Курсова робота «Антикризове управління в Україні. Основні проблеми», 2008 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 16.05.2009 11:57 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ i. Тереотичні основи антикризового управління на макрорівні 1.1. Фактори і принципи, процеси і технологія антикризового управління 1.2. Суб'єкти антикризового управління та вимоги щодо їх професійних знань та навичок Розділ ii. Теоретичні основи антикризового управління підприємством 2.1. Функціональний зміст антикризового управління підприємством 2.2. Особливості прогнозування і планування в антикризовому управлінні Розділ iii. Методика антикризового управління в україні 3.1. Можливість криз і антикризове управління 3.2. Економічна сутність кризи розвитку підприємства 3.3. Організаційно - економічні передумови антикризового управління 3.4. Методологічні засади та обмеження антикризового управління Висновки Списки використаних джерел Додатки

Висновок

У сучасних умовах ведення бізнесу стає очевидним, що підприємства і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни.

Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових умовах.

Можна виділити різні типи криз: криза стратегії, криза результатів діяльності, криза ліквідності. Визначення типу кризи сприяє вибору першочергових завдань, напрямів і методів перетворень. Невчасне виявлення кризових явищ обмежує сферу діяльності по їх подоланню. Основні функції антикризового управління: управління направлене на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація втрат від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ.

Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Ключове завдання фінансового оздоровлення підприємств в рамках активної стратегії – освоєння нових ринків збуту, в забезпечення якої реалізуються заходи по проведенню маркетингу.

Освоєння нових ринків збуту як за рахунок просування на нові територіальні ринки традиційної продукції, так і шляхом освоєння нової продукції для виходу на нові продуктові ринки, рішення задач підвищення якості продукції, що випускається, і зниження ресурсомісткості на основі технологічного переозброєння, зміна постачальників. В процесі реформування свого бізнесу підприємства стикаються з різними проблемами. Це продаж майна, продаж активів, скорочення персоналу, втрата кредитів і позик, втрата постійних клієнтів.

У першому розділі курсової роботи розглянуті теоретичні основи антикризового управління. Кризові ситуації можуть виникнути на будь-якій стадії життєвого циклу підприємства, і це є особливістю існування господарюючих суб'єктів в ринкових відносинах. Для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності підприємства повинні постійно вносити зміни в свою господарську діяльність. Кожна зміна несе нові додаткові можливості для досягнення майбутнього успіху бізнесу.

Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, перманентно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. Для досягнення відновлення конкурентоспроможності підприємствам необхідно виробити маркетингову стратегію, адекватну умовам ринку, перетворити слабкі сторони виробничих процесів. Також здійснити якісні зміни системи управління.

У країнах з ринковою економікою, що цілком склалася, і відносно стабільною соціально-політичною ситуацією, діючими законами про конкуренцію банкрутство розглядається як позитивне явище, сприяюче очищенню ринку від неефективних і слабких підприємств. В Україні багато підприємств є потенційними банкрутами, хоча багато хто з них має можливості для виходу із зони фінансової неспроможності.

У другому розділі розкрито тереотичні основи антикризового управління підприємством. Процес управління складається з п'яти функцій: передбачення (встановлення мети), планування, організації, розпорядження, координації та контролю М. Мескон виділяє чотири основні функції: планування, організація, мотивація та контроль, які пов'язані між собою з'єднувальними процесами - прийняття рішень та комунікації. В сучасній літературі трапляються різноманітні класифікації функцій менеджменту, які віддзеркалюють авторські бачення найбільш раціонального виділення окремих частин управлінського процесу. Особливістю прогнозування в антикризовому менеджменті є та обставина, що, на відміну від інших випадків, тут прогнозування носить практично постійний характер.

У третьому розділі розкриті основні проблеми антикризового управління в Україні. Можливість антикризового управління визначається в першу чергу людським фактором. Усвідомлена діяльність людини дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з критичних ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найбільш складних проблем, використовувати накопичений, у тому числі тисячоліттями, досвід подолання криз, пристосовуватися до виникаючих ситуацій.

Антикризове управління має враховувати, по-перше, рухливість зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, швидкість змін його окремих параметрів та інтенсивність їхнього впливу на стан підприємства; по-друге, тривалість циклу управління, тобто час від прийняття рішення до отримання його результату.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?