Курсова робота «Забезпечення фінансової стійкості страховика», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.05.2009 23:38 · від Влад · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади забезпечення фінансової стійкості страховика 5 1.1. Сутність, значення та види фінансової стійкості страховика 5 1.2. Необхідність та умови забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. 8 1.3. Фактори впливу на фінансову стійкість страховика 11 Розділ 2. Оцінка фінансової стійкості компанії зат alico aig life за 2005-2007 роки. 15 2.1. Динаміка страхових резервів страхової компанії ЗАТ Alico AIG Life за 2005-2007 роки 15 2.2. Вплив показників рентабельності страхових операцій на фінансову стійкість страховика 18 2.3. Оцінка платоспроможності та маржі платоспроможності 22 Розділ 3. Основні прорахунки у забезпечення фінансової стійкості страхової компанії зат alico aig life та перспективні напрямки їх вирішення 26 3.1. Основні прорахунки у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії ЗАТ Alico AIG Life 26 3.2. Шляхи підвищення рентабельності страхової компанії ЗАТ Alico AIG Life. 29 3.3. Оптимізація інвестиційної діяльності страховика як напрям покращення його фінансової стійкості 31 Висновки 34 Список використаної літератури 38 Додатки

Висновок

Фінансова стійкість – це такий стан страхової компанії, коли обсяг її активів достатній для погашення зобов’язань, тобто страхова компанія платоспроможна. Іншими словами, фінансова стійкість страхової компанії – це таке її становище, коли вкладені в страхову діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від проведення страхових операцій, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність страхової компанії від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Фінансова стійкість передбачає здатність страхової компанії зберігати заданий режим функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками. Вона може розглядатися як результуюча категорія, що характеризує рівень стійкості роботи страхової компанії, її здатність забезпечити стабільні економічні показники й ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі.

Більшість науковців відзначає, що рівень фінансової стійкості є головним індикатором життєздатності страхової компанії та її спроможності виконувати свої фінансові зобов’язання перед страхувальниками в умовах негативного впливу різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників.

Фінансова стійкість – це характеристика стабільності фінансового стану страхової компанії, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу.

З огляду на певний конструктивізм вищевикладених підходів, на наш погляд, фінансова стійкість як економічна категорія – це головний чинник стабільної діяльності суб’єкта господарювання, який має зберігатися незалежно від ступеня негативного впливу на неї зовнішніх і внутрішніх чинників.

В процесі дослідження ми з’ясували, що однією з умов фінансової стійкості страховика є наявність у нього достатнього обсягу страхових резервів. Вони відображають фінансову стійкість страховика і призначені для забезпечення виплат зобов’язань перед клієнтами.

Ми дослідили динаміку страхових резервів на прикладі ЗАТ Alico AIG Life. У 2005 році страхові резерви компанії становили 54613,4 тис. грн., у 2006 році – 113008,4 тис. грн., а у 2007 – 203446,1 тис. грн. Можна побачити, що за період 2005-2007 роки страхові резерви зросли на 148832,7 тис. грн., що є дуже позитивним явищем.

Ще одним важливим показником оцінки фінансової стійкості компанії є показник рентабельності страхових операцій. Це показник рівня дохідності страхових операцій, що обчислюється як процентне відношення суми прибутку до загальної суми страхових платежів. У 2006 році значення цього показника зменшилося, що було зумовлене значним зростанням витрат на проведення страхової діяльності.

Загалом, показники рентабельності значною мірою впливають на фінансову стійкість страхової компанії. Зокрема, на прикладі компанії страхування життя, ми показали, що зростання витрат швидшими темпами, ніж страхових платежів призводить до погіршення рентабельності і відповідно фінансової стійкості. Зокрема, зростання адміністративних витрат не несе за собою зростання обсягів реалізації, а скоріше навпаки, може бути наслідком їх зростання. Тому, щоб забезпечити нормальну фінансову стійкість страхова компанія має, перш за все, забезпечити нормальний рівень рентабельності страхових операцій.

Фінансова надійність страхової компанії, що дуже важливо при формуванні страхового портфелю для страховика та при укладанні договорів страхування для страхувальників, насамперед визначається її рівнем платоспроможності, який має підтримуватись постійно. Існує фактичний і нормативний запас платоспроможності. Для забезпечення відповідного рівня платоспроможності за вимогами законодавства фактичний запас платоспроможності (ФЗП) повинен перевищувати нормативний його запас (НЗП) на будь-яку дату.

За 2005 рік різниця між фактичним та нормативним значенням показника запасу платоспроможності становила 47637,23 тис. грн., у 2006 – 100855,78 тис. грн. та в 2007 – 228065,39 тис. грн.

Як бачимо, показник фактичного запасу платоспроможності значно перевищує показник нормативного запасу платоспроможності. Це є позитивно, оскільки компанія має значний фактичний запас платоспроможності.

Якщо проаналізувати діяльність страхової компанії ЗАТ Alico AIG Life Україна за 2005-2007 роки, то бачимо, що вона спрямована на сучасному етапі, перш за все, на збільшення кількості клієнтів. Страхування життя в Україні набирає обертів і достатньо зростає конкурентне середовище.

Незважаючи на ефективне функціонування даної компанії на українському ринку страхових послуг, її діяльність має ряд прорахунків. До них, перш за все, варто віднести:

• низьку розрекламованість продукту на українському ринку, а отже, низьку популярність бренду. Якість страхових послуг, що надаються компанією дозволяють розширювати свою діяльність;

• високу собівартість послуг. Висока частка матеріальних витрат та адміністративних витрат робить послугу досить високої вартості, а отже, знижує фінансову стійкість страховика;

• недостатню інвестиційну політику страховика, що призводить до зменшення рентабельності послуг, а отже, до зниження стійкості страховика, зменшення його ліквідності, адже компанія втрачає нерозподілений прибуток – головне джерело ліквідних ресурсів, які знову можна інвестувати чи реінвестувати;

Проте необхідно сказати, що частину цих проблем почали вирішувати. Перш за все компанія збільшила статутний капітал у кінці 2006 року (16 грудня) на 35 350 000 гривень. Це дало змогу дещо покращити фінансову стійкість страхової компанії у 2007 році. Крім того менеджерам компанії вдалося значно знизити витрати на здійснення страхової діяльності, при одночасному підвищенні росту фінансових результатів.

Проте для підвищення показників рентабельності та фінансової стійкості, ми пропонуємо для компанії ЗАТ Alico AIG Life зробити такі кроки:

• збільшити обсяг реалізації за рахунок зростання витрат на збут, інших операційних витрат;

• зменшити частку адміністративних витрат;

• соціально-психологічна ситуація, що склалася в українському суспільстві негативно впливає на розвиток страхового ринку, тому пропонуємо збільшити обсяг реклами, спрямованої на пропаганду страхової послуги.

А також з метою покращення фінансової стійкості страхових компаній необхідно, перш за все, оптимізувати свою інвестиційну діяльність для того щоб отримувати нормальний прибуток. Це значно підвищить рентабельність діяльності страхової компанії, а отже, зробить її менш залежною від зобов’язань. Таким чином з’являться нові можливості для розширення діяльності та нових інвестиційних проектів.

Отже, забезпечення фінансової стійкості стає одним з першочергових завдань в діяльності страхової компанії загалом та у сфері страхування життя зокрема

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення