Значення малого підприємництва в економіці України та світу в блозі Макроекономічний огляд · від kseniya_www · додано 04.07.2009 18:37

Економічні системи різних країн мають своє визначення малого бізнесу, який в свою чергу має різні особливості виникнення, становлення та розвитку і виконує важливу роль та функції, а тому має і важливий вплив на економіку. [1]

Так в США малими та середніми підприємствами вважаються ті, що мають менше 500 працівників. Лімітів за обсягами річного обороту не встановлено

Європейський Союз визначає поняття малого підприємництва дещо по-іншому. Зокрема мале підприємництво поділяється на:

1. Середній бізнес, із чисельністю до 250 чол. та річним оборотом до 50 млн. євро;

2. Малий бізнес, із чисельність до 50 працюючих та річним оборотом до 10 млн.євро.

3. Мікропідприємства, що мають до 10 працівників та річним оборотом меншим за 2 млн. євро. [2]

В Україні малими (незалежно від форми власності) відповідно до Господарського кодексу визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

В Україні аналіз економічної характеристики малого підприємництва визначають дві обставини: воно об'єктивно існує та розвивається як певна цілісність, сектор економіки (національного, регіонального, місцевого рівнів); воно є особливим типом підприємницької діяльності. Структура економіки за розміром передбачає співіснування підприємств різних розмірів, зокрема й малих, які утворюють відповідну групу. Цю сукупність виробничих осередків, невеликих за масштабом, характеризує поняття «дрібне виробництво». Суспільною формою малої виробничої одиниці в умовах ринкової економіки стає мале підприємництво. Основними економічними рисами якого є:

- відособленість (тобто господарювання на свій страх і ризик);

- спеціалізація на будь-якому виді діяльності;

- реалізація виробничих товарів (послуг) через купівлю-продаж на ринку.

Під час розгляду понять «мале підприємництво», «малий бізнес», «мале підприємство», як свідчить практика, дуже часто відбувається їх ототожнення. Так, професор В. Карсекін та інші автори зазначають, що «... дійсно, практично повсюдно проходить ототожнення підприємництва з малим бізнесом, широке використання у вітчизняній науці та практиці терміна «мале підприємство». [3]

Малий бізнес — діяльність будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) із метою одержання прибутку. Практично це означає будь-яка діяльність зазначених суб'єктів господарювання, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Не обов'язково це має бути особливо ризикова й інноваційна діяльність на засадах повної економічної відповідальності. На думку професора З. Варналія, саме у цьому якісному чиннику й полягає різниця між поняттями «мале підприємництво» і «малий бізнес». На жаль, ці поняття не розмежовано ні в економічній літературі, ні на практиці. [3]

Природною властивістю діяльності малого бізнесу є надзвичайна вразливість та чутливість до змін економічної структури – майже третина підприємств малого бізнесу у США зазнає краху упродовж перших двох років функціонування, а до 10-річчя доживають лише 2 з 10 малих фірм. Об’єктивно несприятливі умови і функціонування малого бізнесу випливають з жорстокої конкуренції всередині цього сектору економіки, а також з великим бізнесом, з неможливості швидкого накопичення великих обсягів фінансових капіталів, чутливості до циклічних коливань, відсутності гарантованих доходів, великого ступеня ризику та обмеженості ринкового сегменту. [4]

Це все зумовлює необхідність укріплення стійкості малого бізнесу, можливості вибору виду господарювання, свободи напрямків дій, використання переваг конкуренції.

У світовій практиці державне заохочення малого бізнесу є нормою. Державна політика спрямована таким чином, щоб створити для зростання малого підприємництва сприятливі умови. В більшості європейських країн створюються спеціальні фонди державої підтримки малого бізнесу. В США серйозна кредитна підтримка надається через Адміністрацію у справах малого бізнесу. В Японії таку функцію виконує корпорація страхового бізнесу, у Франції Кредит для середніх і малих фірм. [5]

В США державна підтримка малого бізнесу регулюється Законом "Про малий бізнес", в Японії "Основним законом про малі і середні підприємства", а в Франції Законом про Картелі. [5]

Значення малого бізнесу для країн Європейського Союзу є суттєвим. Зокрема Європейська статистика малого бізнесу свідчить про те, що сьогодні малим бізнесом займається в Європі 25 млн. чол, зайнятих в малому бізнесі 95 млн. європейців, з них 53% робоча сила з Європейського Союзу. Більше 90% підприємств малого бізнесу належить мікропідприємствам. [2]

Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2008 році (за даними ДКСУ)
Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2008 році (за даними ДКСУ)

Сьогодні в період кризи, коли багато фірм звільняють своїх працівників, багатьом нічого не залишається як починати свій бізнес - займатися підприємницькою діяльністю. Тому незважаючи на спад виробництва, в 2009 році прогнозується зростання кількості малих підприємств. В 2008 році за даними держкомстату ми бачимо, що всього в малому бізнесі було зайнято близько 2156,7 тис.осіб. Їх офіційна середня заробітна плата складала 1047 грн.

Всього малим підприємництво надано послуг (чи реалізовано продукції) в сумі 492 376,3 млн.грн., що становить 51,8% ВВП (в 2008 році показник склав 949 864 млн.грн.)

Проаналізуємо які існують точки зору науковців на особливості впливу малого підприємництва на зазначені вище об'єкти.

На трансформаційну економіку малий бізнес має вплив за наступними факторами:

- малий бізнес є пусковим механізмом ринкового господарства України. Реверчук С.К [6] вважає, що досягнувши своєї критичної маси (В середньому по країні у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 70 малих підприємств. Порівняно з 2006 роком цей показник зріс на 4 підприємства, або на 6,1% [10]), цей сектор повинен сприяти нормальній, здоровій конкуренції, яка, в свою чергу, зумовлює безповоротний процес переходу України до розвиненого ринку;

- розвиток малого бізнесу є джерелом підвищення питомої ваги приватної власності, що сприяє процесам демонополізації, приватизації та роздержавлення вітчизняної економіки [7];

Малий бізнес в Україні є основним інструментом загальної стратегії економічного зростання та структурної реконструкції національної економіки. На думку Я.А.Жаліла [7], МБ повинен виконувати функції структуроутворюючого елементу сучасної ринкової економічної системи України, засобу подолання її структурної недосконалості та диспропорційності тощо;

- підприємництво в сучасних економічних умовах повинно стати системою вбудованих регуляторів, які будуть в змозі адекватно реагувати на сигнали ринку, формувати ефективні приватні економічні стратегії, і через які у влади з’являється можливість застосовувати традиційні регулятори економічної стабілізації [7]

Розглянемо вплив малого бізнесу на населення. Загалом кажучи, механізм цього впливу реалізується одночасно через створення пропозиції необхідних товарів (робіт, послуг) та забезпечення платоспроможного попиту на них з боку населення.

В цьому аспекті, в першу чергу, враховуючи негативні наслідки переходу України до ринку, малий бізнес розглядають як засіб боротьби із безробіттям внаслідок реструктуризації великих підприємств [7], засобом виживання та подолання зубожіння населення. Малий бізнес вважають більш інтенсивним роботодавцем, ніж великий бізнес [8].

До того ж, в малому бізнесі вбачають джерело ефективної зайнятості [6], оскільки цей сектор може дозволити собі прийняти на роботу робітників з обмеженими знаннями та досвідом та навчити їх в процесі праці [8].

Така ефективна зайнятість, в свою чергу сприяє в Україні послабленню майнової диференціації та підвищенню рівня життя та добробуту населення [9], пом’якшенню соціальної напруги [7] тощо.

По-друге, малий бізнес повинен забезпечити соціальну реструктуризацію загалом, підвищуючи ділову (економічну) активність населення, протидіючи поширенню утримувальницької психології, сприяючи розвитку людського капіталу, формуючи новий господарський клімат у вітчизняній економіці та середній клас в суспільстві. Саме середній клас забезпечує стабільність цього суспільства, його політичну консолідацію та демократизацію загалом [7].

Зайнятість та підвищення ділової активності населення сприяє накопиченню його заощаджень, що можуть стати потенційними інвестиціями у створення власного малого підприємства тощо. Все це, в свою чергу, є факторами для забезпечення платоспроможного попиту в країні.

З іншого боку, як зазначає В.І.Герасимчук у своїй монографії „Малий та середній бізнес як сфера зайнятості...” [9], малий бізнес відіграє роль у задоволенні такого зростаючого платоспроможного попиту через насичення ринку необхідними, спеціалізованими, якісними вітчизняними товарами і послугами, через впровадження нових товарів і послуг, врахування індивідуального попиту конкретного споживача [7], усунення існуючих диспропорції на основних товарних ринках.

Особливими та багатоаспектними є взаємовідносини малого бізнесу із наступним об’єктом – великим та середнім бізнесом.

- по-перше, на думку науковців, малий бізнес повинен стати своєрідним засобом боротьби із негативними наслідками існування великого бізнесу, оскільки є передумовою для демонополізації економіки України, її роздержавлення та створення конкурентного середовища, а також є засобом подолання безробіття внаслідок скорочення працівників на великих підприємствах [7];

- по-друге, в малому бізнесі вбачають альтернативу великого бізнесу, оскільки мале підприємництво: сприяє залученню до економічного обороту матеріальних, природних, фінансових, людських та інформаційних ресурсів, які „випадають” з поля зору великих компаній; сприяє вивільненню великих підприємств від виробництва нерентабельної для них дрібносерійної та штучної продукції, яка задовольняє індивідуальний попит; забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи [5], швидко переорієнтовуючись до більш прибуткових видів діяльності [9] тощо;

- по-третє, малий бізнес України, на зразок функціонування цього сектору в розвинутій ринковій економіці, повинен стати не тільки ринком збуту для великих підприємств, але і умовою їх ефективної діяльності, пропонуючи спеціальні субпідрядні відносини [8], обслуговуючи великі корпорації [6], пропонуючи кваліфіковане посередництво між великими компаніями та їх споживачами.

Окрім зазначених вище об’єктів впливу, науковці відокремлюють ще декілька. Вони досить різні, але наслідки впливу на ці об’єкти з боку малого бізнесу мають відношення до процесів, що відбуваються на макрорівні. У зв’язку з цим, для зручності подальших досліджень, їх можна узагальнити в єдиний об’єкт - макропоказники країни. Вплив малого бізнесу на макропоказники реалізується через наповнення бюджету, підвищення добробуту населення, генерації інновацій та інвестицій [6] тощо, тим самим забезпечуючи переважну частку ВВП країни [7], впливаючи на структуру та якісну характеристику ВНП [9].

В.І.Герасимчук [9] та інші науковці призначають малому бізнесу роль одного з основних стратегічних факторів сталого економічного зростання та розвитку країни, а також інституту, що сприяє переходу України до постіндустріального суспільства.

За даними таблиці ми бачимо, що всього підприємствами отримано прибутку в розмірі 12840,2 млн.грн, а це означає, що до державного бюджету надійшло близько 4280 млн.грн. від оподаткування діяльності даних підприємств. [11]

Таким чином, консолідація та аналіз існуючих досліджень дає змогу визначити, яку роль відводять малому бізнесу в Україні. В малому бізнесу вбачають такий гнучкий сектор економіки, інститут, який в змозі за короткий час, ефективно здійснити ринкову та соціальну реструктуризацію в країні, подолати практично всі економіко-соціальні наслідки такої трансформації та забезпечити подальше економічне зростання та розвиток. [1]

Отже, мале підприємництво є обов'язковим елементом ринкової економіки, двигуном економічного та науково-технологічного процесу в суспільстві, важливим стабілізаційним механізмом і засобом реалізації особливого підприємницького потенціалу населення.

