Курсова робота «Державний кредит та його роль», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 03.05.2009 15:19 · від Ellenka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і.теоретичні засади сутності державного кредиту. 1.1. Сутність державного кредиту 7 1.2. Форми та види державного кредиту 10 1.3. Роль державного кредиту в формуванні ресурсів держави 13 Розділ іі. Аналіз боргу створеного державним кредитом. 2.1. Аналіз боргу України 17 2.2. Аналітичне порівняння боргу України та інших країн 23 Розділ ііі. Проблеми та шляхи вдосконалення управління державним кредитом та боргом україни. 3.1. Проблематика управління державним кредитом 28 3.2. Шляхи вдосконалення управління державним боргом України 32 Висновки 41 Список використаних джерел 45

Висновок

Ознайомившись з данною темою, ми бачимо, що основна ознака державого кредиту неодмінна участь держави в особі органів виконавчої влади різних рівнів. Здійснюючи позиції кредитора, держава через НБУ робить кредитування: а) конкретних галузей чи регіонів, що мають особливі потреби в фінансових ресурсах, якщо можливості бюджетного фінансування уже вичерпані, а позички комерційних банків не можуть бути притягнуті в силу дією факторів кон'юнктурного характеру; б) комерційних банків у процесі аукціонного чи прямого продажу кредитних ресурсів на ринку міжбанківських кредитів. У ролі позичальника держава виступає в процесі розміщення державних позик чи при здійсненні операцій на ринку державних короткострокових цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики). Основною формою кредитних відносин при державному кредиті є такі відносини, при яких держава виступає позичальником засобів.

Слід зазначити, що в умовах перехідного періоду держкредит повинен використовуватися не тільки як джерело залучення фінансових ресурсів, але й ефективного інструмента централізованого кредитного регулювання економіки. Кредит відіграє специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредит сприяє економії витрат обігу. Це досягається за рахунок: а) скорочення витрат по виготовленню, випуску, обліку і збереженню грошових знаків, підготовлена до випуску частина готівки виявляється непотрібною; б) прискорення обігу коштів, багаторазове використання вільних коштів; в) скорочення резервних фондів. Також ми бачимо, що роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. В умовах економічного підйому, достатньої економічної стабільності кредит виступає фактором росту. Перерозподіляючи величезні грошові і товарні маси, кредит підтримує підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, лише виявитися в умовах надвиробництва товарів. Особливо помітно такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні кошти, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надлишкову масу грошей, необхідних для обігу.

Сьогодні найпоширенішою формою державного кредиту є використання державою коштів позичкового фонду. Держава мобілізує через кредитні установи частину кредитних ресурсів на покриття своїх витрат. Ця форма державного кредиту економічно не виправдана і зумовлює інфляційні процеси.

Існування державного боргу на сьогодні є об’єктивно обумовленим явищем для країн з ринковою економікою. В період трансформації економіки питання державного боргу є актуальним і для України. Кожна держава, бажаючи найефективніше використати свої фінансові ресурси, активізувати підприємницьку діяльність, намагається залучити додатковий капітал, що є передумовою виникнення державного боргу. Невміння держави жити на власні кошти є основною причиною виникнення державного боргу, а невміння використовувати залучені фінансові ресурси – його зростання. Для України ця проблема є на сьогодні достатньо суттєвою та гострою.

Через відсутність чітких і прозорих стратегічних настанов боргової політики держави досить низькою є якість оперативного управління державним боргом України, а отже якість управління ризиками, пов'язаними з цим процесом. Із арсеналу можливостей, що надає борговий менеджмент, в Україні активно використовується здебільшого лише передбачене законами про держбюджет останніх років право взаємного заміщення джерел державного запозичення за умов додержання на кінець року граничних розмірів державного (зовнішнього і внутрішнього) боргу держави.

Зазначимо, що останніх кілька років Міністерство фінансів України з метою заощадження бюджетних коштів домагалося включення в закон про держбюджет права на управління структурою боргового портфеля держави шляхом проведення активних операцій на первинному і вторинному ринках. І тільки в 2005 році таке право було реалізовано. А що стосується попередніх спроб переструктуруван-ня урядових зобов'язань, то вони мали антикризовий характер і були пов'язані з необхідністю реструктуризації частини державного боргу України. Таке досить обмежене проведення активного управління структурою державного боргу України пояснюється як суб'єктивними, так і об'єктивними причинами, а саме: досить низьким рівнем державного фінансового менеджменту загалом і боргового ризик-менеджменту зокрема, недостатньою мотивацією впровадження його сучасних технологій, методичною й законодавчою незабезпеченістю оптимізаційних процесів, обмеженістю дієвих інструментів їх реалізації, недостатністю фінансування заходів з активного управління структурою боргових зобов'язань тощо.

Зупинимось лише на одній позиції. Через відсутність універсального законодавчого механізму проведення операцій з активного управління структурою боргових зобов'язань щороку постає питання про необхідність визначення порядку їх реалізації. Як свідчить фінансова практика, затягування з розробкою такого порядку призводить до втрати можливостей здійснення протягом більшої частини року заходів, спрямованих на заощадження коштів державного бюджету, зі сплати боргових зобов'язань. А наприкінці року через традиційні проблеми з виконанням держбюджету здійснити згадані заходи практично нереально. Зазначимо, що з аналогічних причин Міністерство фінансів України за весь час надання йому права на використання тимчасово вільних коштів казначейства в рамках управління державним боргом не мало змоги скористатися цим правом. Для виправлення ситуації треба терміново розробити й ухвалити постанову Кабінету Міністрів, яка визначатиме порядок проведення операцій з управління структурою боргових зобов'язань, критерії ефективності таких дій та забезпечуватиме контроль їх реалізації.

Слід наголосити, що з часів здобуття Україною незалежності управління державним боргом країни здійснюється за відсутності закону про державний борг, який, власне, й має регулювати весь комплекс базових питань державного боргового менеджменту. Не сприяє проведенню послідовної і зваженої боргової політики держави й низька якість прогнозування та планування у сфері державних боргових запозичень. Така ситуація зумовлена відсутністю належного комплексного прогнозування макропоказників та практики їх періодичного оновлення задля більшої відповідності реальному стану економіки, фінансів і ринків, а також низькою координацією дій усіх ланок і установ, пов'язаних із управлінням державним боргом, що, в першу чергу, стосується співпраці Національного банку, Міністерства фінансів та Державного казначейства.

На нашу думку, виправленню такої ситуації сприятиме:

- запровадження процедури регулярної консолідації інформації за всіма грошовими потоками та підтримка системи планування державних запозичень на основі середньо- й довгострокових прогнозів помісячних доходів і видатків;

- тісніша координація дій Міністерства фінансів і Національного банку України щодо розробки спільних прогнозних оцінок курсової поведінки валют запозичення та процентних ставок, що використовуються як при формуванні показників держбюджету в частині державного боргу, так і в ході поточного управління ним;

- удосконалення системи прогнозування всього блоку взаємопов'язаних показників, які безпосередньо впливають на формування державного боргу України, визначають як його вартість, так і вартість обслуговування. З цією метою треба розробити стратегію економічного й соціального розвитку України на середньо- й довгострокову перспективу з періодичним оновленням основних прогнозних макроекономічних і макрофінансових показники, на яких ця стратегія грунтуватиметься. Також необхідне технічне, інформаційно-аналітичне й кадрове забезпечення процесу боргового менеджменту з акцентом на управління ризиками відповідно до сучасних стандартів провідних боргових офісів країн світу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?