Курсова робота «Форми та види кредиту, критерії їх класифікації та розвиток в Україні», 2008 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 12.05.2009 21:23 · від Alt · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ1. Кредит як економічна категорія 1.1. Суть кредиту та його принципи 5 1.2. Форми та види кредиту 9 Розділ2. Кредитування в ринковій економіці 2.1. Класифікація кредитів комерційних банків 16 2.2. Умови кредитування 21 Розділ3. Розвиток кредитної системи в Україні. 3.1. Етапи становлення кредитної системи в Україні 27 3.2. Проблеми кредиту в Україні 31 Висновок 35 Список літератури 40

Висновок

Підводячи підсумки, можна сказати, що Кредит грає специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредит сприяє економії витрат звертання. Це досягається за рахунок:

а) скорочення витрат але виготовленню, випуску, обліку і зберіганню грошових знаків, бо значить, частина готівки виявляється непотрібною;

б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів;

в) скорочення резервних фондів.

Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. У умовах економічного підйому, достатній економічній стабільності кредит виступає чинником зростання. Перерозподіляючи величезну грошову і товарну масу, кредит живить підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах перевиробництва товарів. Особливо помітний такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні кошти, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей, необхідних для звертання.

Кредит незалежно від своєї соціальної сторони виконує певні функції, такі як регулювання об'єму сукупного грошового обороту, перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшого повернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів.

Дослiдження тенденцій розвитку та проблем сфери кредитних послуг в Українi засвiдчує потребу бiльш ефективного розвитку та забезпечення стабільності банкiвської системи. Цього можна досягти, запровадивши досконалi механiзми регулювання кредитних послуг, а саме:

1. Нацiональному банку України в найближчiй перспективi доцiльно iнiцiювати прийняття Верховною Радою Закону України «Про кредит i кредитнi відносини», який би законодавчо врегулював усi кредитнi взаємовiдносини мiж кредиторами та боржниками;

2. Розробити механізми, які б не давали змоги банкам кредитувати фiзичних осiб без наявностi iнформації про їх доходи. Такими, на мою думку, могли б бути:

• суттєве пiдвищення норми вiдрахувань у резерви за такими кредитами;

• внесения змiн до Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом» який забороняв би банкам легалiзапiю незаконно одержаних доходiв фiзичними особами через кредитнi вiдносини та iншi обмеження;

3. Запровадити публiкацію в доступних широкому колу юридичних, фiзичних осiб засобах масової iнформацii даних про рейтинговi оцiнки банків, які встановленi за результатами інспектувань, що забезпечить бiльш зважений пiдхiд банків до допустимого рiвня ризикiв;

4. Нацiональному банку необхiдно запровадити квалiфiкацiйнi вимоги до працiвникiв так званих «вiддалених робочих місць», які беругь участь у виборi кола позичальникiв банку, що повинно зменшити обсяг проблемних кредитiв;

5. Iнiцiювати перед вiдповiдними державними установами встановлення вимоги отримання Прикордонною службою вiд власникiв транспортних засобiв, придбаних у кредит, дозволу вiдчужувача (кредитора) на можливий перетин автомашиною державного кордону України;

6. Найближчим часом здiйснити масовi перевiрки банкiвських установ щодо дотримання ними вимог «Правил надання банками України iнформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартiсть кредиту»;

7. Нацiональному банку необхiдно також iнiцiювати внесення змiн до чинних законодавчих актiв (Закону Україня «Про вiдповiдальнiстъ за несвоєчасне виконання грошових зобов’язанъ», Цівiльного кодексу України), які регулюють механiзми застосування штрафних санкцiй.

8. З метою забезпечення доступності житла для всіх категорій громадян

необхідно створення такого фінансово-кредитного механізму:

• надання банками середньострокових кредитів (1-1,5 року) на будівництво житла забудовникам (у першу чергу, будівельним організаціям, можливоіндивідуальним забудовникам) із виплатою в період будівництва лише відсотків по кредиту і поверненням суми основного боргу по закінченні будівництва (у випадку, коли позичальником є будівельна організація) або переоформленням у довгостроковий (10-25 років) іпотечний кредит (у випадку, коли позичальником є індивідуальний забудовник);

• для залучення в будівництво приватних інвестицій і для полегшення накопичення громадянами власних коштів на придбання житла використовувати випуск муніципальних і приватних позик на житлове будівництво (житлових сертифікатів). Сполучити можливість придбання житлових сертифікатів на частину вартості житла й одержання кредиту на відсутню частину;

• надання банками довгострокових кредитів (10-25 років) на придбання індивідуальних будинків фізичними особами під заставу цих будинків і прилягаючих земельних ділянок. Розмір наданого кредиту не більш 70 відсотків ринкової вартості будинку, що одержується. Використовуваний кредитний інструмент - кредит із відстрочкою платежу: платіжна ставка 10 - 20 відсотків, контрактна ставка змінюється відповідно до ринкової процентної ставки, різниця ставиться на збільшення основної суми боргу по кредиту. Розмір одержуваного кредиту залежить від рівня прибутку позичальника таким чином, що щомісячні платежі по кредиту складають 25-30 відсотків від рівня щомісячного прибутку позичальника (членів його сім’ї);

• заохочення підприємств і організацій у наданні кредиторам гарантій по поверненню кредитів, наданих їхнім робітникам. Гарантії можуть передбачати повернення залишку кредиту самим підприємством у якості поручителя по кредитному зобов'язанню або забезпечення їм страхування життя позичальника;

• для полегшення процесу використання громадянами вартості наявного житла при придбанні або будівництві нового банками даються короткострокові (3-6 місяців) проміжні кредити під заставу старого житла;

• для оплати першого внеску при одержанні кредиту (не менше 30 відсотків від вартості що одержується житла) позичальник використовує кошти субсидій, а також власні кошти, у тому числі отримані від продажу наявного житла, навіть якщо воно отримано безплатно в процесі приватизації. Для накопичення власних коштів використовуються банківські житлові накопичувальні рахунки або придбання житлових сертифікатів;

• позичальникам, визнаним у встановленому порядку, що потребують допомоги в поліпшенні житлових умов, дається субсидія на будівництво або придбання житла в розмірі від 5 до 70 відсотків ринкової вартості житла по соціальній нормі в залежності від рівня прибутку, і часу чекання в черзі на поліпшення житлових умов. Субсидії даються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, територіальних органів самоврядування і підприємств;

• субсидії за рахунок коштів місцевих бюджетів можуть частково покриватися за рахунок безкоштовного надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво з необхідною інженерною інфраструктурою, оцінених по ринковій вартості;

• програма субсидій реалізується через банки, обрані на контрактній основі, виходячи з запропонованих ними умов захисту коштів субсидій від інфляції і надання кредитів на придбання житла;

• для фінансування будівництва інженерної інфраструктури житлової забудови залучаються банківські кредитні засоби або муніципальні позики, забезпечені частиною майбутніх платежів за відповідні комунальні послуги;

• пропонується звільнити фізичні особи від сплати житлового податку з засобів, використовуваних на оплату житлового кредиту, на весь кредитний період, а також від сплати державного збору за реєстрацію договору застави житла, що одержується за допомогою кредиту.

Реалiзація цих пропозицiй та проведення подальших дослiджень основних чинникiв формування ринку кредитних послуг дасть змогу успiшнiше реалiзовувати iнтереси суспiлъства та забезпечувати ефективну стратегiю розвитку національної економiки України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?