За умов ринкової економіки мале підприємництво як виробник може стати в нагоді великому підприємництву, взявши на себе функції, що не властиві провідній спеціалізації великих компаній (допоміжне виробництво, ремонтне обслуговування, адаптація продукції до місцевого ринку, збутова діяльність та ін.). У багатьох розвинутих країнах на великих підприємствах непрофільні виробництва виключені з технологічних процесів та передані невеликим субпідрядним фірмам. Так, наприклад, у США і Західній Європі ступінь залежності виробництва великого підприємництва від партнерів-субпідрядників становить 50–60%, а в Японії — 70–80% [12, c.17]. Серед основних факторів, що приваблюють великі корпорації до укладення контрактів із малим підприємництвом, згідно з результатами дослідження, проведеного на початку 90-х років минулого століття, є нижчі витрати на виробництво, що поєднується з високою якістю продукції. [12, c.17]

У вирішенні економічних проблем країни сектор малого підприємництва є універсальним утилізатором, спроможним вирішити проблему найбільш повного та ефективного використання обмежених матеріальних, інвестиційних, фінансових ресурсів, додатково втягуючи в обіг вузьколокальні розрізнені ресурси, використання яких у масштабах великих структур ускладнене або неможливе. Серед них: локальні сировинні ресурси; відходи великих підприємств; робоча сила, не затребувана на великих підприємствах (зокрема підлітки, студенти, домогосподарки, люди з обмеженими можливостями, пенсіонери); накопичення окремих громадян, які не мають схильності до вкладення коштів у цінні папери, але можуть їх використати для заснування та розвитку власної справи) й ін.

Також у ринковій економіці мале підприємництво має потенціал щодо сприяння вирішенню проблем швидкої переорієнтації ресурсів із менш ефективного виробництва в більш ефективне (потрібне споживачу, прибуткове) під час змін кон'юнктури ринку. У цьому ж ракурсі мале підприємництво може відіграти вагому роль від утримання на бюджеті низькорентабельних та збиткових підприємств за допомогою оренди їх майна і перетворенні наявних виробничих потужностей на прибуткові і потрібні суспільству.

Досліджувана література:

1. Конева Т.А. Роль малого бізнему в економіці України//Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua

2. European Small Business Statistics \\ Small Business Labs, August 15, 2008. www.genylabs.typepad.com

3. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001.

4. Поліщук О.В. Інноваційно-інституаціональне середовище бізнесу в Україні \\ Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua

5. Юсупова Н.Поддержка малого предпринимательства в США//Мировая экономика и международные отношения.-2006.-№ 5.-с.87-89.

6. Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. – Київ: ІЗМН, 1996. – 192 с.

7. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: Зб. наук. статей/за ред. Я.А.Жаліла. – К.: Альтерпрес, 2002. – 118 с.

8.Small enterprise development: Policies and programmes/Second (revised) edition. Edited by Philip A. Neck and Robert E. Nelson. Management Development Series No. 14. International Labour Office, Geneva, 1987. –283 p.

9. В.І.Герасимчук, О.В.Мірошниченко, В.В.Онікієнко. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку (за ред. В.В.Онікієнка). – К.: УІСД, 2002. – 116 с.

10. Діяльність малих підприємств у 2007 році. Експрес-випуск \\ Державний комітет статистики України 14.07.2008 р. № 163

11. Фінансові результати діяльності малих підприємств України за 2007 рік\\ Державний комітет статистики України 11.07.2008 р. № 169

12. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства.- Київ 1999

13. http://www.ukrstat.gov.ua/

Щоб залишати коментарі, необхідно авторизуватись.