Дипломна робота «Облік та контроль виробничих запасів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.05.2009 01:35 · від Люба · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Економічний зміст виробничих запасів та завдання їх обліку і контролю 1.1. Економічний зміст виробничих запасів 7 1.2. Завдання обліку і контролю запасів 17 1.3. Оцінка запасів 19 Розділ 2. Первинний облік виробничих запасів 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства 32 2.2. Первинний облік надходження запасів зі сторони 39 2.3. Облік вибуття виробничих запасів 44 2.4. Облік запасів на складах 46 2.5. Складання і подання звітів про рух виробничих запасів 49 Розділ 3. Облік виробничих запасів у бухгалтерії 3.1. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 51 3.2. Сальдовий метод обліку запасів 58 3.3. Автоматизація обліку запасів 60 Розділ 4. Контроль виробничих запасів 4.1. Предмет, об’єкти та джерела інформації для контролю операцій із запасами 64 4.2. Фактична перевірка наявності виробничих запасів 65 4.3. Документальна перевірка операцій з виробничими запасами 68 Висновки та пропозиції 77 Список використаної літератури 81

Висновок

Вивчивши тему “Облік і контроль виробничих запасів” можна зробити слідуючі висновки і відповідно внести деякі пропозиції.

З метою забезпечення нормальної діяльності підприємство повинне мати в запасі відповідні матеріальні цінності: насіння, корми, пальне, запасні частини, будівельні матеріали тощо. Розмір цих запасів залежить від виду діяльності підприємства та стану матеріально-технічного постачання. Зайві запаси відволікають оборотні кошти, а тому приводять до збільшення витрат. Недостатні запаси можуть спричиняти зриви процесу виробництва. Тому економічна служба повинна розраховувати потребу у виробничих запасах. На кожен вид вироблюваної продукції попередньо розробляють норми запасу матеріалів по кожному номенклатурному номеру і норми витрат кожного виду матеріалів, що є однією з важливих умов правильної організації обліку виробничих запасів.

У процесі документального оформлення первинного обліку запасів необхідно користуватися відповідними нормативними документами. Це забезпечує необхідну інформацію як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом матеріальних цінностей. Тому велику увагу слід звернути саме на правильність ведення первинного обліку: правильність та повноту заповнення всіх обов’язкових реквізитів, правильність проставлення кореспонденції, необхідну кількість екземплярів тощо.

Основними напрямами вдосконалення первинного обліку є зменшення кількості спеціалізованих форм первинних документів, їх уніфікація, типізація форм первинних документів, забезпечення значного скорочення кількості складних документів, чому сприяє широке використання персональних комп’ютерів. Автоматизація бухгалтерського обліку передбачає одноразове введення облікових даних і багаторазове їх використання для оперативного і бухгалтерського обліку, складання звітності, аналізу виробничої діяльності й управління підприємством. В господарствах складають план документообороту, який затверджується керівником господарства. Всі працівники повинні чітко його дотримуватися і це забезпечить більш ефективний облік.

На працівників бухгалтерії покладено обов’язок перевіряти своєчасність і правильність оформлення первинних документів по складських операціях для забезпечення вірогідності даних складського обліку. Також вони здійснюють оцінку матеріальних цінностей, методика якої вибирається вільно. Виробничі запаси зазвичай надходять на підприємство в різний час і від різних постачальників. Тому запаси одного найменування і виду можуть мати неоднакову первісну вартість. Для того, щоб оцінити запаси при відпуску їх на виробництво, реалізацію та іншому вибутті, необхідно застосувати один із методів, зазначених в пункті 16

П(С)БО 9:метод ідентифікації, метод середньої вартості, метод ФІФО, метод ЛІФО, метод нормативних витрат, метод ціни продажу.

У зв’язку з прийняттям нових норм Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, який у редакції від 22.05.97 року № 283/97-ВР, починаючи з цього року для проведення коригування балансової вартості запасів підприємства повинні враховувати, що їх оцінку проводять за одним із двох методів – ФІФО та методу ідентифікації. Тепер інші методи для податкових цілей уже не важливі. До того ж обраний на початку року метод обліку вартості запасів для податкових потреб не можна змінювати протягом усього звітного податкового року.

Контроль фінансово-господарської діяльності активно впливають на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв’язків, сприяють профілактиці збитків, недостач, втрат у господарській діяльності.

Контроль є сильним моральним стимулом для добросовісної роботи працівників підприємства. Розуміння того, що всі записи і звіти будуть проаналізовані незацікавленими особами, змушує працівників обережно і чітко вести облік і складати звітність про господарську діяльність підприємства чи підприємця.

Контроль виробничих запасів доцільно розпочинати з фактичної перевірки наявності матеріальних цінностей за допомогою інвентаризації. Таким чином можуть бути виявлені лишки чи недостачі запасів. Потім контролер переходить до документальної перевірки операцій з виробничими запасами. Така перевірка допомагає встановити винних осіб у негативних явищах, визначає розмір збитків, причини безгосподарності і розробляє прфілактичні міри по попередженню цих явищ. Кожен власник повинен бути зацікавлений в проведенні контролю.

Оскільки облік виробничих запасів є складним і багатогранним і в цій ланці діяльності можливі численні порушення.

Практика свідчить, що сьогодні виробничі запаси контролюються недостатньо, процес їх надходження, зберігання та вибуття майже не перевіряється. Безконтрольність призводить до виникнення збитків на всіх стадіях процесу руху запасів. Керівництво сучасним підприємством не отримує належної інформації для ефективного управління запасами. Це пояснюється недостатністю впровадження внутрішнього контролю на підприємствах України. Причинами такого становища, на наш погляд, є завуальованість вигоди від функціонування внутрішнього контролю, пряме порівняння його із зовнішнім контролем, надання функцій і завдань зовнішнього контролю нерозуміння можливостей внутрішнього контролю щодо поліпшення управління підприємством.

Мета внутрішнього контролю запасів полягає в їх збереженні на всіх етапах руху та раціональному витрачанні. Досягти цього можна шляхом мінімізації втрат запасів внаслідок розкрадання, зловживань, псування, позавиробничого витрачання, а також забезпеченням ефективної взаємодії з виробничим відділом, відділами постачання та збуту.

Внутрішній контроль запасів повинен включати: контроль системи постачання, контроль системи обліку, контроль системи зберігання. Заходами внутрішнього контролю мають бути:

• перевірка дотримання вимог, які запобігають розкраданню запасів;

• попередження неекономного витрачання та недбайливого зберігання;

• запобігання псуванню та випадковим втратам.

При цьому має даватися об’єктивна оцінка стану бухгалтерського обліку на всіх стадіях діяльності господарства, фінансової звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення