Дипломна робота «Управління доходами банку», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 11.05.2009 10:35 · від Коваленко вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Теортеоретичні основи управління доходами банку 9 1.1. Економічна сутність доходів комерційного банку 9 1.2. Система управління доходами та витратами банку 16 1.3. Система показників для оцінки дохідності діяльності банківської установи 29 1.4. Еволюція форм доходів банківської установи на сучасному етапі 38 Висновки за розділом 1 43 Розділ 2. Аналіз доходів у ват райффайзен банк аваль 45 2.1. Загальна економічна характеристика ВАТ «Райффайзен банк Аваль» 45 2.2. Оцінка доходів ВАТ «Райффайзен банк Аваль». 59 2.3. Визначення рівня дохідності ВАТ «Раййфайзен банк Аваль». 69 Висновки за розділом 2 74 Розділ 3. Напрямки удосконалення системи управління доходами банку 78 3.1. Внутрішній контроль в системі управління дохідністю банку 78 3.2. Управління доходами банку на основі процесно-орієнтованого бюджетування 82 3.3. Резерви підвищення доходів банку за рахунок трансформації короткострокових ресурсів у довгострокові 89 Висновки за розділом 3. 98 Висновки 101

Висновок

За результатами виконаної дипломної роботи можна зробити наступні висновки.

Доходи банку – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу, за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів.

Управління доходами представляє собою процес розробки та прийняття управлінських рішень за всіма аспектами їх формування та використання в банку і включає в себе наступні етапи: планування доходів, оцінка та прогнозування кон’юктури ринку банківських продуктів; розрахунок планової суми різних видів доходів; розробка системи заходів щодо забезпечення виконання плану доходів.

На ефективність активних операцій впливають: прибутковість активної операції – прямо пропорційна рівню її ризиковості, тому вибір конкретних активних операцій залежить від загальної стратегії банку та його схильності до ризику. Відповідно до цього виділяють наступні підходи до управління доходами: консервативний підхід – орієнтація банку на операції з обмеженим, але високо надійним і стабільним доходом; агресивний - пріоритетна орієнтація на максимізацію прибуткових операцій, не зважаючи на рівень ризику, пов’язаний з їх проведенням; поміркований – диверсифікація операцій банку, тобто раціональне співвідношення між високоприбутковими та надійними операціями.

На сьогодні виникає актуальна проблема перегляду позицій щодо співвідношення процентних і непроцентних доходів, що отримуються банком. В умовах інтеграції і глобалізації вітчизняної банківської системи до світових фінансових ринків роль непроцентних доходів зростає. Тому, при проведенні аналізу і управлінні доходами банку слід оцінювати ефективність і доцільність проведення операцій, що дають непроцентний дохід.

Аналіз доходів та дохідності було проведено на базі даних Райффайзен Банк Аваль.

За національною шкалою банк має найвищий рейтинг агентства Aaa.ua. Це підтверджує якісну роботу Райффайзен Банку Аваль та є найвищим рейтингом, що присвоюється агентством Moody’s банкам в Україні.

За 2007 рік обсяг ресурсів банку збільшився на 16685 млн. грн. або на 60,07% у порівнянні з 2006 роком. Збільшення обсягу ресурсів відбулося як за рахунок збільшення обсягу зобов’язань (на 14672530 тис. грн.), так і за рахунок збільшення капіталу (на 2012496 тис. грн.). Однак, внаслідок того, що темп приросту власного капіталу випереджав темп приросту зобов’язань за період, що аналізується, відбулися зміни у структурі пасивів банку, а саме питома вага зобов’язань у структурі пасивів зменшилася на 0,19 % і становила на 01.01.2008 - 88,25%. Однією з важливих проблем, що постають перед менеджментом банку, є залучення та підтримка достатнього обсягу капіталу.

Відбувається загальне зростання пасивів банківської установи. Так пасиви банку зросли у 2007 році на 60,07% у порівнянні з 2006 роком. Слід відзначити, що зростання спостерігається за усіма статтями пасиву банку. На наш погляд, у банку достатньо ресурсів для проведення активних операцій. Позитивним моментом є те, що банк виконав усі зобов’язання за власними корпоративними облігаціями, випущеними у 2003 році на загальну суму 80 млн. грн. з терміном обігу 1,5 року. Банк входить до найбільш капіталізованих підприємств усіх галузей економіки України та посідає друге місце серед усіх українських банків за розміром статутного капіталу.

Якщо розглянути темпи зростання активів, зобов’язань і капіталу банку, то слід відмітити, що вони практично співпадають, що в свою чергу свідчить про виважену політику банку відносно залучення і розміщення коштів. Можна сказати, що динаміка активів, зобов’язань і капіталу банку має стійку тенденцію до зростання.

Структура доходів банку у 2007 році в порівнянні з 2006 роком змінилася в частині збільшення питомої ваги процентних доходів на 6,17% або в абсолютному значенні на 1630783 тис. грн. Загальна сума доходів збільшилася на 1811405 тис. грн. В цілому, структурні зміни відбулися за усіма каналами доходів в бік зменшення.

Відносно витрат банку слід відмітити, що вони збільшилися на 82,95% у 2007 році порівнянні з 2006роком і на 115,19% у порівнянні з 2005 роком. За структурою витрат зменшилася питома вага процентних витрат на 3,57%. При цьому збільшилися витрати від участі в капіталі на 5,88%. Як позитивний момент слід відзначити зменшення витрат на персонал 5,78%.

