Курсова робота «Організаційне забезпечення логістичного управління товарорухом», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.05.2009 18:05 · від Наталія Товарницька · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретико-методологічні основи логістичного управління товарорухом. 1.1. Логістика торговельного підприємства. 1.2. Канали товароруху та їх функції. 1.3. Організація управління товарорухом. 2. Практичне значення логістичного управління товарорухом на ТОВ «Віта». 2.1. Характеристика та аналіз техніко-економічних показників ТОВ «Віта». 2.2. Аналіз управління товарорухом на ТОВ «Віта». 3. Заходи щодо вдосконалення логістичного управління товарорухом на ТОВ «Віта». Висновки. Література

Висновок

Отже, логістика вирішує питання матеріальних та інформаційних по-токів з товароруху (сировини, матеріалів, запасних частин), тобто з поставок.

Загальним для всіх фахівців з логістики є системний розгляд виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення з урахуванням сфери товарообороту. Як самостійна наука, що вивчається у вузах, і як галузь досліджень та наукових розробок теорія логістики виокремлена закордонни-ми вченими. Будемо сподіватися, що і в Україні логістика набуде розвитку не тільки яке модне слово, а і як ефективний науково-практичний напрям.

Розрізняють такі два рівні логістики:

1) макрологістика — розглядає глобальні проблеми управління матері-альними та інформаційними процесами;

2) мікрологістика — вивчає локальні проблеми управління матеріаль-ним та інформаційним потоками на внутрішньозаводському рівні. Охоплює міжгалузеві процеси, тобто логістичні процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посередниками у сфері складування та зберігання.

Логістика як комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками в межах системи має грунтуватись на таких принципах.

1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кін-цевого споживача в якості єдиного матеріального потоку, що передбачає ви-конання таких процесів, як транспортування, завантаження, розвантаження, переміщення, складування і зберігання матеріалів.

2. Впровадження організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат залежить від того, наскільки успішно вдається зв'язати в систему здійснення комплексу заходів щодо раціоналізації тари, уніфікуван-ня вантажних одиниць, удосконалення складування, оптимізації розміру за-мовлень і рівня запасів, вибору найвигідніших маршрутів переміщення мате-ріалів тощо.

Основне завдання логістики — досягнення фірмою найбільшого при-бутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприк-лад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють за-гальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечува-ло б високу якість постачання продукції.

Цілями сучасної логістики є:

1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асор-тименті до місця споживання;

2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;

3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробни-цтва товарів, що продаються;

4) зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;

5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки. Досягнення сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути.

Потребуючи товари та послуги інших виробників, кожен суб'єкт під-приємництва тією чи іншою мірою ґрунтує свою діяльність на процесах постачання. У деяких видах діяльності підприємства витрачають від 40 % до 60 % своїх валових надходжень на матеріали та послуги зовнішніх джерел. Динамічне економічне середовище останніх років знаходиться під впливом істотних коливань доступності матеріалів та їхніх цін. Це пояснює той факт, що процеси постачання стають ще важливішими складовими логістичного процесу. І хоча існує тенденція до обмеження джерел постачання матеріа-льних ресурсів до кількості одного -двох, формування тісних партнерських стосунків з постачальниками, на практиці постачання стає вагомою функцією у ланцюгу поставок. Відбувається пошук нових організаційних форм здійс-нення закупівель, серед яких електронні закупівлі, міжфункціональні коман-ди закупівлі тощо. У перспективі увага до управління процесами постачан-ня у ланцюгу поставок буде загострюватись з огляду на значні резерви управління витратами на закупівлі та можливості їхнього впливу на рентабе-льність учасників ланцюга поставок.

Враховуючи той факт, що діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі із задоволення потреб населення та досягнення власних економічних результатів пов'язана з необхідністю доведення відповідних товарних ресур-сів від сфери виробництва, що забезпечується виконанням комплексу ло-гістичних за своєю суттю операцій товаропросування, вимогою часу є створення служб управління логістикою у структурі торговельних підпри-ємств. Основним завданням таких служб має стати дослідження та організа-ція комплексу логістичної діяльності торговельного підприємства в техноло-гічному та управлінському аспектах, які необхідно здійснювати як на мікро-економічному рівні (створення мікрологістичної системи магазину, складу, оптової бази тощо), так і на макроекономічному рівні, коли торговельне під-приємство виступає як ланка інтегрованої логістичної системи, взаємодіючи з виробниками, логістичними операторами і споживачами під час товаро-просування.

Управління логістикою на ТОВ „Віта” слід розглядати як комплекс процесів планування, організації, контролю та управління транспортуван-ням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання і обробки відповідної інформації. Натомість управління торговельною логістикою за такого трактування охоп-лює питання формування служби управління логістикою, визначення її місця і повноважень в структурі управління торговельним підприємством, регла-ментації прав та обов’язків персоналу такої служби, планування й контролю організації закупівельної логістики, управління рухом товарного потоку шліхом вибору форм та методів товаропросування, розроблення системи управління запасами, організації логістичної інформаційної системи, управ-ління процесами гуртової та роздрібної реалізації товарів, а також діяльність з управління, контролю та оптимізації логістичних витрат. Тому, управління логістикою на ТОВ „Віта” може бути ефективним, якщо здійснюється непе-рервний оперативний контроль за обєктом управління, що грунтується на постійному зборі, аналізі й перетворенні інформації про нього.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?