНК 13 2. ТНК і Україна 24 2.1. Інвестиційна привабливість України 24 2.2. Характеристика діяльності ТНК в Україні 31 3. Дослідження діяльності ТНК на прикладі корпорації Лукойл 34 4. Методика складання карт 35 Висновки 36 Список використаних джерел 39

Висновок

У курсовій роботі на основі проведених досліджень здійснені такі виснов-ки:

1. Транснаціональні корпорації – це корпорації, що здійснюють міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та мають прямий контроль над своїми зарубіжними філіями. Причини транснаціоналізації діяльності фірми пов’язані із збільшенням прибутковості, зниженням витрат, зниженням ризиків, можливостями виходу на нові ринки та використанням ресурсів. Стратегічні мо-тиви ТНК щодо здійснення ПІІ зводяться до наступного: пошук ринків, сировини, варіантів підвищення ефективності, знань та політичної стабільності.

2. Розширення міжнародного виробництва зумовлене комбінацією факторів: політикою лібералізації, швидкими технологічними змінами та зростанням кон-куренції.

3. ТНК стали головним суб’єктом економічної діяльності у світовому еко-номічному просторі. Вони є, з одного боку, наслідком, а з іншого – причиною зростання міжнародної концентрації виробництва, а отже, і розгортання процесу інтернаціоналізації. Виступаючи однією з ефективних організаційних форм інтер-націоналізації господарського життя, вони перебувають у центрі історичного про-цесу інтегрування глобальної економіки.

4. ТНК – найдинамічніший структурний елемент світової економіки. За мо-більністю, здатністю до трансформації зв’язків і організаційних структур, швидкі-стю реакції на імпульси розвитку технологій вони набагато перевершують націо-нальні або регіональні форми господарських утворень. На відміну від них, ТНК не прив’язані до тієї чи іншої території, а отже, здатні з’єднати фактори виробництва різної державної належності і брати участь в освоєнні ринків у будь-якій частині світу.

5. Характерною рисою сучасного етапу транснаціоналізації є величезний масштаб операцій ТНК. Передусім це виявляється у значному зростанні кількості материнських компаній ТНК та їхніх зарубіжних філій. Якщо на початку 80-х ро-ків XX ст. у світі налічувалося близько 11 тис. ТНК і 104 тис. зарубіжних філій, то на початку XXI ст. – близько 65 тис. і 850 тис. відповідно.

6. Більшість провідних ТНК розміщено у Першому Світі, проте і в країнах, що розвиваються, вже впродовж десятиліть функціонують великі ТНК. Капіталіс-ти Третього Світу стають більш глобалізованими, а глобальна система є динаміч-ною моделлю для розуміння змін, що відбуваються у економіках країн, що розви-ваються.

7. Серед найбільших ТНК країн Південно-Східної Європи та СНД доміну-ють російські компанії. Серед галузей домінують транспортні перевезення та га-лузі, пов’язані з видобуванням природних ресурсів.

8. Важливою характеристикою міжнародного виробництва є надзвичайно висока роль ТНК в інноваційній діяльності. На транснаціональні фірми припадає 80% світових науково-дослідних робіт. Компанії, що витрачають найбільшу суму коштів на наукові дослідження, походять з розвинених країн, насамперед з США, Німеччини та Японії.

9. Приймаюча країна, залучаючи ресурси ТНК, хоче максимально приско-рити зростання, збільшити зайнятість. Своєю чергою, іноземні компанії намага-ються максимізувати свої вигоди від здобування ринків країни, що приймає, або інших її переваг розміщення.

10. У 90-ті роки XX ст. новою сферою операцій транснаціональних корпо-рацій стали країни з перехідною економікою, зокрема Україна та інші країни СНД. Приплив ПІІ в Україну за роки незалежності значно збільшився та на 1 січ-ня 2006 р. становив 16,4 млрд дол. США.

11. Україна поступається за обсягом нагромаджених ПІІ та їх величиною в розрахунку на душу населення країнам Центральної та Східної Європи, вона має значний потенціал для іноземних інвесторів. Цей потенціал визначається перева-гами розміщення ПІІ, серед яких виділяються відносно великий і зростаючий ри-нок, наявність факторів виробництва, інфраструктури, економіко-географічне по-ложення країни та ін.

12. Поряд із збільшенням обсягів випуску продукції, рівня зайнятості та ін-тенсифікацією виробництва, в Україні виникають нові труднощі, пов’язані з дія-льністю ТНК, а саме: ТНК намагаються привласнити частину прибутку держави, досить часто проводять демпінгову політику щодо національних підприємниць-ких структур, різними шляхами намагаються уникнути сплати податків, посилю-ють імпортну залежність економіки.

13. Залучення інвестицій в українську економіку не завжди відповідає наці-ональним інтересам України та поняттю економічної безпеки. Останнє передба-чає, що значна частка капіталу, особливо в стратегічних галузях, повинна належа-ти українським власникам і перш за все – державі.

14. В базових галузях промисловості України відбувається експансія росій-ського капіталу. Найбільш поглинуті російськими ТНК галузі економіки України – нафтова (переробка і реалізація) та газова.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?