Середня процентна ставка отримана зменшилася у 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 0,55% при зростанні середньої процентної ставки сплаченої на 0,46%. Показник питомої ваги витрат у сукупних активах свідчить про зростання чи скорочення витрат та їх обґрунтованості. В нашому випадку відбувається зменшення витрат на 0,26%. Щодо коефіцієнту дієздатності слід відзначити, що він за аналізує мий період знаходиться у межах, що перевищують оптимальне значення, яке повинно становити 0,95, що свідчить про не покриття операційних і інвестиційних витрат за рахунок доходів від усіх операцій.

Збільшення величини операційних доходів за період на 1827659 тис. грн. призвело до зростання коефіцієнту дохідності дохідних активів на 0,088; збільшення не операційних доходів на 31913 тис. грн. мало незначний позитивний вплив – відповідний коефіцієнт зріс на 0,001.

Отже, для зростання дохідності банку необхідно безперервно здійснювати аналіз доходів, який розкриває причини їх змін та дає змогу виявити резерви зростання прибутковості банківської діяльності, для збільшення якої необхідно: підвищувати процентні доходи, оптимально керуючи кредитним портфелем; збільшувати частку дохідних активів в обсязі загальних активів банку; забезпечувати зростання непроцентних доходів.

В цілому можна зробити висновок, що дохідність банку знаходиться на достатньому рівні і завдяки чому основні фінансові результати банку зростають. Банківська діяльність ВАТ «Райффайзен банк Аваль» направлена на здійснення традиційних операцій, які приносять високий рівень процентного доходу.

Особливе місце в управлінні дохідністю банківської установи відбиває система внутрішнього контролю у розрізі підсистеми контролю доходів і витрат, яке забезпечує підвищення якості і ефективності управління дохідністю банку за допомогою своєчасного виявлення відхилень від запланованих результатів на усіх стадіях та рівнях процесу управління та термінового інформування відповідних підсистем управління про необхідність прийняття певних коригуючих дій щодо ліквідації порушень та запобігання їх появи у майбутньому.

Для удосконалення системи управління доходами банку необхідна ефективна система внутрішнього контролю. Важливою складовою внутрішнього контролю в системі управління дохідністю є оцінка ефективності діяльності банку з окремим клієнтами. Аналізуючи роботу з клієнтом, банк об’єднує усі доходи, отримані від операцій з цим клієнтом: проценти за кредитами, комісію за розрахунково – касове обслуговування, доходи за інкасацію, доходи за валютними операціями, операціями з цінними паперами.

На наш погляд, оцінка ефективності проведення операцій з конкретними клієнтами повинна базуватися на основі даних відомостей контролю, що буде сприяти своєчасному виявленню фактів зниження оборотів за рахунками або розміром комісійних доходів групи клієнтів. На підставі оперативного аналізу та поточного контролю дохідності операцій з клієнтами повинні бути прийняті заходи щодо перегляду тарифів і розширення спектру банківських послуг.

Основою ефективного управління доходами є фінансове планування взагалі, і складання бюджетів зокрема.

При реформуванні традиційного бюджетування необхідно переглянути кількість бюджетних позицій. Потрібно проаналізувати доцільність передбачених позицій, можливо, що деякі з них можуть бути укрупнені за рахунок об'єднання, що також дозволить скоротити кількість часу, витраченого на процес бюджетування. Обов'язковою умовою перегляду традиційного підходу до бюджетування є взаємодія з іншими підрозділами. Наприклад, департаменти (відділи) розвитку і маркетингу можуть генерувати цінні ідеї щодо перспектив реалізації певних видів банківських послуг. Також варто відмовитися від формування прогнозів на основі календарного або фінансового року, тому що цей підхід не дозволяє адекватно реагувати на ринкові зміни.

Процесно-орієнтований підхід базується на комбінації двох стратегій: управління ефективністю бізнесу і управління витратами. Перша стратегія допускає впровадження збалансованої системи оціночних індикаторів. При створенні такої системи, насамперед, визначаються стратегічні цілі, засновані на вивченні потреб кінцевих споживачів, в цілях закладається досягнення результатів, відбитих у кількісних і якісних показниках (індикаторах бізнесу). Друга стратегія ґрунтується на поетапному впровадженні функціонально-вартісного аналізу, процесно-орієнтованого управління, після чого здійснюється перехід до процесно-орієнтованого бюджетування.

Використання таких інструментів дозволить банку правильно структурувати бюджет, враховуючи оціночні індикатори ефективності, бази розподілу витрат за продуктами, послугами.

Вдосконалення загальних методичних підходів щодо управління доходами банку повинне відбуватися за двома взаємодоповнюючими етапами: вдосконалення методики аналізу доходів банку в розрізі аналізу прибутковості банку як результату його фінансово – господарської діяльності, яка визначається як співвідношення між відповідними доходами та витратами банку; в розрізі управління прибутковістю банку, тобто безпосередні дії по управлінню доходами банку в розрізі управління прибутковістю банку, тобто безпосередні дії управлінського персоналу по впровадженню рекомендацій, що були визначені на етапі безпосереднього аналізу доходів.

Одним із ефективних методів збільшення процентних доходів банку за умови незмінної клієнтської бази та відсутності додаткового залучення коштів є саме управління поточними пасивами банку, яке полягає в короткостроковому розміщенні тимчасово вільних коштів клієнтів на поточних рахунках в активні операції з метою підвищення доходів та процентної маржі банку.

Також доходи банку можна збільшити за рахунок вивільнення частки високоліквідних активів і розміщення їх у короткострокові вкладення банку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення