Дипломна робота «Аналіз особистості злочинців з багаторазовими правопорушеннями», 2006 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 01.05.2009 14:10 · від Елена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Психологічні особливості особистості злочинця 7 1.1. Основні психологічі риси кримінологічної характеристики особистості злочинця 7 1.2. Структура особистості злочинця: співвідношення соціального та біологічного 14 1.3. Потребнісно-мотиваційна сфера і ціннісно-нормативна характеристика свідомості особистості 20 1.4. Психологічні відмінності особистості жінок злочинниць 29 1.5. Соціальні позиції, ролі та діяльність злочинців 35 1.6. Психологічна характеристика і профілактика рецидивної злочинності 38 Розділ 2. Психологічна характеристика процесу формування злочинної мотивації 43 2.1. Поняття та структура процесу мотивації 43 2.2. Роль мотиву в злочинній поведінці 49 Розділ 3. Експериментальне дослідження психологічних особливостей особистості злочинців з багаторазовими правопорушеннями 54 3.1. Організація методики та процедура дослідження 54 3.2. Аналіз результатів правослухняних громадян 58 3.3. Аналіз результатів злочинців з багаторазовими правопорушеннями 69 3.4. Порівняльний аналіз результатів дослідження 80 Розділ 4. Корекційна робота з злочинцями з багаторазовими правопорушеннями з метою зниження рівня агресивності 84 4.1. Психологічні підходи до корекційної роботи з агресивними людьми 84 4.2. Корекційна програма та процедура її проведення 97 4.3. Перевірка ефективності корекційної програми 111 Висновки 116 Список використаної літератури 121 Додатки 125

Висновок

У сучасну епоху проблема особистості злочинця придбала особливу актуальність.

Проблема особистості злочинця – проблема великого методологічного значення. По суті це комплексна проблема, яка стоїть на перетині права, психології та інших наук.

Слово “злочинець” означає того, “хто скоїв кримінальний злочин (у єдиному значенні) або “людина, яка здійснює або скоює злочин”.

Особистість злочинця вивчається на трьох рівнях, запропонованих Т.Шабутані [82, 158]: індивідуальному; груповому; загальному.

Необхідно вивчати суб'єкти скоєння найрізноманітніших злочинів, у тому числі і необережних

Вивчення особистості злочинця повинне будуватися на твердій правовій основі, тобто повинна вивчатися особистість тих, хто згідно із законом визнається суб'єктом злочину

У понятті "людина" втілено нерозривну єдність різних сторін її суті: соціальної і біологічної. У понятті "особистість" фіксуються тільки специфічно соціальні ознаки. Особистість - це "соціальне обличчя людини", те, ким вона стала, розвиваючись і живучи в суспільстві.

Вивчення і облік особливостей особистості, дозволяє встановити відмінності злочинців від не злочинців, виявити чинники, що впливають на скоєння злочинів.

При визначенні структури особистості злочинця слід мати на увазі, що перш за все вона є сукупністю її соціально-значущих властивостей, що склалися в процесі різноманітних взаємодій з іншими людьми і що роблять в свою чергу її суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування.

До науковців, які вивчали співвідношення біологічного та соціального у структурі особистості взагалі та у структурі особистості злочинців можна віднести Антоняна ЮМ., Голубєва В.П., Квашиса В.Е., Кудрякова Ю.Н., Т. Шибутані [6; 82].

Спрямованість особистості є такою, що характеризує дану людину і виборче відношення, що своєрідно переживається єю, до дійсності, що впливає на її діяльність.

Злочинність - це соціальне явище. "Вона соціальна тому, що складається з діянь, що здійснюються людьми в суспільстві і проти інтересів всього суспільства або основної його частини. Злочинність соціальна по своєму походженню, змісту і долі” [27, 203].

Протиправна поведінка породжується комплексом об'єктивних і суб'єктивних чинників - причин і умов, що знаходяться в складній взаємодії між собою. При цьому в різних конкретних історичних умовах як зміст так і взаємодія цих чинників неоднакові.

Під "мотиваційною сферою особистості" розуміється вся "сукупність її мотивів, які формуються і розвиваються протягом її життя".

Ціннісні орієнтації - глибинні особові характеристики, які вказують на найбільш значущі для особи об'єкти.

Мотив злочину - та внутрішня спонука, яка викликає у особи рішучість скоїти злочин і керує ним при його здійсненні. Спонуки є формою відношення особи до навколишнього середовища як до джерела їх задоволення. Будучи спонукою, мотив завжди направлений на той або інший об'єкт (обличчя, предмет), який виступає як засіб його задоволення.

Як мотиви злочинів виступають різні "елементи" свідомості особистості ( за А. Леонтьєвим). Серед мотивів злочинів перше місце займають інтереси особи (матеріальні, службові, особисті, споріднені, житлові і т.д.), за ними йдуть відчуття (помста, ревнощі, заздрість. ненависть і ін.), далі - потреби, погляди, переконання, ідеали і звички особи.

Особистість злочинниці - це сукупність соціально-демографічних, соціально-психологічних, етичних і правових властивостей, ознак, зв'язків, відносин, що характеризують особу, що скоїла злочин, що впливають на її злочинну поведінку. Велику роль у формуванні особистості злочинниці грає і соціальне середовище.

З точки зору Гришаєва П., соціальна позиція - це своєрідний "вузол відносин" в соціальній системі. Людина одночасно займає безліч соціальних позицій. Кожній соціальній позиції відповідає сценарій ролі, що одночасно складається трьома групами суб'єктів [27, 149]:

Проблема рецидивної злочинності складна і своїм соціо- і індивідуально-психологічним аспектом. Злочинці - рецидивісти, у багатьох випадках, неабиякі особи, що, з сильним характером, володіють організаторськими здібностями, що притягають своїми якостями до себе інших людей.

Особливий інтерес для вивчення психології рецидиву викликає складне психічне явище, що має назву соціальна або поведінкова звичка

Характерна межа індивідуальної злочинної поведінки полягає в тому, що разом із зовнішніми чинниками (причини і умови) його обумовлюють і внутрішні (психологічні) чинники.

У механізмі злочинної поведінки процес мотивації виконує одночасно дві основні функції - відбивну і спонукально-регуляцію.

При аналізі механізму злочинної поведінки не слід змішувати мотив злочину з його метою ( Асєєв) [12].

На етапі мотивації (психологічної підготовки) злочинної дії нерідко виникає внутрішній (у свідомості особи) конфлікт суперечливих спонук, так звана боротьба мотивів у вигляді зіткнення декількох несумісних спонук особи.

Аналіз процесу мотивації злочинної поведінки слід проводити з урахуванням виявлених відмінностей, тобто в одиницях "злочинної дії" і "злочинної діяльності".

Для проведення дослідження нами був проведений досить детальний аналіз психологічних методик, які необхідно використати в дослідженні. Ми зупинилися на наступних методиках: діагностика стану агресії А.Басса та А.Дарки, методика " Ціннісні орієнтації " М. Рокича та методика портретних виборів ( адаптований тест восьми потягів ) Сонді.

За результатами дослідження можна побачити, що рівень агресії та рівень ворожостічленів контрольній групи в межах норми. В експериментальній групі спостерігається кілька пікових точок.

Після кореляційного аналізу ми з’ясували, що між рівнем агресивності піддослідних і цінностями невеликим, існує зв’язок між рівнем агресивності та такою цінністю, як терпимість у контрольній групі та між рівнен агресивності та такою цінністю, як тверда воля у експериментальній групі. Отже, ми можемо сказати, що наша робоча гіпотеза не підтвердилася, тобто немає прямого і тісного зв’язку між ціннісними направленнями особистості та рівнем прояву агресивності.

Отже, за результатами проведеного дослідження можна побчити, що у контрольній групі серед важливих життєвих цінностей можна відмітити такі, як вихованість (хороші манери); життєрадісність (почуття гумору); ефективність у справах (працелюбність, продуктивність в роботі); активне діяльнісне життя (повнота та емоціональна насиченість життя); здоров’я (фізичне та психічне); наявність хороших та вірних друзів; щасливе сімейне життя, в той час коли основнии життєвими цінностями групи піддослідних з багаторазовими правопорушеннями є: як акуратність (охайність), вміння тримати речі в порядку, порядок в справах; незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); активне діяльнісне життя (повнота та емоціональна насиченість життя); життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий смисл, який досягається життєвим досвідом); розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне вдосконалення); розваги (приємне проведення часу, відсутність обов’язків).

У першої групи цінності направлені не лише на задоволення особистісних потреб, як це є у другій групі, а і на задоволення певних соціальних потреб (у визнанні, потреба піклуватися про інших).

Щодо порівняння результатів за методикою восьми потяггів Сонді можна зробити висновок, що контрольній групі притаманні такі потяги, як маніакальні, такий потяг, як садизм, а також істеричні прояви. Для експериментальної групи характерні такі прояви, як епілептоїдні тенденції, садизм та істеричні прояви.

У західній та вітчизняній психології тема агресії й агресивності постійно знаходиться в полі зору вчених і практиків. Існує велика кількість теоретичних концепцій, які пояснюють ці феномени, проводяться численні експериментальні дослідження, багато психотерапевтичних шкіл, зіштовхуючись із проблемою агресивної поведінки, намагаються розробляти техніки її корекції.

З метою удосконалювання роботи в сфері надання психосоціальної допомоги була розроблена комплексна методика корекції порушень поведінки. У її основу був покладений афективно-динамічний підхід до пояснення причин порушення поведінки у кризовій чи критичній ситуації.

Метою корекційної роботи є корекція агресивних тенденцій у злочинців.

Після проведення повторної діагностики можна побачити, що рівень агресії та рівень ворожості зменшились. Також змінилися життєві цінності, які є головними у житті піддослідних.

Отож, можна зробити висновок, що корекційна робота виявилася ефективною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали