Дипломна робота «Удосконалення обліку, аналізу та контролю розрахунків за товари і послуги в системі управління грошовими коштами», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 15.05.2009 14:44 · від годз · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ i. Теоретичні основи обліку і аналізу грошових коштів 1.1. Економічна суть, порядок ведення обліку та документальне оформлення грошових коштів 1.2. Теоретичні аспекти ведення обліку грошових коштів 1.3. Методика проведення аналізу грошових кошів Розділ ii. Облік і аналіз грошових коштів у пвкп „дім ” за 2006-2007 роки 2.1. Економічна характеристика ПВКП „ДІМ” та його облікова політика 2.2. Порядок ведення обліку грошових коштів на ПВКП „ДІМ” 2.3. Аналіз грошових коштів на ПВКП „ДІМ” 2.4. Програмне забезпечення обліку та аналізу грошових коштів та його застосування на підприємстві Розділ iii. Проблеми та напрямки вдосконалення обліку та аналізу грошових коштів 3.1. Недоліки в організації обліку та методиці здійснення аналізу грошових коштів 3.2. Шляхи вдосконалення порядку ведення обліку і аналізу грошових коштів Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство повинне мати в необхідних розмірах грошові ресурси, які є найліквіднішою частиною оборотних активів. Гроші дають змогу придбати засоби матеріально – технічного призначення (матеріальні цінності, сировину, запасні частини, основні засоби тощо), які споживаються у виробничому процесі, здійснювати розрахунки з іншими суб’єктами господарювання тощо.

До грошових ресурсів підприємства належать наявні у підприємства грошові кошти: кошти в касі підприємства, на рахунках в банку, депозити до запитання та цінні папери.

В першому розділі дипломної роботи досліджено сутність грошових ресурсів підприємства, нормативні положення організації їх обліку та аналізу та висвітлені основні проблематичні питання щодо обліку грошових ресурсів.

Питання грошових коштів підприємства набуло в наш час великого значення у зв’язку з неможливістю діяльності підприємства без грошових ресурсів, та у зв’язку з постійною зміною законодавчої бази.

До основних нормативних актів, які регулюють облік грошових ресурсів належать: Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. № 996-XIV, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004, Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001. №72 із змінами і доповненнями від 18.02.2004р. №62, від 15.12.2004 р. №637 та від 13.01.2005 р. №40/10320, Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1992 р.

Методичні аспекти обліку та аналізу грошових коштів підприємства були досліджені на основі даних ПВКП „ДІМ”.

Після написання роботи можна зробити наступні висновки, щодо діяльності ПВКП „ДІМ”:

1. Станом на кінець 2007 року спостерігається темп зростання обсягу виробництва продукції становив 109,32% в порівнянні із 2006 роком. У порівнянні із 2005 роком ми бачимо що даний показник зменшився на 49,77 пунктів. Причиною зниження темпу зростання може бути невикористання усіх виробничих потужностей підприємства. Щодо реалізації продукції, то ми спостерігаємо аналогічну ситуацію, що й з обсягом виробництва, тобто найбільший темп зростання спостерігається у 2007 році в порівнянні із 2006 роком він становить 59,28 % а у порівнянні із 2005 роком цей показник зменшився на 49,66 пунктів структури. Отже, ми спостерігаємо спад виробництва та реалізації продукції у 2006 році та їх підвищення у 2007 році.

Для покращення даних показників рекомендуємо:

– покращити умови праці, тобто: створення додаткових місць, ліквідація втрат робочого часу, підвищення продуктивності праці, покращення структури кадрів, зростання кваліфікації

– покращити засоби праці, тобто: дообладнання нових робочих місць обладнанням, ліквідація втрат робочого часу обладнання, підвищення продуктивності обладнання, покращення структури основних засобів;

– покращити предмети праці: зниження норм витрачання матеріалу, впровадження прогресивних видів сировини та матеріалів

На даному підприємстві спостерігається тенденція до збільшення плинності кадрів, що негативно впливає на господарську діяльність підприємства.

Назвемо основні фактори підвищення показників продуктивності праці:

– удосконалення техніки та технології. До цієї групи факторів входить все, що визначається сучасним науково-технічним прогресом;

– покращання організації виробництва, раціональне розміщення виробничих сил, спеціалізація підприємства та галузей промисловості, найбільш повне використання наявного обладнання, ритмічність виробництва тощо;

– удосконалення організації праці, тобто покращання використання живої праці, підвищення кваліфікації кадрів, культурно-технічного рівня працівників, зміцнення трудової дисципліни та удосконалення системи заробітної плати, нормування праці та особиста матеріальна зацікавленість всіх робітників тощо.

Щодо показників платоспроможності, можна зробити висновок, що в цілому відбулися позитивні зміни у складі показників. Значення коефіцієнту автономії перевищує нормативне значення і свідчить про незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, так як на кінець періоду підприємство на 79 % фінансувалось за рахунок власного капіталу. Але спостерігається тенденція до зменшення даного показника, відповідно збільшилось значення фінансової залежності. Дане тенденція є умовно негативною, так як дані показники не перевищують нормативне значення.

Збільшення коефіцієнту співвідношення залученого і власного капіталу свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Так, на початок періоду на 1 грн. власного капіталу припадало 0,14 грн. залучених засобів, що на 0,11 грн. менше, ніж на кінець періоду. При чому власника залучених засобів у загальній сумі джерел утворення незначна, відповідно 12% і 20 %. Динаміка наведених показників, утому числі коефіцієнта фінансової стійкості свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Для підвищення збільшення прибутку рекомендуємо здійснити за допомогою:

1) збільшення обсягу реалізації продукції. Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації продукції необхідно різницю в обсягах реалізації помножити на фактичний прибуток за певним видом продукції. Сума таких резервів за різними видами продукції складе загальний резерв зростання прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації. Джерелами інформації для визначення резерву є результати аналізу випуску та реалізації продукції;

2) зниження собівартості продукції (робіт, послуг). Важливим напрямом пошуку резервів зростання прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції (наприклад, економія палива, сировини, трудових витрат через удосконалення технології тощо). На підставі порівняння нормативів витрат, використання виробничих потужностей з фактичними витратами визначається резерв їх зниження, а отже, й зростання прибутку;

3) підвищення ціни реалізації при підвищенні якості продукції, продажу на більш вигідних ринках збуту.

В першу чергу слід відмітити, що облік грошових коштів в ПВКП „ДІМ” ведеться не достатньо належним чином, основними причинами чого є:

– неналежна організація бухгалтерського обліку грошових коштів;

– недостатня кваліфікація працівників облікового апарату відповідності до сучасних вимог бухгалтерського обліку;

– недостатня кількість бланків первинних документів.

Керівнику потрібно врахувати усі ці питання і створити кращі необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку грошових ресурсів, забезпечувати і неухильне виконання всіма службами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтерії до оформлення, подавання до обліку первинних документів.

В першу чергу на ПВКП „ДІМ” необхідно скласти та затвердити Наказ про облікову політику підприємства, а також додаток до нього - графік документообороту.

Як захід по удосконаленню на підприємстві бухгалтерського обліку грошових коштів пропонується використовувати систему «Клієнт-Банк» для здійснення банківських операцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?