Дипломна робота «Види цінних паперів, їх класифікація та особливості», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 14.05.2009 16:16 · від Паша · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ I.Економічна сутність та класифікація цінних паперів 6 1.1. Пайові цінні папери та їх вплив на залучення коштів 6 1.2. Особливості випуску та обігу боргових цінних паперів 13 1.3. Особливості обігу похідних цінних паперів в Україні 22 Розділ ІІ.Аналіз ринку цінних паперів як складової частини інфраструктури ринкової економіки 35 2.1. Біржовий сектор ринку цінних паперів 35 2.2. Позабіржовий оборот цінних паперів на ринку 43 Розділ ІІІ. Шляхи покращення функціонування ринку цінних паперів 47 Висновки 62 Список використаних джерел 70

Висновок

У даній роботі бакалавра було проведено дослідження сутності та видів цінних паперів, особливостей їх обігу та випуску в Україні, на основі чого нами зроблені такі висновки.

1. Цінні папери – це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Ринок цінних паперів являє собою складну організаційну і економічну систему з високим рівнем цілісності й закінченості технологічних циклів. На ньому цінні папери служать предметом купівлі-продажу з використанням різних цін. Вони мають загальну (номінальну) ціну, емісійну і ринкову.

2. Упродовж періоду 2000-2006рр. торговий оборот фондового ринку України збільшився з 39,2 млрд.грн. до 492,8 млрд. грн. (у 12,6 рази). Показник, який характеризує роль і місце фондового ринку в економіці країни (відношення його торгового обороту до ВВП), підвищився з 23 до 91,6% (майже в 4 рази). Одночасно торговий оборот організованого ринку цінних паперів зріс із 2,8 млрд. грн. до 29,5 млрд. грн. (у 10,5 рази), а його відношення до ВВП – з 1,6 до 5,4 % (у 3,4 рази). Частка організованого ринку в загальному обсягу угод на фондовому ринку знизилася з 7,1 до 6%, а частка організованого ринку акцій у відповідному сегменті фондового ринку – з 18,5 до 3,1%.

3. Українське законодавство (Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” 2006р.) за порядком розміщення (видачі) виділяє емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать: акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН); інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України. Динаміка загального обсягу всіх зареєстрованих в ДКЦПФР в Україні випусків цінних паперів (крім векселів) упродовж 2000-2006рр. мала тенденцію до прискореного зростання. За цей період зазначений показник зріс у 6,2 рази і наприкінці 2006р. сягнув 291,08 млрд. грн.

4. Акція – основний товар біржового ринку. Значна частка припадає на неї і в операціях УФБ та фондового ринку країни в цілому. У 2007р. на УФБ найбільші пакети акцій були продані ВАТ «Будівельник» (100% статутного капіталу), ВАТ «Скала-Подільське» (95%), ВАТ «Сільськогосподарське підприємство «Кримський виробничий рибокомбінат» (47,8%). Одночасно найбільші обсяги коштів були залученя шляхом продажу 0,17% статутного капіталу ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» - 45,4 млн.грн. Найбільші обсяги торгівлі акціями здійснюються в Україні на ПФТС. Облігації в Україні знаходять все більше розповсюдження, як державні,так і корпоративні, про що свідчать наведені в роботі дані. За рахунок облігацій корпорації мають можливість розв’язувати проблеми довгострокового інвестування при оптимізації витрат з обслуговування такого виду боргу. Ринок державних цінних паперів посідає провідне місце в системі фінансового та фондового ринку. З представлених у роботі даних видно, що за аналізований період спостерігається тенденція до зниження ставки дохідності облігацій держави (за винятком 2004р.), а також протягом останніх років відбувалося коливання обсягів коштів, що залучались до бюджету шляхом розміщення ОВДП на первинному ринку. Емісія муніципальних облігацій – один із шляхів залучення коштів до бюджетів місцевих органів. Цей механізм в Україні не набув широкого розвитку. Протягом 1996-2002рр. не було зареєстровано жодного випуску муніципальних облігацій. У 2003р. було здійснено два випуски таких цінних паперів на суму 150,5 млн. грн. (Броварська міська Рада та Київська міська Рада). 2004р. було зареєстровано два випуски облігацій місцевої позики, а саме у червні 2004р. здійснено випуск облігацій Запорізькою міською Радою на суму 25 млн. грн. у кількості 25 тис. шт.; у серпні 2004р. випуск облігацій на суму 20 млн. грн. у кількості 20 тис. шт. зареєструвала Донецька міська Рада. У 2005р. суттєво активізовано процеси випуску облігацій місцевих позик: зареєстровано 10 випусків на суму 350 млн. грн.

5. Похідні цінні папери - особлива група цінних паперів, які мають встановлені законодавством реквізити і засвідчують зобов'язання, внаслідок виконання яких відбувається перехід права власності на базовий актив або проводяться розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу. Ринок похідних цінних паперів в Україні на УФБ протягом 2007р. був представлений опціонами ЗАПБТ «Севастопольжитлобуд», ТОВ «Ринок – 1» та ТОВ «Стар Софт». Розміщення останніх відбувається в системі електронних торгів (СЕЛТ) УФБ. Протягом зазначеного періоду в даному секторі укладено 776 угод з купівлі-продажу 51195 опціонів на суму 13,07 млн. гривень. В цілому, даний сектор займає 15,41% від загального обсягу торгівлі. Найбільшу кількість угод зафіксовано у грудні2007р ― укладено 699 біржових угод з купівлі-продажу 699 опціонів на загальну суму 3,66 млн. грн. Загалом ринок похідних фінансових інструментів в Україні є нерозвинутим. Основним видом деривативів на цьому ринку залишаються поки що лише опціони, за допомогою яких компанії-емітенти розмцщують свої акції. Ринок інших похідних фінансових інструментів перебуває в зародковому стані і не справляє значного впливу на стан фондового ринку країни в цілому.

6. Станом на кінець 2007р. загальна кількість організаторів торгівлі цінними паперами в Україні становила 10 учасників, в тому числі 8 фондових бірж (Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ), Українська фондова біржа (УФБ), Кримська фондова біржа (КФБ), Придніпровська фондова біржа (ПФБ), Українська міжнародна фондова біржа (УМФБ), Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), Фондова біржа „ІННЕКС”, Дочірнє підприємство „Фондова біржа Перша фондова торговельна системи (ПФТС)”) та дві торговельно-інформаційні системи (Дочірнє підприємство Асоціації „Південноукраїнська торговельно-інформаційна система” – „Південь-Сервер” та ТОВ „Торговельно-інформаційна система „Перспектива””). На організованому ринку України домінуючі позиції посідає Перша фондова торгово-інформаційна система ПФТС, яка сконцентрувала в себе в 2004-2006рр. майже 80-90% всього торгового обороту організованого ринку цінних паперів.

7. Першою серед учасників біржового сектору ринку цінних паперів в Україні була УФБ, яка створена в 1991р. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 30 банківськими установами та 70 торговцями цінними паперами. На кінець 2007р. у біржовому списку УФБ налічувалось цінних паперів 52 емітентів, з них цінні папери двох емітентів перебували у біржовому реєстрі, решта, 50 емітентів, знаходились у позалістинговому котируванні. За видами цінних паперів у біржовому списку УФБ домінують акції (84%), на облігації підприємств та похідні цінні папери припадало по 8%. Хоча основним товаром УФБ являються акції – за останні три роки їх частка коливалась на рівні 46-68%, у 2006р. суттєво підвищилась питома вага корпоративних облігацій у структурі торгів УФБ. Протягом 2007 року на торги з продажу в процесі приватизації пакетів акцій ВАТ, що належать державі, ФДМУ запропонував до продажу на УФБ та її філіях акції 38 акціонерних товариств, з яких акції 12 ВАТ були реалізовані в ході торгів. В цілому, за результатами проведення приватизації через УФБ та її філії з початку 2007 року до Державного бюджету України залучено 56,50 млн. гривень. З восьми реалізованих ВАТ лише по одному ВАТ відбулося перевищення ціни продажу акції над її номінальною вартістю. Найбільшу питому вагу в даному секторі (майже 80%) займає реалізація в березні 0,17%-го пакету акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».

