Дипломна робота «Фінансове планування на підприємстві та напрямки його удосконалення», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 19.12.2009 10:14 · від aleshkivska · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретико-методологічні основи фінансового планування на підприємстві 6 1.1. Сутність, мета і завдання фінансового планування 6 1.2. Принципи і методи фінансового планування 15 1.3. Види фінансових планів 22 Розділ іі. Система фінансового планування на тов «чумацький шлях» 26 2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності та організаційної структури як передумова фінансового планування 26 2.2. Аналіз показників ділової активності та рентабельності ТОВ «Чумацький шлях» 51 2.3. Планування фінансових результатів 62 Розділ іі. Напрямки вдосконалення фінансового планування на тов «чумацький шлях» 78 3.1. Впровадження системи аналітичного супроводу виконання фінансових планів 78 3.2. Можливості використання системи збалансованих показників (BSC) для удосконалення планування 93 3.3. Система бюджетного контролю та напрями її вдосконалення 108 Висновок 112 Список використаної літератури 115 Додатки 118

Висновок

Фінансове планування – це процес визначення обсягів фінансових ресурсів, за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді.

Мета фінансового планування – забезпечення господарської діяльності підприємства необхідними джерелами фінансування. Фінансове планування пов`язане з плануванням виробництва на підприємстві. Показники усіх планових фінансових документів тісно корелюються з планами з обсягу виробництва, асортименту товарів, собівартості продукції. Основне призначення фінансового планування в створенні необхідних умов для успішного виконання цих планів. В основу фінансового планування покладено стратегічні і виробничі плани. Стратегічний передбачає формування цілей і задач. А виробничий план складається на підставі стратегічного і передбачає визначення виробничої, маркетингової, науково – дослідної та інвестиційної політики.

Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції.

Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства з умов конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Фінансове планування передбачає багато методів, найчастіше з яких використовується балансовий метод. Серед методів також відомі: нормативний, розрахунково – аналітичний, оптимізації планових рішень, економіко – математичне моделювання. При плануванні необхідно, вибирати найбільш вигідні варіанти капіталовкладень, враховувати собівартість тощо. В сучасних економічних умовах основним документом фінансового планування на підприємстві, є бізнес – план.

Перший розділ дипломної роботи присвячений теоретичному розгляду сутності та необхідності фінансового планування, принципів і методів фінансового планування, а також розглянуто види фінансових планів.

Для комплексної оцінки фінансової стійкості ТОВ „Чумацький шлях” була запропонована система показників, які поділяють на два класи:

- до першого класу належать показники, за якими визначають нормативні значення: показники ліквідності (платоспроможності), фінансової стійкості;

- до другого класу належать показники, за якими нормативні значення не встановлюються: показники рентабельності, ділової активності (оборотності).

Проведений комплексний аналіз фінансової стійкості ТОВ „Чумацький шлях” свідчить про незадовільний стан його фінансової стійкості. Хоча деякі з показників (наприклад, показники ділової активності) дещо покращили свої значення, в цілому підприємство залишається фінансово нестійким внаслідок нераціональної структури капіталу.

Враховуючи низьку рентабельність, ділову активність та загрозливий рівень ліквідності ТОВ „Чумацький шлях”, вважаємо за доцільне оцінити ймовірність банкрутства підприємства.

Одним з найбільш розповсюджених методів такої інтегральної оцінки фінансового менеджменту є „модель Альтмана”. Вона являє собою п’ятифакторну модель, у якій факторами виступають показники діагностики загрози банкрутства.

Протягом 2006-2008 років ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана є високою. До того ж, у 2007 році вона підвищується внаслідок зниження обсягу реалізації продукції, чистого прибутку та середньорічної вартості власного капіталу. Проте у 2008 році значення коефіцієнту Альтмана підвищується навіть до рівня „можливого банкрутства”. Це сталося внаслідок істотного зростання обсягів реалізації продукції підприємства.

Для забезпечення фінансової стійкості ТОВ „Чумацький шлях” важливе значення має фінансове прогнозування, змістом якого є дослідження й розробка можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі. Завданням його є визначення передбачуваних обсягів фінансових ресурсів у прогнозованому періоді, знаходження джерел їх формування й способів розміщення та ефективного використання на підставі аналізу існуючих тенденцій і з урахуванням впливу на них різних факторів. Прогнозування дає змогу розглянути можливі альтернативи розробки фінансової стратегії, що забезпечує досягнення підприємством стабільного становища на ринку і міцного фінансового стану.

На такому великому підприємстві, як ТОВ „Чумацький шлях”, потрібно створити спеціальний підрозділ, метою якого є фінансове управління підприємством – аналіз та прогнозування фінансового стану, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

В другому розділі дипломної роботи автором подано економічну характеристику ТОВ «Чумацький шлях», проведено його повний аналіз та подані рекомендації щодо системи фінансового планування, зокрема планування прибутку.

Третій розділ роботи містить практичні рекомендації щодо системи контролю виконання фінансових планів на ТОВ «Чумацький шлях», а також подані аспекти удосконалення системи фінансового.

Головним висновком, є те, що без фінансового планування і таких важливих компонентів цього процесу як фінансовий та бізнес плани не може бути досягнутий той рівень управління виробничо – господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони і ділянки його функціонування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?