8. Українська фондова біржа бере досить активну участь в організаційному забезпеченні процесів приватизації та роздержавлення в Україні. Так, наприклад, за 2006р. ФДМУ реалізував на всіх організаторах торгівлі цінними паперами в Україні 52 пакета акцій, що належать державі, на суму 332,27 млн. гривень. 27% від залучених до Державного бюджету коштів від приватизації через фондові біржі припадає на торги УФБ (89,97 млн. грн.). У 2007р. торги у секторі приватизації пакетів акцій ВАТ, що належать державі, відбувались на УФБ (м. Київ), а також на усіх її філіях ― Івано-Франківській, Східноукраїнській та Кримській. Обсяг продажу на філіях становив 18,66% від загального показника торгів у цьому секторі. Також слід зазначити, що з 1991р., року створення УФБ, її філійна мережа зазнала суттєвого скорочення. Зокрема, у 1998р. було закрито Ужгородську філію УФБ, оскільки ніякої активності операцій на не спостерігалося.

9. В Україні основні обсяги операцій на фондовому ринку здійснюються на його неорганізованому сегменті, тобто, в основному в позабіржовому обороті. Інститутами позабіржового ринку виступають комерційні банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, брокерські контори, інститути спільного інвестування. Найбільш активними учасниками позабіржового фондового ринку виступають в Україні виступають комерційні банки. До активних балансових операцій комерційних банків відносять кредитні (ломбардні кредити під заставу цінних паперів, врахування векселів, операції репо), депозитні (вкладення коштів у депозитні сертифікати НБУ), інвестиційні операції (купівля високоліквідних цінних паперів з метою формування інвестиційного портфеля на продаж). До пасивних операцій банків з цінними паперами належить формування та збільшення банківського капіталу шляхом емісії засновницьких акцій, цінних паперів боргу та власних облігацій. До позабалансових операцій з цінними паперами відносять андерайтинг (операції, пов’язані з первинним випуском і розміщенням цінних паперів іншого емітента), брокреські операції (виконання банком доручень клієнтів про продаж-купівлю цінних паперів), дилерські операції (комерційна діяльність з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок), депозитарні операції (зберігання та управління цінними паперами). За досліджуваний період найбільше відбулося зростання боргових цінних паперів у портфелі цінних паперів банків– у 62,2 рази. В основному вони представлені облігаціями держави (ОВДП). У 2007р. їх обсяги були в 3,9 рази більшими за обсяги акцій та інших форм участі в капіталі.

10. В Україні проявляється незрозуміле та невідоме у світовій практиці домінування неорганізованого ринку цінних паперів над організованим, що є наслідком політики, спрямованої на переважний розвиток позабіржового ринку цінних паперів. У рамках цієї політики ніяких заходів державного регулювання, що сприяли б торговцям цінними паперами укладати угоди на організаторах торгівлі, перш за все на фондових біржах, не було прийнято. Фондовим трейдерам, а часто й їхнім клієнтам, простіше й вигідніше працювати поза організованим ринком, особливо поза фондовими біржами з їх достатньо строгими правилами, економлячи на трансакційних витратах. Але головне, держава не створила ні правових, ні економічних засад для того, щоб підприємства-емітенти, ВАТ були зацікавлені в ринковій оцінці своїх активів, котировках і обігу своїх цінних паперів. Для подолання вказаної негативної тенденції дослідники і практики фондового ринку в якості першочергових кроків разом із методами економічного стимулювання пропонують використовувати адміністративні методи правового регулювання діяльності торговців цінними паперами.

11. Донедавна єдиною можливістю для українських компаній вийти на міжнародні фондові ринки був випуск американських або глобальних депозитарних розписок ( ADR,GDR). За даними Bank of New York, починаючи з 1998р. ADR випустили понад 40 великих українських компаній, включаючи такі непублічні підприємства, як Суха Балка та Орджонікідзевський ГЗК. Тенденцією з 2005р. стали приватні розміщення акцій – позабіржовий продаж невеликих пакетів акцій інституціональним інвесторам (переважно західним), які часто супроводжувались запуском депозитарних розписок. ІРО (Initial public offering) – це первинне публічне розміщення акцій серед інвесторів, що може відбуватись як на фондовій біржі або поза біржовим ринком – серед інвестиційних фондів. ІРО вважається більш цивілізованим способом залучення коштів порівняно з кредитами та бондами.

12. У 2006р. на Франкфуртській фондовій біржі почалась торгівля депозитарними розписками “Азовсталі” і “Дніпроенерго”, що були включені до її лістингу. Включення в лістинг найбільшого торгового майданчика в Європі - Франкфуртської фондової біржі (Deutsche Boerse) повинно принести українським компанія впізнаність у Європі, підвищити їх ліквідність. Варто очікувати, що попит на ці цінні папери буде рости по мірі зростання інтересу інвесторів українського ринку, що розвивається. Зростання попиту принесе компаніям зростання ринкової капіталізації. До того ж лістинг на такому майданчику допоможе компаніям в майбутньому отримати кредитні рейтинги.

13. Для подальшого ефективного розвитку ринку акцій важливе значення має дотримання прав власників простих акцій., адже саме проста акція дає інвестору право участі в розподілі прибутку та право голосу. Без активної реалізації акціонерами свого права на участь в управлінні товариством не доводиться очікувати прибутків від володіння акціями (дивідендів та зростання курсової ціни). Управління товариством акціонери здійснюють шляхом участі у загальних зборах, голосування на яких проводиться за принципом: одна акція – один голос. Відповідно вплив на прийняття того чи іншого питання на користь акціонера залежатиме від розміру пакета акцій, яким він володіє. Різні пакети акцій дають своїм власникам різні права. Дослідження показують, що в Україні спостерігається велика розпорошеність акцій. Причиною цього є те, що власники акцій отримали їх у процесі приватизації державного майна. У 2002р. понад половина всього населення України (приблизно 26 млн. осіб) були акціонерами. Так, зокрема, акціонерами ВАТ “Львівський автобусний завод” у 2002р. були 76116 осіб, при цьому одна юридична особа була власником 70,41% акцій. Водночас відсоток населення, яке є акціонером, становить у Німеччині 5,5%, Японії – 9%, Великій Британії – 15,8%, США – 21,1%. Формування контрольного пакету акцій на підприємстві загалом сприяє відсутності корпоративних конфліктів і оперативнішому управлінню на розсуд власника.

14. Для формування ефективного механізму ринку державних цінних паперів потрібно:

• здійснювати постійний моніторинг динаміки ринку цінних паперів та інших елементів фінансового ринку;

• державним органам управління, які контролюють ринок державних цінних паперів, узгоджувати політику у сфері формування дохідності державних цінних паперів із загальними тенденціями, що формуються на фінансовому ринку України;

• максимально гармонізувати економічні інтереси інвесторів і держави на ринку державних цінних паперів;

• вчасно вживати заходів з узгодження динаміки ринку державних цінних паперів та фінансового ринку в цілому.

З метою підвищення довіри до держави як до високонадійного позичальника на ринку ОВДП слід забезпечити прозорість діяльності держави стосовно випуску її цінних паперів, що є загальноприйнятою практикою для багатьох розвинених ринків державних цінних паперів. Прозорість діяльності держави щодо випуску її цінних паперів забезпечує передбачуваність емісій державних облігацій і містить у собі два основні аспекти: завчасне оголошення детального календаря емісій та побудову регулярних емісійних циклів. Ці заходи дають змогу знизити для учасників рівень невизначеності щодо перспектив пропозиції державних цінних паперів на первинному та вторинному ринку, а також надають їм додаткові можливості стосовно якіснішого управління активами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?